Her legger vi ut stoff som vi bønder og gartnere trenger for å informere andre og for å delta i den offentlige debatt. Noe er faktaark, men det er også laget flere rapporter som du finner her til nedlasting.

Vestfold og Telemark har ca 715 000 dekar dyrka mark. Av dette er 650 000 dekar fulldyrka jord, altså dyrka mark som brukes til åkervekster og eng og som kan fornyes ved pløying.

Gunstig klima og jordsmonn gjør Vestfold og deler av Telemark til «grøntfylke» med stor frukt-, bær-, grønnsaks- og potetproduksjon. Fylkets produksjon av matkorn, proteinvekster og engfrø har også stor nasjonal betydning.

Skog og utmark (utenom fjell) utgjør 52 % av fylkets totalareal. Når fjell inkluderes, utgjør skog og utmark 94 % av totalarealet. Det produktive skogarealet i Vestfold og Telemark utgjør ca. 37 % av totalarealet i fylket. Om lag 10 % av landets omsatte skogsvirke er fra vårt fylke!

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har samlet statistikk for ulike temaer innen jordbruket i et eget excelark som stadig oppdateres. Her finner du både fylkesvise tall, men statistikken kan også hentes ut på kommunenivå.

NB! Vi gjør oppmerksom på at tallene er hentet fra produksjonssøknadene. Hvis en bonde fra f.eks Nøtterøy leier et jorde på 100 dekar i Tønsberg, vil dette arealet telles med i Nøtterøys jordbruksproduksjon og ikke i statistikken for Tønsberg.

Last ned faktaark for Landbruket i Vestfold og Telemark her

Hvis du vil lese mer om landbruket i Vestfold og Telemark finner du lenker til verdiskapingsrapporter fra de gamle fylkene og noen av kommunene på Vestfold og Telemark Bondelags side “Landbruket i Vestfold og Telemark”. Vestfold og Telemark Bondelag vil, sammen med flere samarbeidspartnere, bestille en ny verdiskapingsrapport fra Agri Analyse i 2021.

Flere data finnes her:

Statistisk Sentralbyrå       Landbruksdirektoratet      NIBIOs arealbarometer

Siste saker
11.08.2020

Salgallmygg – en lite kjent skadegjører i norske kornåkre

NIBIO retter i en artikkel fokus mot Salgallmyggen. Skadegjøreren er lite kjent, men den kan gjøre betydelig skade i kornåkeren.

01.03.2020

Nyttig kunnskap om solstrøm fra gårdsbruk

Nå er rapporten «Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold Fase 2» klar. I tillegg til å gi nyttig kunnskap (blant annet en sjekkliste på hva man må huske på i kontakt med ulike leverandører), viser rapporten at bønder i Vestfold vil delta i det grønne skiftet og være en del av klimaløsningen!

05.12.2019

Klimarobust kornproduksjon

Vi må spele meir på lag med jorda framover om vi skal få til eit meir klimarobust landbruk, som framleis produserer nok mat. Dette er hovudkonklusjonen i eit forprosjekt som sette søkelyset på korleis vi kan få til ein meir klimarobust kornproduksjon i Vestfold og Telemark.

15.03.2019

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark

Regionalt næringsprogram for landbruket er utarbeidet for perioden 2019–2022 for det nye fylket Vestfold og Telemark.

18.11.2017

Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold?

På Vestfold Bondelags Ledermøte 2017 ble rapporten fra prosjektet “Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold” lansert. Prosjektleder Amund Føyn, til daglig universitetslektor ved NMBU, ga forsamlingen et engasjerende innlegg der vi fikk svar på mange av spøsmålene våre. Er det lønnsomt for bonden å produsere egen strøm? Hva med å selge overskuddet? Hvilke lover og regler gjelder? Hvilke støtteordninger
finnes? Er det mulig å bruke solstrøm som beredskap ved strømbortfall? Hvis dette er lønnsomt, hvilke driftsformer er det da egnet for? Under “les mer” kan rapporten lastes ned.

07.09.2017

Fortsatt stor og stabil verdiskaping fra Vestfoldlandbruket

Nå er verdiskapingsrapporten oppdatert! NHO, LO, Vestfold Bondelag og Vestfold Bonde- og småbrukarlaget står, sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune, bak rapporten “Vestfolds grønne næringsliv – verdiskaping i landbruket og matindustrien”.

21.09.2016

Oppdatert faktaark om Vestfoldlandbruket

27.11.2015

“Selvforsyning av mat og arealbruk – Tar vi vare på matjorda?” AgriAnalyse

07.11.2014

Stor og stabil verdiskaping av Vestfolds matproduksjon

NHO, LO, Vestfold Bondelag og Vestfold Bonde- og småbrukarlaget står bak rapporten “Verdiskaping fra jord til bord – om landbruk og matindustri i Vestfold” og er stolte av å kunne vise hvor mye landbruk og matindustri betyr for Vestfold.

18.10.2014

Jordleierapporten er klar

Jordleie blir ofte omtalt som problematisk. En høy leiejordandel og bortleie over lang tid, kan gi utfordringer med hensyn til vedlikehold av jorda.

26.11.2013

Fakta om Norge – BNP og Statsbudsjett

Nyttig er lommebudsjett og minifakta om Norge dersom dere trenger mer oversikt om Norge raskt. De er utgitt av Finansdepartementet og SSB hvert år.

25.11.2013

Nettsider om EU – WTO

Her finner du nettsider hvor du kan følge med i debatten og få bakgrunn for å delta i den.

09.07.2012

Drøye 6 av 10 tror noen av barna vil overta i Vestfold

Det viser en trendundersøkelse utarbeidet av Senter for Bygdeforskning på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold.