Viktig og variert verdiskaping


Publisert: 12.11.2021

Chr Anton Smedshaug, AgriAnalyse, la fram verdiskapingsrapporten på Ledermøtet 21

Chr Anton Smedshaug, AgriAnalyse, la fram verdiskapingsrapporten på Ledermøtet 21

Ledermøtet i Vestfold og Telemark Bondelag er i gang og en av de interessante innledningene i dag sto Christian Anton Smedshaug for. Han er daglig leder i AgriAnalyse og la fram en rykende fersk verdiskapingsrapport for landbruket i Vestfold og Telemark.

Smedshaug startet med å skryte av det brede samarbeidet bak rapporten i Vestfold og Telemark. Det er unikt. Bak rapporten står i tillegg til Vestfold og Telemark Bondelag, NHO, LO, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Statsforvalteren og Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark.

For å ta konklusjonen først; Landbruk utgjør en viktig næring for økonomisk verdiskaping og sysselsetting i hele fylket! I vårt fylke kan vi produsere alt, og med det følger et variert landbruk og tilhørende industri. Førstehåndsverdien i det bøndene produserer i jordbruket er beregnet til 2,4 milliarder. Tilhørende matindustri omsetter for rundt 14 milliarder. Snakk om verdiskapende næring!

Utviklingen i fylket

Den dyrka jorda ligger dog ujevnt fordelt, noe som reflekterer antall bønder og produksjonsstatistikk i fylkets kommuner. De kommunevise tallene må sees i sammenheng med at det har vært mer kommunesammenslåing i deler av det nye storfylket. -Det er uansett et stort antall bønder og aktive produksjonsenheter i hele fylket! understreket Smedshaug.

Utviklingen i antall aktive bønder ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Hvor lenge orker naboen å ta over drifta av jorda for de bøndene som gir seg? Det svarer ikke rapporten på, men det er det store spørsmålet framover, sa Smedshaug.

Rapporten viser videre at kornproduksjonen har gått ned og blitt tatt over av grovfôr siden 2000. Kornandelen og andelen areal hvor det produseres bær har faktisk gått ned mer enn landsgjennomsnittet. Grønnsaker og frukt har økt mer enn landsgjennomsnittet.

Omdisponering

Tønsberg og Sandefjord er de kommunene i fylket som har bygd ned mest matjord de siste åra. -Sikkert fordi mennesker og kålhuer vil være på samme sted! Smedshaug minnet om at det er stor forskjell på hvor mye mat/energi som produseres per dekar i de hardest pressede områdene og på mindre produktiv matjord.

Førstehåndsverdi

Vestfold og Telemark er et spennende fylke med veldig variert matproduksjon. 61 % av førstehåndsverdien på 2,4 milliarder kommer fra planteproduksjonen, 39 % fra husdyrproduksjon.

Det er verdt å merke seg at grønnsaker, frukt og bær bare bruker 4 % av jordbruksarealet i fylket, men står for 22 % av den totale førstehåndsverdien.

Andel av landets matproduksjon

Det er interessant å se på hvordan Vestfold og Telemarklandbruket er sammenlignet med resten av landet. Innen husdyr er vi relativt store på svin, men det er først og fremst på korn, matkorn, potet, grønnsaker, frukt og bær vårt fylke er store. På enkelte av disse produksjonene har vi opp mot 25 % av landets produksjon.

Skog

Verdiskapingsrapporten omhandler også skogbruk og treindustri. Avvirkningen har ligget ganske stabilt på rundt 1 million kubikkmeter de siste årene. Da snakker vi om verdier rundt 400 millioner kroner i året. I tillegg har fylket rundt 10% av landets foredling.

Stor verdiskaping i næringsmiddelindustrien

Primærnæringa og næringsmiddelindustrien vandrer hånd i hånd i en gjensidig avhengighet. Antall sysselsatte i næringsmiddelindustrien er stabil, i motsetning til øvrig industri, hvor det faller betydelig.  Nå er hver 6. industriarbeider i Vestfold og Telemark sysselsatt i næringsmiddelindustrien.

Det er imponerende at Vestfold og Telemarks jordbruk står for en førstehåndsverdi er på 2,4 milliarder. Enda mer imponerende blir det når denne produksjonen danner grunnlaget for en næringsmiddelindustri som omsetter for rundt 14 milliarder!

Her kan du laste ned AgriAnalyses Rapport 4-2021 “Vår matproduksjon – viktig og variert. Verdiskaping i landbruket og matindustrien i Vestfold og Telemark

Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse

Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse

Avslutningsvis delte Smedshaug noen tanker rundt signalene om en ny opptrappingspolitikk. I hvert fall hvis man skal tro på regjeringserklæringen til den nye regjeringen, som vil tette inntektsgapet, øke selvforsyningen til 50%, egne investeringspakker og fokus på beredskapslagring. Det gjenstår å se om man får gjennomført dette, men det vil i hvert fall ikke gjøre fylkets landbruk mindre viktig og verdifull!

Representanter for de som står bak verdiskapingsrapporten. F.v. Audun Tvedten (Vestfold Bonde- og småbrukarlag), Sondre Aasan (Telemark Bonde- og småbrukarlag), Therese Ryan (NHO/Nortura), Tone Berge Hansen (Fylkeskommunen), Ingunn Holdorsen Sømme (Statsforvalteren), Christian Anton Smedshaug (AgriAnalyse), Harald Olsen (LO) og Aslak Snarteland (Vestfold og Telemark Bondelag)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag