Stor og stabil verdiskaping av Vestfolds matproduksjon


Publisert: 07.11.2014

Presentasjon av rapporten F.v Karl-Otto Mauland, Vestfold Fylkeskommune, Bergljot Styrvold, Vestfold Bonde- og småbrukarlag, Kristin Saga, NHO Vestfold, Kim L Belaska, LO Vestfold, Hans Edvard Torp, Vestfold Bondelag, Olav Sandlund, Fylkesmannen i Vestfold og Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse

Stolte bidragsytere til rapporten. F.v. Karl-Otto Mauland, Vestfold Fylkeskommune, Bergljot Styrvold, Vestfold Bonde- og småbrukarlag, Kristin Saga, NHO Vestfold, Kim L Belaska, LO Vestfold, Hans Edvard Torp, Vestfold Bondelag, Olav Sandlund, Fylkesmannen i Vestfold og Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse

 

Denne rapporten er bestilt av Vestfold Bondelag, Vestfold Bonde- og Småbrukarlag, LO Vestfold og NHO Vestfold og dokumenterer verdiskapingen i en helhetlig verdikjede fra jord til bord. Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold står også bak rapporten.

 

Utvikling i industri og næringsmiddelindustri

Næringsmiddelindustrien utgjør en betydelig og stabil andel av Vestfolds industri. Her er sysselsettingen stabil, ja svakt økende, mens den synker i øvrig industri. Matindustrien i Vestfold sysselsetter 2600 personer.

 

I tillegg kommer ansatte i primærjord- og skogbruket og skogindustrien; totalt over 5100 personer. 

 

 

Det er sammenheng mellom råvaregrunnlag og industriaktivitet.

  • Totalt utgjorde førstehåndsverdien i Vestfolds jordbruksproduksjon 1,3 milliarder kroner i 2013. Omsetningen per årsverk ligger på over en million kr.
  • I næringsmiddelindustrien er årlig omsetning estimert til mellom 9 og 10 milliarder kroner.

Det viser at matindustrien i Vestfold står for en voldsom verdiskaping av jordbruksproduktene og en kan vanskelig tenke seg dagens matindustri uten innsatsfaktorer fra norsk råvareproduksjon.

 

 

Fordeling av areal og førstehåndsverdi i planteproduksjonen i Vestfold

Vestfold er et av landets viktigste kornfylker, med 9 % av kornarealet og 19 % av matkornproduksjonen nasjonalt. Vi har dessuten store naturgitte fortrinn for produksjon av frukt, bær, potet og grønnsaker og må kunne kalle oss et grøntfylke!

 

Som figuren over viser henger ikke førstehåndsverdien av produktene nødvendigvis sammen med arealfordelingen. Grønnsaker, frukt og bær produseres på 4,4 % av arealet men utgjør 47 % av førstehåndsverdien, totalt 442 millioner årlig.

 

Utvikling i antall landbruksforetak og førstehåndsverdi

Mens antall aktive bønder har hatt en sterk nedgang siden 2000, har jordbruksarealet gått ned med 6 %. Førstehåndsverdien av total jordbruksproduksjon (inflasjonsjustert) har på tross av dette økt siden 2000.

Ny teknologi og økt produktivitet gjør at færre produsenter produserer samme mengde som før, målt i førstehåndsverdi.

 

Vestfoldlandbruket er med andre ord tilpasningsdyktig og innovative og står for en produktivitetsvekst som få andre næringer kan vise til!

 

 

 

Verdiskapingsrapport forside

 

En kortversjon av rapporten kan lastes ned her

 

Hele rapporten kan lastes ned her

 

Bakerst i rapporten er det egne kommuneark, hvor man kan finne fakta om produksjon, arbeidsplasser og verdiskaping i den enkelte kommune.

Glad Bonde   Foto: Sorbe

Vestfoldbøndene har grunn til å være fornøyde med sitt bidrag til verdiskaping i Vestfold!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag