Løsning for frostskadde frukttrær


Publisert: 20.05.2022

Widar Skogan ser på frostskadde frukttrær Foto Turid Stalsberg, Norges Bondelag

– Et deprimerende syn. Det sa daværende statssekretær Widar Skogan fra Landbruks- og Matdepartementet da han i fjor sommer besøkte tre fruktprodusenter på Gvarv, som alle hadde fått store deler av sine arealer med frukttrær ødelagt av frostskader vinteren 2020/21.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norges Bondelag, Vestfold og Telemark Bondelag, Gartnerhallen, Telefrukt produsentlag, Nome og Midt-Telemark landbrukskontor og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark begynte umiddelbart å se på mulige erstatningsordninger.

Etter at Ldir sitt utredningsnotat «Vinterskadar i fruktproduksjonen» i januar konkluderte med at ingen av dagens ordninger gir noen god erstatning eller kompensasjon for skadene når frukttrærne dør, valgte arbeidsgruppa å lage et forslag til erstatningsordning.

Arbeidsgruppa hadde et berettiget håp om å få til en løsning før jordbruksoppgjøret. Forslaget ble presentert for LMD i vinter, men det ble klar beskjed om at dette måtte jordbruket og staten se på i jordbruksoppgjøret.

Mange fruktbønder fulgte spent med, både da jordbrukets krav og statens tilbud ble lagt fram tidligere i mai, og nå når årets jordbruksavtale er klar kan vi slå fast;

Jordbruket og staten har blitt enige om å ta med forslaget til kompensasjonsordning i årets jordbruksavtale!

I jordbrukets krav er dette omtalt i kap 9.1.15, på s 63. For at det ikke skal bli for mye repetisjon av tekst velger vi under å sitere Statens tilbud og protokoll etter inngått avtale.

Her er det som står om ordningen i Statens tilbud

7.11.2.2 Ekstraordinær kompensasjonsordning for frostskadde frukttre vinteren 2020/2021

Vinteren 2020/2021 fikk en del fruktprodusenter store skader på sine frukttrær, ved at særlig en stor andel unge trær gikk ut. I dagens ordning for tilskudd ved produksjonssvikt kan det gis tilskudd for produksjonssvikt i år to etter vinterskade (følgeskade). Dette gjelder vekstgruppene frukt og bær. Tilskudd for følgeskader gjelder flerårige vekster der årsakssammenhengen med frostskaden må være påvist. De fleste som har store skader på sine frukttre felt vil trenge mer enn 2 år til å rydde bort skadde trær og skaffe nye trær som kan produsere igjen frukt.

Jordbruket viser i kravet til forslag i notat «Ekstraordinær kompensasjonsordning for frostskadde frukttre vinteren 2020/2021» og foreslår at det etableres en ekstraordinær kompensasjonsordning som beskrevet i notatet. Ordningen består av to deler:

  1. Et ekstraordinært (midlertidig) tilskudd til rydding og planting av frukttre for dem som har mer enn 500 skadde/døde trær.
  2. Revisjon av forskriftene om tilskudd ved produksjonssvikt, slik at denne ordningen kan gi en viss kompensasjon for avlingstapene inntil døde og skadde trær er erstattet av nye frukttrær i full produksjon.

Forslaget i punkt 2 i ordningen er at «Statsforvalteren gis adgang til skjønnsmessig justere gjennomsnittsavlingen ved følgeskader etter frostutfordringen i frukt 2021. Areal med frostskadde trær kan tas med i arealgrunnlaget for tilskudd til produksjonssvikt i perioden inntil det er plantet på nytt. Ordningen gis varighet til og med vekstsesongen 2026».

Følgende krav stilles til dokumentasjon:

− Påvist frostskade på minst 500 frukttrær, alternativt 2 dekar (kontrollert av kommunen)
− Godkjent planteplan i henhold til ønske fra varemottaker (inkl. videreforedling/direktesalg)
− Areal inntegnet på kart
− Sluttdokumentasjon/regnskap attestert av autorisert regneskapsfører/revisor

Statens forhandlingsutvalg støtter forslaget til å revidere forskriftene om tilskudd ved produksjonssvikt. Statens forhandlingsutvalg anbefaler at gjeldende forskrift endres slik at areal med frostskadde frukttrær kan tas med i arealgrunnlaget for tilskudd ved produksjonssvikt i tidsrommet inntil det er plantet på nytt og med varighet i maksimalt 5 år etter frostskade har skjedd. Det frostskadde arealet må være replantet/erstattet med nye trær innen 3 år etter at skaden har skjedd.

I tillegg foreslås det at fruktprodusenter som søker om IBU-tilskudd til nyplanting som følge av frostskader vinteren 2020/2021, kan få inntil 50 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket ved søknad om støtte til Innovasjon Norge.

Dette har fått full støtte i forhandlingene og i protokollen etter forhandlingene finner vi dette igjen i:

Et av strekpunktene i kap 8.2 om IBU midlene

  • Fruktprodusenter som søker IBU-tilskudd til nyplanting som følge av frostskader vinteren 2020/2021 kan få inntil 50 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.

Og i siste strekpunkt i kap 9.8 Tilskudd ved produksjonssvikt

Partene viser til rapport av 16.2.22 fra arbeidsgruppen som gjennomgikk ordningen. Partene er enige om følgende:

  • Beregningssatsene i satsforskriften justeres opp med 15 pst. for inneværende produksjonssesong. Bevilgningen for 2023 økes tilsvarende med 12,4 mill. kroner, og bevilgningen for 2022 økes med 9 mill. kroner. Partene er enig om at det skal legges fram forslag til oppdaterte satser til jordbruksoppgjøret i 2023 og at satsene etter dette justeres hvert 3. år.
  • Produksjonssviktordningen skal være en katastrofeordning som skal bidra til å redusere økonomisk tap og bidra til videre produksjon. Grovfôravlinger varierer mye mellom distrikter, landsdeler og mellom bruk. På foretaksnivå gjøres det ulike tilpasninger, for eksempel gjennom ulikt ekstensivering- eller intensiveringsnivå. Partene er enig i at dagens system med normavlinger bør legges til grunn videre, men at normavlinger og klimaprosent utredes videre slik at ulike tilpasninger på foretaksnivå bedre fanges opp.
  • Taket på tilskudd i vekstgruppene frukt, bær, poteter og grønnsaker økes til 1,5 mill. kroner. Dette øker bevilgningen i 2023 med 1,0 mill. kroner og i 2022 med 0,7 mill. kroner.
  • Vinterskadde frukttrær: Forskriften for tilskudd til flerårige produksjoner justeres slik at det kan gis tilskudd ved følgeskader i mer enn 2 år i samsvar med statens tilbud og jordbrukets krav.

En stor takk til alle i fruktmiljøet som sammen har stått på og jobbet fram denne løsningen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag