Fruktnæringa møtte LMD


Publisert: 17.02.2022

Norges Bondelag, Gartnerhallen og Nordgrønt hadde torsdag et møte med Landbruks- og matdepartementet (LMD) angående de ekstraordinære frostskadene i frukt sist vinter. Møtet med LMD førte oss dessverre ikke dit vi ville.

-Vi opplevde at de var positive til løsningsforslaget vårt, men de hadde fått tydelig beskjed fra politisk ledelse at dette måtte diskuteres, avklares og bli en del av prioriteringene i årets jordbruksoppgjør, sier Knut Amund Surlien (Gartnerhallen), Trond Bergskås (Telefrukt og Gartnerhallen) og Amund Kind (Vestfold og Telemark Bondelag), som var tre av de som deltok i møtet.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norges Bondelag, Vestfold og Telemark Bondelag, Gartnerhallen, Telefrukt produsentlag, Nome og Midt-Telemark landbrukskontor og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har sett på mulige erstatningsordning for frostutfordringene i fruktproduksjon vinteren 2020/21, etter at Ldir sitt utredningsnotat «Vinterskadar i fruktproduksjonen» i januar konkluderte med at ingen av dagens ordninger gir noen god erstatning eller kompensasjon for skadene når frukttrærne dør .

Arbeidsgruppa hadde et berettiget håp om at vi skulle få til en løsning før jordbruksoppgjøret.

-Grøntutvalget synes det er beklagelig på vegne av disse produsentene at det ikke har vært mulig å lande en løsning ennå. Når vi ikke klarte å få med LMD på en løsning før jordbruksoppgjøret er det viktig at fruktnæringa samler seg om et tydelig innspill inn til partene, slik at erstatning for disse frostskadene blir prioritert i forhandlingene, sier Hans Kristian Berge, som er leder i Grøntutvalget i Vestfold og Telemark Bondelag. Berge forteller at Gartnerhallen og Nordgrønt også er med på et innspill som nå er sendt “tjenestevei” fra Grøntutvalget i Vestfold og Telemark Bondelag til fylkesstyret i Vestfold og Telemark Bondelag og til Grøntutvalget i Norges Bondelag.  

I tillegg har vi et forslag om varige justeringer av avlingsskadeordningen, eller tilskudd ved produksjonssvikt som ordningen heter nå, forteller Berge. Hensikten er at ordningen må fange opp skader som i fjor vinter hvor frukttrær dør og avlingene uteblir i mange år inntil nye trær er plantet og igjen bærer frukt.

-Vi foreslår at forskriften endres slik at Statsforvalteren gis adgang til skjønnsmessig å justere gjennomsnittsavlingen ved følgeskade etter frost i frukt. Areal med frostskadde trær kan tas med i arealgrunnlaget for tilskudd til produksjonssvikt i tidsrommet inntil det er plantet på nytt og med varighet i maksimalt 5 år etter at frostskade har skjedd. En forutsetning for den skjønnsmessige vurderingen, er at feltene er replantet/trærne er erstattet med nye trær innen 3 år etter at skaden har skjedd.

Vi krysser fingrene for en god løsning i årets jordbruksoppgjør!

Hva gjelder saken?

Vinteren 2020/21 opplevde mange fruktprodusenter å få frostskader som har medført at frosttrærne er skadd eller døde. Ldir sitt utredningsnotat «Vinterskadar i fruktproduksjonen» beskriver skadeomfang og skadebildet på en god måte basert på en kartlegging som ble gjort i juni 2021. Det er verdt å merke seg at faglige innspill fra NIBIO og andre aktører peker på at 115.000 skadde og døde trær er et minimumstall og at det er «grunn til å rekne med at skadeomfanget er større enn det kartlegginga i sommar syner. Vêrforholda med ein tørr sommar og våt haust har gjort det vanskeleg for trea å hente seg inn etter frostskadane frå vinteren 2020/2021 (NIBIO)».

Utredningsnotatet bekrefter derimot at ingen av dagens ordninger gir noen god erstatning eller kompensasjon for skadene når frukttrærne dør.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norges Bondelag, Vestfold og Telemark Bondelag, Gartnerhallen, Telefrukt produsentlag, Nome og Midt-Telemark landbrukskontor og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har sett på mulige erstatningsordning for frostutfordringene i fruktproduksjon vinteren 2020/21.

Gruppen har levert inn et konkret løsningsforslag til LMD hvor man foreslår et ekstraordinært rydde- og plantetilskudd og en justering av avlingsskadeordningen (tilskudd ved produksjonssvikt). Det har vært viktig å poengtere at dette er ekstraordinære skader og et klart mål å finne en løsning før jordbruksforhandlingene. I grove trekk foreslås det at det gis et ekstraordinært tilskudd opp mot 70 % støtte til rydde- og plantekostnader for de som har skade på mer enn 500 trær/2 dekar, og at det kan gis en avlingsskadeerstatning i inntil 5 år (mot 2 år i dag).

Representanter fra arbeidsgruppa har nå hatt et møte med embetsverket i LMD. Løsningsforslaget ble tatt godt imot, men signalene som ble gitt var at politisk ledelse ønsker å diskutere dette i årets jordbruksforhandlinger.

En stor andel av frostskadene finner vi i Vestfold og Telemark, Svelvik og Lier. Det er «bare» noen titalls fruktbønder som er berørt, men for de det gjelder er situasjonen alvorlig. Flere signaliserer at de er usikre på om de skal gjenplante og tørre å satse videre på fruktproduksjon. De har i tillegg dessverre måtte ventet lenge på en avklaring.

Daværende statssekretær i LMD, Widar Skogan, besøkte de frostrammede områdene i Midt Telemark i fjor sommer.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag