OTP og sesongarbeidere


Publisert: 19.10.2017

Hva er OTP?

Fra 2006 ble det innført en lov som gjør at de fleste arbeidsgivere har plikt til å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Arbeidsgiver skal da i opptjeningsperioden bygge opp medlemmenes pensjonsbeholdning ved årlige innskudd i prosent av lønn. Pensjonsbeholdningen sikrer en fastsatt pensjonsytelse fra pensjonsalder. Både forsikringsselskaper, banker og verdipapirforetak tilbyr løsninger som tilfredsstiller kravene til OTP.

Les mer om OTP hos Finanstilsynet

Hvilke foretak må ha OTP-avlate?

Gjelder for foretak som oppfyller ett av følgende vilkår:

  • Minst 2 personer i foretaket som begge har arbeidstid og lønn som utgjør minst 75 % av full stilling 
  • Minst en arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør minst 75 % av full stilling 
  • Personer i foretaket som hver har arbeidstid og lønn som utgjør minst 20 % av full stilling og som sammen utfører minst 2 årsverk

 

Hvilke ansatte skal ha OTP?

Ansatte over 20 år som jobber minst 20 % stilling i løpet av året, skal være med i ordningen. Ansatte under 20 år eller med lavere stillingsprosent kan også tas med, men det er ikke pålagt.

Det er stillingsprosenten (over/under 20 %) som er avgjørende for om en person skal tas opp i ordningen, men det skal ikke betales inn til ordningen av lønn under 1G.

Pensjonsordningen skal være opprettet innen seks måneder etter at ett av vilkårene over er inntruffet.

Dersom foretaket er pliktig til å ha OTP, må det vurderes hvilke ansatte som skal være med i ordningen. Alle ansatte som totalt har lønn over 1G (2017: kr 93 634) har rett på OTP og det skal betales inn minst 2%, og inntil 7 %, av lønn mellom 1 og 12 G.

Eksempel:

En ansatt tjener kr 100 000. Det skal da betales inn 2% av kr 6366 (100 000 – 1G).

 

Hva med sesongarbeidere?

For sesongarbeidere kan det være vanskelig å vite om de vil komme til å tjene over 1G eller ikke. Siden loven sier at pensjonsordningen må være opprettet innen 6 måneder etter at plikten er inntruffet, vil det for de fleste sesongarbeidere være hensiktsmessig å:

  • Vente med OTP-etableringen til arbeidet er utført selv om arbeidsstillingen er over 20 % i deler av året
  • Vurdering: er lønn over 1 G pr person = OTP

Eksempel:

Et foretak har 1 fast ansatt i 60 % stilling, 10 sesongarbeidere med lønn under 1 G og 20 sesongarbeidere med lønn over 1 G. Foretaket er pliktig til å ha OTP og det skal betales OTP-innskudd for

  • 1 Fast ansatt og 20 ansattes lønn over 1 G

Det fins en særordning for sesongarbeidere som gir mulighet for å vurdere arbeidernes stilling som et gjennomsnitt over tre år. Dersom sesongarbeideren kommer tilbake til samme arbeidsgiver fire år på rad, har denne rett til å tas opp i ordningen dersom stillingsprosenten i gjennomsnitt over de siste tre årene overstiger 20 %.

 

Får de ansatte nytte av opptjeningen?

Ansatte må være medlem i pensjonsordningen i minst 12 måneder for å få med seg opptjeningen videre. Derfor vil de fleste utenlandske sesongarbeidere ikke få med seg opptjeningen. Slutter en ansatt før 12 måneder tilbakeføres den oppsparte kapitalen inkludert avkastningen til foretaket. I praksis settes dette på foretakets «innskuddsfond» i selskapet som administrerer OTP-avtalen, og kan brukes til dekning av fremtidige innbetalinger.

 

Er Vestfold Bondelag fornøyd?

Vestfold Bondelag mener at vi nå har fått et svar på hvordan det er mulig å håndtere OTP på en riktig måte for sesongarbeidere. Vi mener fortsatt at dette gir mye ekstraarbeid og utgifter til administrering av en ordning som sesongarbeidere sjelden vil ha nytte av. Det kan også skapes urealistiske forventninger hos spesielt utenlandske sesongarbeidere om at de vil få ytelser fra en norsk pensjonsordning i framtida.


Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
ALT Installasjon
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger