OTP og sesongarbeidere


Publisert: 01.01.2022

Fra 1. januar 2022 er det en del endringer i obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det er f.eks. ikke lenger krav om minst 20 % stillingsprosent eller minstelønn på 1G. Aldersgrensen på 20 år er også fjernet. Etter dette vil mange flere arbeidsgivere med sesongansatte komme inn under ordningen.

Hva er OTP?

I 2006 ble det innført en lov som gjør at de fleste arbeidsgivere har plikt til å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Arbeidsgiver skal da i opptjeningsperioden bygge opp medlemmenes pensjonsbeholdning ved årlige innskudd i prosent av lønn. Pensjonsbeholdningen sikrer en fastsatt pensjonsytelse fra pensjonsalder. Både forsikringsselskaper, banker og verdipapirforetak tilbyr løsninger som tilfredsstiller kravene til OTP.

Les mer om OTP hos Skatteetaten

eller hos ALTINN

Hvilke foretak må ha OTP-avlate?

De fleste private arbeidsgivere plikter å spare obligatorisk tjenestepensjon til sine ansatte. For at arbeidsgiver skal være omfattet av ordningen, følger det av otp-loven § 1 at foretaket må ha:

a) minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,

b) minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller

c) personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Hvilke ansatte skal ha OTP?

Her har det kommet endringer som gjelder fra 1. januar 2022.

I praksis innebærer endringene at arbeidsgivere som er omfattet av otp-loven § 1 må spare tjenestepensjon til alle sine ansatte over 13 år (også evt. egne barn som lønnes i bedriften). Arbeidsgiver må spare minst 2 % av den ansattes inntekt fra første krone opptil 12 G.

For arbeidsgivere som faller utenfor otp-loven § 1 har disse endringene ingen betydning. F.eks. vil et foretak hvor kun innehaver og en deltidsansatt i 15 % stilling, falle utenfor loven, og arbeidsgiver plikter ikke å spare tjenestepensjon til den deltidsansatte. Er det imidlertid flere ansatte i foretaket, f.eks. innehaver, én ansatt i 100 % stilling, og én ansatt i 15 % stilling, er arbeidsgiver omfattet av otp-loven § 1 (bokstav b), og arbeidsgiver plikter å spare pensjon til begge de ansatte, også den ansatte som kun jobber 15 % stilling.

Hva med sesongarbeidere?

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det ikke lenger er noen særlige regler for sesongarbeidere. Hvis arbeidsgiver er omfattet av otp-loven skal det spares tjenestepensjon til alle sesongarbeiderne fra første krone. Det har ingen betydning i denne sammenheng om sesongarbeideren er omfattet av kildeskattordningen.

Overgangsregler

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler i forskrift. Dette innebærer at bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning, må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022. Det er ikke stilt krav om at endringen i pensjonsgrunnlaget eller endringer i medlemskapskriterier, skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning.

Har du flere spørsmål om Bonden som arbeidsgiver? Sjekk Norges Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag