Hva har jeg rett til når Mattilsynet kommer på uanmeldt tilsyn?


Publisert: 09.03.2023

God dyrevelferd er viktig. Mattilsynet har både rett til og ansvaret for å ha tilsyn med dyrehold. Med uanmeldte tilsyn kan Mattilsynet få et reelt innblikk i dyreholdet. Dette er en samla næring positive til. Men hva har du som bonde rett til ved et slikt uanmeldt tilsyn? Bondelaget har god dialog med Mattilsynet, og vil i denne artikkelen gi noen tips og råd.

Bruk kollegastøtte
Det kan være godt å ha med seg en du kjenner og har tillit til. Det kan være en nabo, et familiemedlem eller en kollega som kjenner til din husdyrproduksjon. De fleste blir litt stressa ved et tilsyn, og da kan hukommelsen virke dårligere. Har du en kollega med deg, har du noen å spørre i ettertid. Hva ble egentlig sagt?

Inspektøren fra Mattilsynet skal opplyse om at du har rett til å ha med deg noen. Regelverket kaller det et vitne, men mange forbinder ordet «vitne» med lovbrudd og opplever at spørsmålet skaper avstand og usikkerhet. I dialog med Mattilsynet har vi kommet fram til å bruke ordet «kollegastøtte» isteden. Vi vil oppfordre alle bønder som får uanmeldt tilsyn til å be om kollegastøtte. Mattilsynet har tid til å vente på at du får tak i noen som er egnet. Dette kan forebygge konflikter, og du som bonde har en du stoler på ved din side under tilsynet.

Tid

Ved et uanmeldt tilsyn sier det seg selv at du ikke får tid til å rydde opp i fjøset. Derimot skal du få tid til å håndtere umiddelbare gjøremål som hinder deg i å være mentalt tilstede under tilsynet. Det kan være å ordne med pass av barn, ta telefoner for å utsette andre avtaler, avslutte et måltid eller å skaffe kollegastøtte. Dette skal Mattilsynet ha tid til å vente på, eller de kan avtale å komme igjen om en time.

Matloven gir Mattilsynet hjemmel til å komme på tilsyn i § 23 og rett til å komme inn i § 13. Tilsvarende hjemmel finnes i dyrevelferdsloven § 18.  I begge lovene fremgår det at virksomheten skal gi tilsynsmyndigheten uhindret adgang. Dette betyr ikke at inspektøren kan gå rett inn uten først å ta kontakt med dyreholder. Det er bare dersom Mattilsynet kan påberope seg nødrett, at de med hjelp av politiet kan gjennomføre tilsynet uten at eier er tilstede.

Oppsummering av tilsynet

Mattilsynet skriver selve rapporten og eventuelle varsel om vedtak i ettertid. Av og til oppstår det en uoverensstemmelse mellom det bonden opplevde ble sagt på tilsynet, og det som kommer i brevs form i ettertid. Mange bønder er også usikre og gruer seg i påvente av rapporten etter et uanmeldt tilsyn. Mattilsynet var svært klar over problemet og har innført bruk av en  rapport på stedet. Alle detaljer blir ikke med her, men begge parter vil ha en oppsummering av de viktigste observasjonene. Inspektørene skal også gi en muntlig oppsummering ved avslutning av besøket.

Videre saksgang

Mattilsynet vil legge igjen et skriv med informasjon om videre saksgang.

Du vil motta en rapport. Dersom det avdekkes lovbrudd vil denne inneholde et varsel om vedtak. Du har rett til å uttale deg før vedtaket blir gyldig. Vi gjør oppmerksom på at alle varsler fra Mattilsynet er offentlig og fremkommer på Mattilsynets postliste. Dersom noen ønsker innsyn i brev fra Mattilsynet skal det i utgangspunktet gis med unntak for spesielle opplysninger som skal unntas offentligheten, f.eks. som gjelder personlige forhold. Det er derfor viktig at du allerede under tilsynet sier ifra dersom du mener noe er feil fremstilt, eller du har opplysninger som kan ha betydning for saken.

Hva kan Bondelaget bidra med?

Det er Mattilsynet som er myndighet i dyrevelferdssaker. Bondelaget går ikke inn i de faglige vurderingene i slike saker. Du kan imidlertid få hjelp til å forstå hva rapporten og varslet sier, og til å forstå den videre saksgangen.

Inspektør fra Mattilsynet. Illustrasjonsfoto. Foto Mattilsynet

Inspektør fra Mattilsynet. Illustrasjonsfoto. Foto Mattilsynet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag