Første felles ledermøte!


Publisert: 15.11.2021

Godt oppmøte til Vestfold og Telemark Bondelag sitt ledermøte.

82 tillitsvalgte fra lokallaga, fylkesstyret, sentralstyret og valgnemnda, samt ansatte og gjester var samlet på Høyer hotell i Skien på ledermøte i Vestfold og Telemark Bondelag 12. – 13. november.

Ledermøtet startet med en interessant, men også skremmende analyse av Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse. Han reflektere rundt et tema som han tror blir neste års store sak; spennet mellom høye råvarepriser og lav lønnsomhet i landbruket. Det er mange skjær i sjøen, og Christian Anton mener at det blir verre før det blir bedre, men når det skjer er det umulig å vite. Bonden er på toppen av kostnadskjeden og på bunnen av verdikjeden, sa han. Det er mangel på varer, og det gir prisvekst. Christian Anton mener at beredskapsfunksjonen må høynes og innsatsfaktorer må sikres. Det vi opplever nå er et strukturelt skifte og globaliseringens sammenbrudd, sa han. – Nå må 30 år med outsourcing reverseres og vi må gå fra «just in time» til «just in case». Christian Anton avsluttet med å si at bondens risiko må avlastes og at den norske modellen har virkemidlene og kan være til inspirasjon for modeller også i andre land.  – Landbruket må gjøres i stand til å håndtere en uforutsigbar framtid.

Så var det duket for lansering av den nye verdiskapingsrapporten for Vestfold og Telemark! Christian Anton Smedshaug presenterte høydepunkter fra rapporten. Les mer i egen sak.

Christian Anton Smedshaug med rapporten
Christian Anton Smedshaug med rapporten “Vår matproduksjon – viktig og variert”.
Sammen om rapporten: Bonde- og småbrukarlaget i Vestfold og i Telemark, NHO, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Agri Analyse, LO og Vestfold og Telemark Bondelag.
Sammen om rapporten: Bonde- og småbrukarlaget i Vestfold og i Telemark, NHO, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Agri Analyse, LO og Vestfold og Telemark Bondelag.

To styremedlemmer i Norges Bondelag gjestet årsmøtet, John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna i Nordland og jærbuen Arthur Salte. To karer med friske fraspark! Begge fortalte om hvordan de opplevde å kjøre traktor fra hvert sitt hjemsted til Oslo under aksjonen etter bruddet i jordbruksforhandlingene. – Vi ble heiet frem og opplevde en enorm støtte fra folk, sa de.
De havnet på førstesida på VG, mange andre aviser og overalt i sosiale medier. – By på deg selv! Informasjon om landbruket må ut andre steder enn i Bondebladet, sa Arthur.

John-Erik snakket om den landbrukspolitiske situasjonen med ny regjering. Vi har aldri hatt et stortingsvalg som har vært så tydelig på at de skal prioritere distrikt, landbruk og matproduksjon, sa han. – Den nye landbruksministeren har tydelige og store visjoner og stor vilje til å komme dit. Men de hadde ikke kommet dit uten oss. Ikke siden opptrappingsvedtaket på 70-tallet har det vært en så tydelig vilje til å heve inntekten til norske bønder, sa han og poengterte at ingen annen næring i Norge investerer så mye med så liten margin og så liten fortjeneste.

Arthur snakket om marked og var opptatt av at vi må komme i dialog med de tre store: NorgesGruppen, Rema100 og Coop Norge.  De har til sammen 303 mrd i omsetning, 50-70 % er spontankjøp. – For et mulighetsrom! sa han og delte betraktninger om konsekvensene koronaen har hatt for markedet. – Dagligvaremarkedet økte med 30 mrd fra mars 2020 til mars 2021. Hva om det norske landbruket kunne klart å beholde en liten andel av dette fremover?

John-Erik S. Johansen henviste til Landbruksløftet i sitt innlegg, et opprop som 40 organisasjoner skreiv under på.  - Når næringa står samlet, når vi snakker med en stemme, så når vi lenger, sa han og understreket at fem punkter i regjeringsplattformen kan spores direkte til vårt innspill og landbruksløftet. - Det er bra!
John-Erik S. Johansen henviste til Landbruksløftet i sitt innlegg, et opprop som 40 organisasjoner skreiv under på.  – Når næringa står samlet, når vi snakker med en stemme, så når vi lenger, sa han og understreket at fem punkter i regjeringsplattformen kan spores direkte til vårt innspill og landbruksløftet. – Det er bra!
Arthur Salte pekte på dilemmaet med at utenlandske selskaper kjøper opp norske bedrifter, men beholder merkevaren. Norsk iskrem mister markedsandeler sa han og fremhevet Nyt Norge merket som en juvel som vi må hegne om. – Tenk på det neste gang dere svetter over KSL. Det er et unikt system som vi må utvikle videre og sluttmarkedet må bruke det i større grad, sa han.
Arthur Salte pekte på dilemmaet med at utenlandske selskaper kjøper opp norske bedrifter, men beholder merkevaren. Norsk iskrem mister markedsandeler sa han og fremhevet Nyt Norge merket som en juvel som vi må hegne om. – Tenk på det neste gang dere svetter over KSL. Det er et unikt system som vi må utvikle videre og sluttmarkedet må bruke det i større grad, sa han.

I tradisjon tro, når ikke koronarestriksjoner stopper oss fra å holde møter på vanlig vis, ble bondelagspin delt ut til nye lokallagsledere. Følgende lokallag har fått nye ledere i år:

  • Astrid Staurheim, Bø Bondelag
  • Alf Solberg, Andebu Bondelag
  • Knut Johan Hvistendal, Holla Bondelag
  • Kjell Erik Strand, Tjølling Bondelag
  • Maria Lien Kårjord, Botne og Hillestad Bondelag
  • Vegard Tangvald, Bamble Bondelag
  • Lars Vassend, Eidanger Bondelag
  • Arnt Erik Evja, Nissedal Bondelag

Under middagen ble pin og gode ord del ut av fylkesleder, Aslak Snarteland.

Bondelagspin til nye lokallagsledere. fv. Kjell Erik Strand, Maria Lien Kårjord, Vegard Tangvald, Alf Solberg, Astrid Staurheim og fylkesleder Aslak Snarteland.
Bondelagspin til nye lokallagsledere. fv. Kjell Erik Strand, Maria Lien Kårjord, Vegard Tangvald, Alf Solberg, Astrid Staurheim og fylkesleder Aslak Snarteland.

Verveutvalget v/ Inger Synøve Johnsen motiverte salen til verving og kjørte i gang to konkurranser for beste individuelle verver og beste lokallag. Da ledermøtet var slutt på lørdag var vi 18 flere medlemmer!
Konkurransen for beste lokallag ble ikke hard, da det bare var et lag som deltok. De hadde levert en lang liste med navn på potensielle medlemmer, og var en god vinner okke som. Vinneren ble Lunde og Flåbygd Bondelag som får 1000 kr overført til sin konto som de kan bruke på sine medlemmer.

Beste individuelle verver ble en ringrev i faget. Han stod for mange av de nye medlemmene til sitt lokallag i fjor, og klarte å verve flest medlemmer av alle i salen det døgnet som konkurransen varte. Vinneren ble Magnus Johnsen.

Magnus Hartveit tok i mot prisen til Lunde og Flåbygd Bondelag.
Magnus Hartveit tok i mot prisen til Lunde og Flåbygd Bondelag.
Magnus Johnsen fra Fon Bondelag gjorde seg bemerket nok en gang som en habil verver.
Magnus Johnsen fra Fon Bondelag gjorde seg bemerket nok en gang som en habil verver.

En fast post på programmet på ledermøte er Nytt fra statsforvalteren. Jon Randby snakket om RMP og Ingunn Sømme snakket om et nytt formidlingsprosjekt.

Jon var opptatt av at fylket har områder med store avrenningsutfordringer og at både Landbruks- og matdepartementet og Klima- og Miljødepartementet forventer regionale forskrifter for pålagte miljøtiltak innen 2027, og senest innen 2033. Randby mente at vi skal klare det innen 2033 ved først og fremst bruk av tilskuddsmidler. – Vi ønsker å nå målet ved frivillige tiltak, og da må satsene opp. Han oppfordret faglaga til å spille inn behov for økte satser.

Ingunn fortalte om et nytt prosjekt, en nettside som skal fortelle om bærekraftig matproduksjon. Nettsiden skal hete «hva skal vi ha til middag» og er under utarbeiding.

Norges Bondelag hadde sendt sin superadvokat Erling Stabel Daling, han holdt et engasjerende minikurs om konsesjonsloven. – Eierskap til jorda gir makt. Etterspørselen etter jord og areal er stor, uten et regelverk vil de som ha penger utkonkurrere bønder som lever av jorda, sa han. – Det er årsaken til at vi har konsesjonsloven i Norge. Konsesjonsloven skal bidra til: selveiende bønder, samsvar mellom pris og inntekt, lokalt eierskap og drift, bosetting og hindre «storgodsoppsamling».

Erling fortalte at aksjeselskap som ønsker å kjøpe landbrukseiendommer øker. Han mener at det i de fleste tilfeller handler om et ønske om å selge eiendommen uten konsesjon. Dette er en farlig vei å gå, og vil slå beina under konsesjonsregelverket, sa han. – Personlig eierskap og drift er den mest stabile og rasjonelle eierformen.

Alle innledere fikk spiselige gaver fra fylket. Spirer og salat fra Berge Godt og Grønt, samt Chevre ost fra Norges minste meieri, TINE Haukeli. Ingunn Sømme og Jon Randby fra Statsforvalteren virker glade for gavene overrakt av Aslak Snarteland.
Alle innledere fikk spiselige gaver fra fylket. Spirer og salat fra Berge Godt og Grønt, samt Chevre ost fra Norges minste meieri, TINE Haukeli. Ingunn Sømme og Jon Randby fra Statsforvalteren virker glade for gavene overrakt av Aslak Snarteland.
Familiebruket er ryggraden i norsk landbruk og et sentralt premiss for eiendomsregelverket, sa Erling Stabel Daling og formidlet Bondelagets syn om et sterkere regelverk for konsesjon, jordlov og odelslov. Aksjeselskapers adgang til å overta landbrukseiendom må strammes inn. Priskontroll på skog ønskes gjeninnført.
Familiebruket er ryggraden i norsk landbruk og et sentralt premiss for eiendomsregelverket, sa Erling Stabel Daling og formidlet Bondelagets syn om et sterkere regelverk for konsesjon, jordlov og odelslov. Aksjeselskapers adgang til å overta landbrukseiendom må strammes inn. Priskontroll på skog ønskes gjeninnført.

Underveis i programmet var det satt av tid til spørsmål og diskusjon. Salen viste et stort engasjement og mange tok ordet. Her er noe av tematikken: Inntekt!, beiteskadesaken, kvoter, kunnskapsbygging blant lærere, løft på matkornprisen, medlemsverving, lokallagsaktivitet, kommunikasjon fra bondelaget, turstier, soneinndeling, tilskuddstak, økt støtte til lokallaga, forhandlinger vs brudd, fôrkorn vs matkorn, RMP.

Gruppearbeidet på årets ledermøte handlet om lokallagsarbeid etter korona. Det ble en god økt med mulighet for å dele kunnskap og erfaringer på tvers av lokallaga.

Mange ønsket å ta ordet i løpet av møtet. Her er et knippe. Øverst f.v. Magnus Hartveit, Hans Kristian Lahus, Magnus Johnsen. Nederst f.v. Karl-Arnt Bårnes, Per Øivin Sola og Kristian Bårdsen Løwe.
Mange ønsket å ta ordet i løpet av møtet. Her er et knippe. Øverst f.v. Magnus Hartveit, Hans Kristian Lahus, Magnus Johnsen. Nederst f.v. Karl-Arnt Bårnes, Per Øivin Sola og Kristian Bårdsen Løwe.
Gruppearbeid!
Gruppearbeid!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag