Viktige ting må på plass før revidert RPBA


15.01.18. Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold er under revisjon. Vestfold Bondelag og Jordvern Vestfold har vært på flere ulike revisjonsmøter og skjerpet vern av matjorda er absolutt et fokusområde. Nå har de sendt et felles innspill til Vestfold Fylkeskommune hvor de peker på noen sentrale utfordringer som må løses før VFK sender revidert RPBA ut på høring


Vestfold Fylkeskommune (VFK) jobber i disse dager med å revidere Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold (RPBA). Det er 3 fokusområder VFK har trukket fram som særlig viktig å ha fokus på i revisjonsarbeidet:

 • Det er behov for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Vestfold. Da er det viktig at det legges godt til rette for både eksisterende og ny næringsvirksomhet.
 • Byutvikling er svaret på mange av utfordringene innen bærekraftig arealpolitikk og derfor vil vi se spesielt på hvordan vi sammen kan bidra til at et skapes levende og attraktive vestfoldbyer.
 • For å ta vare på matjorda og andre natur- og kulturverdier, må hovedtyngden av utviklingen skje som fortetting i byer og tettsteder.

Evalueringen av hvordan det har gått etter at RPBA ble vedtatt i 2013 har nemlig vist at mange av de spennende grepene som ble gjort for å sikre et bedre vern av matjorda i Vestfold dessverre ikke har fungert.

 

I 2015 vedtok dessuten et enstemmig Storting at vernet av jordvernet skal skjerpes inn over hele landet og at omdisponeringen av matjord totalt skal reduseres med 1/3 innen 2020. Revidert RPBA må bygge på nytt innskjerpet jordvernmål.

 

20170925 Møte mellom JV og VFK ang RPBA web

Derfor har både Vestfold Bondelag og Jordvern Vestfold engasjert seg i revisjonsarbeidet. Over ser vi et bilde fra i september hvor Jordvern Vestfold var i et dialogmøte med administrasjonen hos Vestfold fylkeskommune, f.v Sigbjørn Fjærvoll, JV, Gry Backe, Thale H. Heltberg, Karl-Otto Mauland, alle VFK og Arne Nøkland, JV.

 

F.v Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold, Elin Røed og Thorleif Müller fra Vestfold Bondelag enige om noen grep som må tas i RPBA

Før jul møttes Jordvern Vestfold og Vestfold Bondelag for å diskutere hvilke utfordringer det er viktig å få løst for at revidert RPBA skal fungere bedre enn versjon 1. På bildet over ser vi f.v Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold, Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag og Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag.

 

Selv om det ikke er noen formell høringsrunde på RPBA nå, så valgte de å sende inn et innspill til VFK nå for å sikre at disse utfordringene blir behandlet skikkelig før revidert RPBA blir sendt ut på høring senere i 2018. Følgende fokusområder ble belyst: 

 1. Utbyggingsreserver etter den siste revisjon/rullering av kommuneplanene
  • Hvordan skal disse reservene styres?
  • Hvordan kan vi oppnå målene om fortetting/transformasjon og mer effektiv arealbruk i Vestfold med så store utbyggingsreserver?
  • Hvilke grep må gjøres for at revidert RPBA skal kunne bidra til mindre utbyggingsreserver i fremtidige kommuneplaner?
 2. Hvordan følge med i og styre arealer til utbyggingsformål?
  • Skal VFK som planmyndighet ha bedre styring på «arealbruksbudsjettet RPBA», er det nødvendig å få på plass et digitalt (online) arealregnskap som aller helst bør knyttes mot kart (GIS-basert).
 3. Rekkefølgebestemmelsen om å bruke matjord til utbyggingsformål sist i planperioden
  • I revidert RPBA må det være tydeligere hvordan kommunene skal kunne ta inn denne rekkefølgebestemmelsen i sine planer slik at den blir forpliktende. Det er fortsatt mer enn 1000 dekar dyrka jord innenfor LUG som har behov for en rekkefølge-bestemmelse som virker etter hensikten.
 4. Hvordan implementere den nye nasjonale jordvernstrategi i RPBA?

  Vestfold Bondelag er glad for at vi har fått delta i en arbeidsgruppe som har sett på hvordan ny nasjonal jordvernstrategi og nytt jordvernmål skal kunne innlemmes i revidert RPBA. Det er som vi har spilt inn tidligere og som gruppa konkluderte med i prinsippet to alternativer for å implementere det nye jordvernmålet i revidert RPBA; Enten redusere hvor mye dyrka jord som skal kunne bygges ned innenfor LUG eller forlenge planhorisonten (utover 2040).
  Igjen minner vi om
  at Vestfold har av landets beste matjord og et særlig ansvar for å unngå nedbygging av matjord.

  • VFK og kommunene i Vestfold bør i revidert RPBA bør være tydelig på hva vi anser som Vestfolds målsetting for å bidra til å nå nasjonalt jordvernmål.
  • Vi ber om at arbeidsgruppas anbefalinger vurderes nøye i videre revisjonsprosess.

 

Så får vi se hva VFK svarer på disse utfordringene og hvordan revidert RPBA blir.

 

Møte om RPBA revisjon høsten 2017

Det var i hvert fall betryggende at også NHOs regiondirektør Kristin Saga i et revisjonsmøte tidligere i høst uttalte seg omtrent som følger; -Ny revidert RPBA må ha større fokus på vekst enn på vern. Men da tenker jeg selvfølgelig ikke på matjorda. I Vestfold har vi et særlig ansvar for å ta vare på den verdifulle matjorda vår! Det var flere i panelet på bildet over som var enig med henne da:)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag