Videreføring av partnerskapet


Publisert: 03.02.2020

Det nye fylket Vestfold og Telemark fører og til at en rekke organisatoriske løsninger må tilpasses ei ny tid. Så og det regionale partnerskapet innenfor landbruk. I både tidligere Telemark fylke og Vestfold fylke har det regionale partnerskapet på landbruk fungert på en god måte, og næringa v/ faglaga (bondelag og bonde- og småbrukarlag) har hatt stor medvirkning på føringene for bruken av de økonomiske virkemidlene.

Fra 1. januar 2020 har fylkeskommunen fått overført fra fylkesmannen ansvaret for Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak (RT – midler). Fra før har fylkeskommunene hatt ansvar for Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansetiltak (RK –midler). Dette er tilskuddsordninger som skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

I 2019 ble det utarbeidet Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark (RNP). Dette arbeidet ble gjort i et nært samarbeid mellom fylkesmann, fylkeskommunene og næringa ide to fylkene. RNP har et eget handlingsprogram som skal rulleres årlig. RNP angir mål for utviklingen av landbruksnæringa i Vestfold og Telemark fylke, og programmet skal være førende for tildeling av ulike økonomiske til landbruket.

Sist onsdag, den 29. januar,  ble deltagerne i de to “gamle” partnerskapene innkalt til oppstartsmøte for partnerskap på landbruk i det nye sammenslåtte fylket. Møtet synliggjorde at det er stor grad av enighet om organisering av det framtidige partnerskapet, og ikke minst viste møtet at det er stor enighet om målene for utviklingen av landbruket i det nye, større og svært mangslungne Vestfold og Telemark fylke.

“Stafettveksling” – Fylkesmannen overdrar et større ansvar for partnerskapet på landbruk til fylkeskommunen. Representert ved landbruksdirektør Helge Nymoen og Tore Stømsodd, leder av seksjon for næringsutvikling i fylkeskommunen


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag