Venstrepolitiker på lunsj med Bondelaget


07.04.14 Flere lokallag har for tiden møter med lokale politikere for at de skal bli kjent med landbruket i egen kommune. På bildet ser vi leder i Holmestrand Venstre, Thove Bringaker, på lunsjmøte med  Botne og Hillestad Bondelag. Hun var på gårdsbesøk og fikk hilse på lammingsklare sauer, og hun fikk presentert fakta om landbruket i Holmestrand.

 


BHBL Venstre 030414 1

Fra venstre Camilla Røed, Sjur Ove Rygh, Einar Røyneberg og Thove Bringaker

 

Gårdsbesøk på Greaker i Løvalddalen 

Torsdag 3. april hadde Botne og Hillestad Bondelag lunsjmøte med Thove Bringaker, leder i Holmestrand Venstre. Formiddagen gikk med til å hilse på lammingsklare sauer og en god lunsj med norsk mat hos Einar Røyneberg. Praten gikk om landbruket i Holmestrand, og Bringaker viste en god og positiv holdning til norsk landbruk. Bondelaget ser frem til videre samarbeid!

 

Fra Botne og Hillestad Bondelag møtte leder Jan Egil Sølvernes og styremedlemmene Sjur Ove Rygh og Camilla Røed.

 

Fakta om landbruket i Holmestrand 

 

Sysselsetting
I 2013 var det 63 aktive gårdsbruk i Holmestrand. Av disse har over 20 husdyrhold av vesentlig omfang. I tillegg kommer personer i tilknyttede næringer.

Areal
Det dyrkes noe over 18 600 dekar jordbruksareal i Holmestrand, dette tilsvarer ca. 2 500 store fotballbaner. Dette er kornåkre, gras til fôr og beitemark. Av disse brukes 431 dekar til grønnsaksdyrking.


Dyrket areal har ligget ganske stabilt de siste åra. Arealet er en minimumsfaktor for å produsere mat. Derfor er det viktig å bevare den jorda vi har, og heller bruke udyrkbar mark til utbygging.


I tillegg er det ca. 53 000 dekar skogareal. Her produseres det tømmer til trelast, papir og ved. Dette er også viktige rekreasjonsområder for Holmestrands befolkning og levested for et stort antall viltarter.


Landbruket disponerer på denne måten over 80 % av kommunens landareal og er en betydelig verdiskaper i form av mat, tømmer, kulturlandskap og rekreasjon.

Bøndene i Holmestrand produserer mat til mange mennesker


Korn
Årlig produseres ca. 6 000 tonn korn. Dette gir en førstehåndsverdi på ca. 15 millioner kroner og tilsvarer årsforbruket til over 30 000 personer!


Melk
I 2013 ble det produsert omtrent. 1,7 millioner liter melk. Dette tilsvarer årsforbruket av drikkemelk til 23 000 personer.

Kjøtt
Totalt produseres det over 1 tusen tonn kjøtt i året. Dette tilsvarer årsforbruket til over 15 000 personer.


Bøndene i Holmestrand produserer mat til langt flere mennesker enn kommunens befolkning!


Skog
I tillegg blir det årlig hogd ca. 8.000 kubikkmeter tømmer. Dette har en førstehåndsverdi på 2,4 millioner kroner.
 

Holmestrand 2014 Fakta om landbruket 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag