Vellykket korndag på Gjennestad!


Publisert: 15.03.2024

Korndagen er et arrangement med lange tradisjoner i Vestfold. Over noe tid har korndagen endret seg fra å være et arrangement på dagtid til å bli et mer komprimert kveldsmøte. Arrangører av Korndagen er Kornutvalget i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og Norsk Landbruksrådgiving Østlandet. I år ble Korndagen arrangert den 12. mars på Gjennestad videregående skole. Hovedtemaer for årets møte var:

– Beredskap og matproduksjon som del av landets beredskap.
– Innføring av regionale miljøkrav i Vestfold og Telemark.
– Råd og tips for vekstsesongen 2024

Det møtte i overkant av 50 kornprodusenter, og møtet startet ved at Paul Edv. Vittersø fra NLR Østlandet ønsket velkommen til møtet. Vittersø orienterte og kort om NLR og omorganiseringen av selskapet.

Kveldens ordstyrer var Hans Jørgen Olsen Røren, leder i Vestfold Bondelag. Røren startet med å introdusere kveldens første innleder, – styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud.

Anne Jødahl Skuterud, - styreleder i FK Agri og medlem av Totalberedskapskommisjonen (Bildet er tatt ved en annen anledning - Norges Bondelag)
Anne Jødahl Skuterud, – styreleder i FK Agri og medlem av Totalberedskapskommisjonen (Bildet er tatt ved en annen anledning – Norges Bondelag)

Anne Jødahl Skuterud brukte det meste av sin innledning til å reflektere over temaet norsk beredskap, og norsk matproduksjon som del av norsk total beredskap. Hun brukte arbeidet som er gjort i Totalberedskapskommisjonen som utgangspunkt for sitt innlegg. Innledningsvis sa hun litt om mandatet til Totalberedskapskommisjonen, som var å gi en prinsipiell vurdering av styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer. I mandatet lå det og at kommisjonen skulle ha særlig fokus på tverrsektorielle utfordringer. Hun kom også inn på det hun karakteriserte som det helhetlige utfordringsbildet, som er preget av:

– Stormaktsrivalisering
– Teknologisk utvikling
– Klimaendringer
– Demografiske endringer

Jødahl Skuterud viste og til en prinsipiell vurdering av norsk beredskap som blant annet konkluderer med at landet har en sterk grunnberedskap, et modernisert totalforsvar og at Norge er en rettstat hvor befolkningen har gjennomgående høy tillit til myndighetene. Svakheter er at vi blant annet har en oppstykket styring og ledelse, og at næringslivet ikke er “påkoblet”. Jødahl Skuterud redegjorde grundig for anbefalingene fra Totalberedskapskommisjonen. En av disse er at Norge må styrke forsyningssikkerheten, – ikke minst med tanke på matvarer. I dag har landet en skremmende lav selvforsyning, – 40 % når vi korrigerer for importen av soya. Anne Jødahl Skuterud oppsummerte denne delen av sitt innlegg med at en høy løpende norsk matproduksjon er et svært godt beredskapstiltak!

I sin innledning brukte styrelederen i Felleskjøpet Agri og noe tid på Felleskjøpets arbeid som markedsregulator og stor mottaker av korn. Fokus var blant annet på hvordan få til økt verdiskaping i verdikjeden for korn.

Hilde Marianne Lien hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innledet om innføring av regionale miljøtiltak. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning)
Hilde Marianne Lien hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innledet om innføring av regionale miljøtiltak. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning)

Neste post på programmet var innføring av regionale miljøkrav i landbruket i Vestfold og Telemark. Til denne sekvensen kunne kveldens møteleder introdusere fagsjef Hilde Marianne Lien og rådgiver Even Bjørk hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark(SVT). Duoen fra SVT orienterte på en godt opplysende måte om bruken av RMP midler i Vestfold og Telemark i 2023. Gjennomgangen viste en klar oppgang for flere tiltak.

Det har over tid vært et sterkt økende fokus på vannkvalitet og faktorer som påvirker vannkvaliteten. Østfold og Akershus har over lengre tid hatt regionale miljøkrav, Buskerud er på veg dit, og høyst sannsynlig vil Vestfold og Telemark og få slike krav. Årsaken er at vannkvaliteten mange steder er dårlig som en følge av utslipp fra både landbruk, men og andre kilder. En svært dårlig miljøtilstand i Oslofjorden spiller og sterkt inn.

Det pågår nå et utredningsarbeid knyttet til innføring av regionale miljøkrav i Vestfold og Telemark, og NIBIO vil legge fram sin konsekvensutredning i mai. Etter at den er lagt fram vil det gjennomføres en tre måneders høringsrunde hvor blant annet faglaga i landbruket vil bli trukket inn. Det er sannsynlig at regionale miljøkrav for Vestfold og Telemark vil innføres fra 1. januar 2025. Slik det ligger an til nå vil det geografiske virkeområde for regionale miljøkrav i våre to fylker sannsynligvis bli hele Vestfold og de midtre og nedre delene av Telemark.

Representantene fra SVT la blant annet vekt på at det vil være viktig å komme fram til tiltak som så langt det er mulig balanserer hensynet til miljø og matproduksjon på en god måte. Det er og viktig å understreke at for mange bønder vil innføring av regionale miljøkrav bety små endringer, siden de i dag allerede gjør en del tiltak som følge av at de nytter RMP ordningen på en offensiv måte.

Silja Valand fra NLR Østlandet orienterte om en rekke temaer i sin innledning. Her om gjødsling i Betong vårhvete.
Silja Valand fra NLR Østlandet orienterte om en rekke temaer i sin innledning. Her om gjødsling i Betong vårhvete.

Siste tema denne kvelden var den kommende vekstsesongen i 2024. Møteleder kunne ønske velkommen til Ingvild Evju og Silja Valand fra NLR Østlandet. Først ut var Valand som var innom en rekke temaer. Hun dvelte blant annet ved såkornsituasjonen og at det vil være en del smått såkorn. Valand understreket at smått såkorn fungerer helt fint, men at det er viktig å ta noen hensyn. Stikkord er rett sådybde; ikke så dypere enn 3 cm og sørg for å ta vare på spireråmen. Valand understreket og, på generell basis, at jorda må være lagelig før en starter jordarbeiding. Dype pakkeskader, – >50 cm er nesten umulig å reparere!

Silja Valand brukte og deler av sitt innlegg til å snakke om direktesåing. God jordstruktur og jevn overflate er viktige stikkord for å lykkes med direktesåing. Hun understreket at vårbygg kan være krevende å direkteså, og at en bør starte med en annen kornart enn bygg hvis en ønsker å gå over til direktesåing. I sitt innlegg orienterte hun og om bruk av fangvekster, gjødsling i Betong vårhvete og korncystenematoder. Valand konkluderte med at det beste virkemiddelet mot korncystenematoder er vekstskifte.

Ingvild Evju fra NLR Østlandet var og innom flere temaer i sin innledning.
Ingvild Evju fra NLR Østlandet var og innom flere temaer i sin innledning.

Siste innleder ut denne kvelden var Ingvild Evju. I likhet med de andre innlederne på møtet er også Ingvild Evju svært dyktig på sitt fagområde. Evju var innom flere temaer knyttet til korndyrking. I denne oppsummeringen velger vi å fokusere på det hun sa om bekjempelse av hønsehirse:

– Kartlegg hvor hønsehirse finnes på eiendommen
Effektiv kjemisk bekjempelse
Effektiv mekanisk bekjempelse(Luking)
– Øk såmengden og vurder behovet for sprøytespor
– Unngå høstpløying
– Havre i vekstskifte? Vanskelig å bekjempe hønsehirse i havre!
– Grundig reingjøring av utstyr!

Oppsummert om hønsehirse: God agronomi – kulturplanter i god vekst gir hønsehirse kraftig konkurranse!

Det var mye som det ble orientert om på kornmøtet som det ikke er plass til å få med i en artikkel som dette. Godt råd: Møt opp på Korndagen i 2025 og få ALL informasjon direkte fra innlederne, – det gir desidert best utbytte:-).


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag