Vellykket årsmøte i Jordvernforeningen i Telemark


Publisert: 30.04.2024

Jordvernforeningen i Telemark (JVT)avholdt sitt årsmøte den 25. 04. 24. på Århus gård i Skien. Årsmøtet var delt opp i åpen del med to foredrag, og med etterfølgende ordinært årsmøte. Det møtte i alt 12 medlemmer.

Leder i JVT, Roar Meen ønsket velkommen til møtet, og han ønsket spesielt velkommen til årsmøtets to foredragsholdere, Torgeir Tajet fra Norsk Landbruksrådgiving Østlandet og til Espen Nordstrand fra Grenland landbrukskontor.

Torgeir Tajet innledet om matjordplaner og flytting av matjord.
Torgeir Tajet innledet om matjordplaner og flytting av matjord.

Først ut med foredrag var Torgeir Tajet. Tema for foredraget var matjordplaner i Vestfold og Telemark. Tajet orienterte grundig og engasjerende om arbeidet med matjordplaner. Gode matjordplaner kan være et godt virkemiddel for å nytte matjord ved omdisponering av dyrka mark.

Ved omdisponering av dyrket mark og dyrkbar mark er det viktig å ta vare på matjorda, men det er like viktig å understreke at flytting av matjord ikke er jordvern! Matjorda utnyttes absolutt best der den ligger. Terskelen for å omdisponere matjord må være svært høy!

Tema for foredraget til Espen Nordstrand var driveplikt og oppfølging av jordbruksareal ute av drift. Oppfølging av driveplikten er et ressurskrevende og viktig arbeid. Dyrka jord i aktiv drift er mindre “utsatt” for omdisponering, og på den måten et viktig jordverntiltak.

Det er flere årsaker til at areal går ut av drift, men små teiger som er utfordrende å drifte på en driftsteknisk rasjonell måte er en fellesnevner.

Formålet med driveplikten er å sørge for at dyrka jord er i en slik stand at den kan brukes til vanlig jordbruksdrift med normal avling. Jordleieavtaler skal være skriftlige, ha en varighet på minst 10 år og den skal gi driftsmessig gode løsninger. Kommunen skal godkjenne leieavtalene.

Grenland landbrukskontor setter nå i gang et prosjekt for oppfølging av driveplikt på dyrka jord. Prioriterer i første omgang fulldyrka jord som er ute av drift.

Roar Meen ble gjenvalgt som leder av Jordvernforeningen i Telemark.
Roar Meen ble gjenvalgt som leder av Jordvernforeningen i Telemark.

Selve årsmøtet i JVT ble gjennomført med vanlige årsmøtesaker. Det var ingen innkomne saker til årsmøtet. Gjennomgangen av årsmeldingen viste at styret har hatt et aktivt år, og behandlet 23 saker, inklusiv faste saker som godkjenning av innkalling og godkjenning av sakliste. Hovedtyngden av saker har vært arealsaker i Grenlandsområdet. Grenland er et pressområde med store og verdifulle jordbruksområder tett på bykjerner.

JVT har i 2023 hatt 50 medlemmer. Selv om det i løpet av 2023 har vært en betydelig medlemsvekst er det fortsatt stort potensiale for å rekruttere nye medlemmer til foreningen.

I 2023 hadde JVT stand på Dyrsku’n sammen med Jordvern Vestfold. Dette er en god arena for presentasjon av det arbeidet jordvernforeningene driver med, og med det og en god arena for medlemsverving. Det var en klar stemning i årsmøtet for å delta på Dyrsku’n også i år.

Leder av valgkomiteen, Tove Hoppestad, presenterte en enstemmig innstilling, og styret i JVT for 2024 har fått følgende sammensetning:

Leder: Roar Meen

Styremedlemmer: Sissel Solberg, Jan Aage Strand, Borgar Kaasa og Ole Roger Dyrkorn.

Varamedlemmer: Hilda Vaa og Sverre Siljan.

Gjenvalgt leder, Roar Meen takket for tilliten og avsluttet et vellykket årsmøte hvor engasjementet hadde vært stort!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag