Velkommen til støv, støy og gjødsellukt!


24.04.18. Det var en humoristisk vri, men alvorlig undertone, i budskapet som åpenbarte seg da Kari Huseby, Christian Hansen og Guro Huseby fredag avdekket en “velkomstplakat” ved Dronninga, et mulig fremtidig boligområde i Sandefjord. 


Området Dronninga i Sandefjord har blitt foreslått som fremtidig boligområde i både regionale planer og i kommuneplanen. Nå har planutvalget hatt reguleringsplanen ute på høring. Planen vil medføre nedbygging av mellom 1-2 dekar matjord, men når vi nå er blitt presentert for detaljer rundt omfang av boligutbygging, og hvor på Dronninga det er snakk om å bygge, er det en helt annen konflikt som åpenbarer seg; Boligområder
tett på store
husdyrbruk gir erfaringsmessig svært ofte konflikter. 

 

Forsiden av Sandefjords Blad mandag 23 april

 

Fredag inviterte nabobøndene Kari Huseby, Christian Hansen og Guro Huseby både presse og planutvalgspolitikere til en seanse midt i mellom deres gård og Dronninga hvor målet var å synliggjøre denne potensielle konflikten. Sandefjords Blad var til stede og dekket avdukingen av “Velkommen til fluer, støy og møkk”- skiltet (NB!
Krever abonnement for å komme inn på saken.)

 

Apell før avduking

Tor Steinar Mathiassen, gruppeleder og leder i planutvalget og Trond Claussen, medlem i planutvalget (begge fra H) deltok. I en apell innledningsvis var Kari Huseby veldig tydelig på at lokalpolitikerne er planmyndighet. -Dere har heiet på utviklingen av vår gård, den landbruksproduksjon vi driver og det samfunnsansvaret vi tar for matproduksjon, for lærlinger og vårt samarbeid med NAV. Nå har dere et ansvar for enten å si ja til videreutvikling
av denne drifta eller ja til utvikling av et boligfelt som får gjødsellukt, fluer, støy og store landbruksmaskiner rett utenfor stuedøra. Et ja til boligfelt her vil gi oss en konfliktfylt hverdag med mye klaging og bråk fra framtidige villaeiere.

 

Selve avdukingen

Så var det tid for selve avdukingen av “velkomstplakaten” som er satt opp for å informere både politikere og eventuelle fremtidige boligkjøpere om ulempene det aldri står noe om i salgsprospektene!

 

Prat med lokalpolitikerne Mathiassen og Clausen

Tor Steinar Mathiassen (H) lovte ikke noe om utfallet av saken, men både han og Claussen ble stående lenge og snakke om landbruket som drives på nabogårdene og hvordan både nåværende drift og framtidige utviklingsplaner blir påvirket av en eventuell nedbygging av Dronninga (åsen som skimtes i bakgrunnen). Særlig dette med konflikt mellom barns lekeområder, skolevei og store landbruksmaskiner ble diskutert.

 

Velkommen til nabolaget vårt plakaten

Saken har stor overføringsverdi til andre mulige boligområder som planlegges tett på aktive husdyrbruk. Bondelaget har derfor også engasjert seg i saken.

F.v ser vi Hans Edvard Moe Østby, leder i Sandar Bondelag, og de berørte nabobøndene Guro Huseby, Kari Huseby og Christian Hansen.

 

Trond Claussen utfordret Bondelaget til å ta en mer aktiv rolle i samfunnsutviklingen i Sandefjord og Bondelaget kunne fortelle at de allerede har bedt om å få et møte med en del partigrupper i Sandefjord hvor problemstillinger knyttet til nye boligområder tett på aktiv husdyrdrift vil bli diskutert.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag