Tar du vare på skogen din?


Publisert: 12.04.2022

I siste utgave av Informasjon til bonden, skriver Statsforvalteren om verdier i stormfelt skog, granbarkebiller og ungskogpleie. Her kan skogeieren finne mye nyttig informasjon. 

Skog felt av storm – rydd opp og redd verdier!

19. november i fjor ble det betydelige mengder vindfall i skogen i nordlige deler av fylket på grunn av storm. Det er viktig at felt og skadet tømmer blir tatt ut før det mister sin verdi og at det legges til rette for ny foryngelse på arealene. Den aller viktigste grunnen til å rydde opp, er likevel å forebygge oppblomstring av granbarkbiller. Granbarkbillene har forårsaket store skader i granskogen i østlige og sørlige deler av fylket siden 2018. På grunn av alt vindfelt tømmer i terrenget, er det nå reell fare for at barkbilleskadene skal spre seg vestover og øke i omfang.

Vindfelte trær blir raskt svekket, og svekkede trær er ynglested for granbarkbiller. God skoghygiene, som blant annet innebærer opprydding i vindfall, er avgjørende for å hindre barkbilleangrep. Skogeiere må skaffe oversikt over tilstanden i egen skog og sørge for at det blir ryddet opp i vindfall. Ta kontakt med tømmerkjøper for å inngå avtale om hogst. Husk at hogst av vindfall er farlig arbeid som må utføres av kyndige personer.

Skogeiere i kommunene Tinn, Hjartdal, Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord og Midt-Telemark kan søke om tilskudd til oppryddingsarbeidet i en midlertidig ordning for utvalgte kommuner. Les mer på Statsforvalterens nettside.

Store granbarkbilleangrep 2021 – pass på skogen din! 

Skogeiere som har stående granskog i nærheten av skog som ble angrepet av granbarkbiller i 2021, må vurdere å hogge tidligere enn planlagt for å redde verdier. Grantømmer som er skadet av granbarkbiller vil ha betydelig lavere verdi enn ferskt granvirke med kvalitet som sagtømmer. Trær som allerede er under angrep av granbarkbille må hogges og fraktes ut av skogen i vår, før billene flyr ut fra treet. Prioriter hogst av trær som er levende før hogst av trær som er døde.

Ta kontakt med tømmerkjøper for råd om hogst og skadeforebyggende tiltak. Kommunen kan gi informasjon om aktuelle tømmerkjøpere. Les også om overvåking av barkbiller og hvordan kjenne igjen angrep på Landbruksdirektoratets nettside. Høy aktivitet i skogen og samarbeid mellom skogeier, tømmerkjøpere og forvaltning er avgjørende for å bekjempe granbarkbillene.

Ungskogpleie – økonomisk lønnsomt 

Stell av ungskogen er viktig for å sikre god produksjon og valgmuligheter i fremtiden. Ungskogpleie omfatter både rydding av treslag som ikke er ønsket i bestandet og avstandsregulering av hovedtreslaget. Enkelt sagt dreier ungskogpleie seg om å fristille et riktig antall av de beste trærne av de riktige treslagene, slik at de er jevnt fordelt på arealet. Dermed kan de danne sunne, stabile bestand, som utnytter jordas produksjonsevne og er motstandsdyktige mot ytre påvirkninger.

Ungskogpleie er svært viktig for å oppnå maksimal verdi i et bestand. I tillegg er ungskogpleie klimagunstig, fordi det kan bidra til økt binding av CO2 og gi bedre kvalitet på tømmeret, slik at mer av trevirket kan brukes i varige produkter. Når ungskogpleien skjer til rett tid, før bestandet er 5 meter høyt, er kostnaden per dekar lav. Kostnaden kan dekkes med skogfond. I tillegg gir alle kommuner i fylket 40 % tilskudd til ungskogpleie.

Alt produktivt skogareal vil ha behov for ungskogpleie, og jo høyere boniteten er, jo større er behovet. Ta kontakt med tømmerkjøper eller din kommune for å få informasjon om hvem som kan utføre ungskogpleie hos deg. Hvis du har kapasitet til å utføre ungskogpleie selv, er det arbeidstimer som lønner seg. Skogkurs arrangerer gratis webinar om ungskogpleie 10. mai. Meld deg på og bli inspirert til å investere i egen skog!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag