Stor og stabil verdiskaping av Vestfolds matproduksjon


07.11.14. I dag ble rapporten “Verdiskaping fra jord til bord – om landbruk og matindustri i Vestfold” presentert av AgriAnalyse under Vestfold Bondelags ledermøte på Tjøme. LO, NHO, Vestfold Bondelag og Vestfold Bonde- og småbrukarlaget står bak rapporten og er stolte av å kunne vise hvor mye landbruk og matindustri betyr for Vestfold.


Presentasjon av rapporten F.v Karl-Otto Mauland, Vestfold Fylkeskommune, Bergljot Styrvold, Vestfold Bonde- og småbrukarlag, Kristin Saga, NHO Vestfold, Kim L Belaska, LO Vestfold, Hans Edvard Torp, Vestfold Bondelag, Olav Sandlund, Fylkesmannen i Vestfold og Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse

Stolte bidragsytere til rapporten. F.v. Karl-Otto Mauland, Vestfold Fylkeskommune, Bergljot Styrvold, Vestfold Bonde- og småbrukarlag, Kristin Saga, NHO Vestfold, Kim L Belaska, LO Vestfold, Hans Edvard Torp, Vestfold Bondelag, Olav Sandlund, Fylkesmannen i Vestfold og Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse

 

Denne rapporten er bestilt av Vestfold Bondelag, Vestfold Bonde- og Småbrukarlag, LO Vestfold og NHO Vestfold og dokumenterer verdiskapingen i en helhetlig verdikjede fra jord til bord. Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold står også bak rapporten.

 

Utvikling i industri og næringsmiddelindustri

Næringsmiddelindustrien utgjør en betydelig og stabil andel av Vestfolds industri. Her er sysselsettingen stabil, ja svakt økende, mens den synker i øvrig industri. Matindustrien i Vestfold sysselsetter 2600 personer.

 

 

Det er sammenheng mellom råvaregrunnlag og industriaktivitet.

  • Totalt utgjorde førstehåndsverdien i Vestfolds jordbruksproduksjon 1,3 milliarder kroner i 2013. Omsetningen per årsverk ligger på over en million kr.
  • I næringsmiddelindustrien er årlig omsetning estimert til mellom 9 og 10 milliarder kroner.

Det viser at næringsmiddelindustrien øker verdien på jordbruksproduktene og en kan vanskelig tenke seg dagens matindustri uten innsatsfaktorer fra norsk råvareproduksjon.

 

 

Fordeling av areal og førstehåndsverdi i planteproduksjonen i Vestfold

Vestfold er et av landets viktigste kornfylker, med 9 % av kornarealet og 19 % av matkornproduksjonen nasjonalt. Vi har dessuten store naturgitte fortrinn for grøntproduksjon i vårt fylke.

 

Som figuren over viser henger ikke førstehåndsverdien av produktene nødvendigvis sammen med arealfordelingen. Grønnsaker, frukt og bær produseres på 4,4 % av arealet men utgjør 47 % av førstehåndsverdien, totalt 442 millioner årlig.

 

Utvikling i antall landbruksforetak og førstehåndsverdi


Mens antall aktive bønder har hatt en sterk nedgang siden 2000, har jordbruksarealet gått ned med 6 %. Førstehåndsverdien av total jordbruksproduksjon (inflasjonsjustert) har økt siden 2000.

Ny teknologi og økt produktivitet gjør at færre produsenter produserer samme mengde som før, målt i førstehåndsverdi.

 

 

 

Verdiskapingsrapport forside

 

En kortversjon av rapporten kan lastes ned her

 

Hele rapporten kan lastes ned her

 

 

Glad Bonde   Foto: Sorbe

Vestfoldbøndene har grunn til å være fornøyde med sitt bidrag til verdiskaping i Vestfold!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag