Stor aktivitet i Nedre Lågen skogeierområde


15.04.15. Styret i Nedre Lågen skogeierområde kunne legge fram ei fyldig årsmelding på organisasjonens årsmøte 8. april. I tillegg til de obligatoriske styreaktivitetene er det blant annet arrangert Skoleskogdag med 130 femteklassinger til stedet, kappedag, høstmøte, studietur til Polen og 3 fagkurs.


Årsmøte i Nedre Lågen Skogeierområde071

Drøyt førti deltok på årsmøtet på Granborg i Hvarnes.

 

Nedre Lågen skogeierområde er en sammenslutning og videreføring av skogeierlaga i Brunlanes, Hedrum og Tjølling. Grovt sagt er det skogeierne i Larvik kommune bortsett fra Fritzøe Skoger og Opplysningsvesenets fond (OVF). Skogeiersamvirket har lange tradisjoner i distriktet. Først ut var Hedrum skogeierlag som ble stifta 3. desember 1916.

 

Årsmøte i Nedre Lågen Skogeierområde060

Styret i Nedre Lågen skogeierområde, fra venstre: Anders Bjørnø Andersen, områdeleder Kenneth Carlsen, leder i Viken Skog Olav Breivik, Mariann H. Eskedal og Kristian Fredrik Gudem. Anders Lunde ble også valgt, men var ikke til stedet da bildet ble tatt.

 

Det har vært stor aktivitet i Nedre Lågen skogeierområde det siste året. I tillegg til de obligatoriske styreaktivitetene er det blant annet arrangert Skoleskogdag med 130 femteklassinger til stede. Kappedag med gjennomgang av apteringsregler. Høstmøte med informasjon om avsetningsmuligheter for tømmer. Studietur til Polen og tre Fagkurs i hogstteknikk, vindfallhogst, stell og vedlikehold av motorsag.  

 

Årsmøte i Nedre Lågen Skogeierområde061 

Ole Petter Skjerven til venstre i bildet fra Lardal, Siljan og Larvik Sikringsradiolag og Kenneth Carlsen viser fram SRADIOEN. Skjerven kan fortelle at virkeligheten i mange skog- og utmarksområder mangler mulighet for kommunikasjon med omverdenen. Det er både utrygt og upraktisk. SRADIOEN har en nødknapp som kan sette deg i kontakt med en vaktsentral dersom uhellet er ute. Nødmelding går via sambandets basestasjoner og flere av disse er knytta opp mot en 110-sentral eller en
brannstasjon.

 

Nedgang i tømmerhogsten i 2014. 

Avvirkningen i skogbruket varierer fra år til år av ulike årsaker. Av Nedre Lågens 401 andelseiere var det i fjor bare 85 tømmerleverandører gjennom Viken Skog. Innmålt kvantum ble beskjedne 27 757 kubikkmeter mot drøyt 35 tusen året før og 51 tusen i 2012. Likevel ga tømmeret over 9,5 millioner kroner til sine skogeiere med en gjennomsnittspris på 343 kr pr. kubikk. Fordeling på de ulike kvalitetssortimentene ble i 2014
på 15 493 sagtømmer, 8 699 kubikk massevirke og 3 565 kubikk energivirke. I det alt vesentligste er det gran som hogges i Nedre Lågens område. Furu utgjorde bare drøyt tusen kubikkmeter.

 

Årsmøte i Nedre Lågen Skogeierområde073

Skogeier Lars Larsen Rånerød til venstre diskuterer med mangeårig skogbruksleder Tom Horntvedt. Leder i Viken Skog Olav Breivik og ny skogbruksleder i Nedre Lågen Einar Idland gjør sitt til at Viken Skog skal være skogeiernes førstevalg. Virksomhetsideen er å omsette skogsvirke og gjøre det enklere for andelseierne å eie og forvalte sin skog.

 

Årsmøte i Nedre Lågen Skogeierområde070

Rolf Huseby til høyre takket av som styremedlem gjennom flere år. Han fikk en flott kniv som takk for innsatsen. Huseby kunne nevne at han har opplevd utviklinga i skogbruket helt fra tigersavnsens dager til dagens bruk av hogstmaskiner.

 

 

Tekst og foto:Takk til Olav Nordheim!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag