Stokke ønsker å bygge ned for mye matjord -må kanskje behandle kommuneplanen på nytt


11.07.15. Fylkesmannen mener at Stokke kommunes nye kommuneplan er i strid med nasjonal politikk for jord- og naturvern, og at den ikke tar tilstrekkelig hensyn til barn og unges interesser. Det er varslet innsigelse mot 8 byggeområder som ødelegger matjord. Endringene kan komme til å bli så omfattende at planen må legges ut på høring eller offentlig ettersyn på nytt, skriver Fylkesmannen
i Vestfold i en kommentar til innsigelsene mot Stokkes kommuneplan
 


Det dyrkes løk på Frydenbergjordene nedenfor ungdomsskolen i Stokke i dag. Dette er 1 av 8 matjordområder som kommunen ønsker å bygge ned. Fylkesmannen sier heller ja til videre matproduksjon her!

Det dyrkes løk på Frydenbergjordene nedenfor ungdomsskolen i Stokke i dag. Dette er 1 av 8 matjordområder som kommunen ønsker å bygge ned. Fylkesmannen sier heller ja til videre matproduksjon her!

 

Ansvar for matjord

–  Vestfold har noe av den beste matjorda i landet, og vi har derfor et nasjonalt ansvar for å ta vare på jordbruksarealene, sier landbruksdirektør Olav Sandlund.

 

I Vestfold dekker den dyrkede marka tyve prosent av landarealet, mot tre prosent i Norge som helhet. Den dyrkede marka i Vestfold er landets beste, og er jevnt over godt egnet for matkornproduksjon. Den dyrkbare marka i Vestfold utgjør en viktig, fremtidig produksjonsreserve. 

 

Landbruksdirektøren fremholder at de nasjonale jordverninteressene må veie tyngre enn hensynet til den lokale handlefriheten, og fremmer derfor innsigelser til flere av de foreslåtte byggeområdene i Stokke. Landbruksdirektøren fremmer også innsigelse til mangelfulle bestemmelser om tetthet i byggeområdene.

 

Ny høring

Fylkesmannens juridiske avdeling har en rekke merknader til bestemmelsene til kommuneplanen, og ber om at kommunen vurdere behovet for ny høring eller nytt offentlig ettersyn etter gjennomgang av bestemmelsene.

 

Les mer hos Fylkesmannen i Vestfold 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag