Statens tilbud treffer ikke


10.05.14 Norges Bondelag har regnet på hva slags utslag statens tilbud vil få for ulike produksjoner av ulike størrelse i ulike deler av landet. Hoveddelen av brukene får negativ eller liten inntektsutvikling. Bare de aller største kan få mulighet til vesentlig inntektsvekst. I Vestfold må en bonde ha mer enn 50 kuer eller mer enn 4000 da korn for å komme positivt ut i beregningene. Statens tilbud treffer kun 8% av melkeprodusentene, 12% av
kjøttfeprodusentene og 4% av kornprodusentene.


 

Korn: 

Regjeringen ønsker å satse på bruk med mer enn 800 dekar korn. Kun disse (og bare i enkelte soner) skal få økte tilskudd. Andre kornbruk skal få redusert tilskudd og et økt fratrekk i tilskudd på 3000 kroner. F.eks vil et bruk med 750 dekar korn i de beste dyrkingsområdene tape 12.750 kroner i tilskudd.  Det er 465 av 11680 foretak med korn som har mer enn 800 dekar. Dvs at Regjeringen ønsker å satse på 4 prosent av landets
kornprodusenter.

 

  Utslag korn tilbud 14

 

Melk: 

Regjeringen uttrykker med sitt tilbud at det er kun melkebruk med mer enn 50 kyr det skal satses på framover. Dette ser en godt ved å se på driftstilskudd, bunnfradrag og husdyrtilskudd:

 

Melkebruk med:

Færre enn 26 kyr får: +1000 kr i driftstilskudd, et ekstra fratrekk på 3000 kroner i bunnfradrag = – 2000 kroner

Mellom 26 og 50 kyr får i tillegg: 140 kr/ku i økt husdyrtilskudd for antall kyr som overstiger 25 = maks 3500 kr = + 1500 kroner

Over 50 kyr får i tillegg: 800 kr/ku for antall kyr som overstiger 50 = +74.400 for Norges største melkebruk = + 75.900 kroner

 

Av landets 9500 melkebruk, er det 760 bruk som har mer enn 50 kyr. Regjeringen skal altså satse på 8 prosent av landets produsenter, mens resterende 92 prosent er lite interessante for Regjeringa å ha med i framtida. I volum utgjør disse bruka ca 20 prosent av samlet melkevolum.

Østfold og Vestfold har de høyeste gjennomsnittlige melkebruka i landet. Men også her er det bare 19 og 18% som har mer enn 50 melkekuer.

 

Utslag melk tilbud 14

Storfekjøttproduksjon: 

Tilsvarende resonnement som for melk kan gjøres for storfe. Regjeringen foreslår i sitt tilbud å styrke husdyrtilskuddet for bruk med mer enn 250 storfe med 800 kr/storfe for antall storfe som overstiger 250 storfe. Alle andre bruk for et økt fratrekk i produksjonstilskudd med 3000 kroner.

 

Av 15.000 foretak med storfe, er det 42 foretak som har mer enn 250 storfe. Antall bruk med storfe som Regjeringen ønsker å satse på utgjør med andre ord 0,3 % av alle storfebruk.  

Når det gjelder ammeku vil først bruk med mer enn 30 ammekyr få et pluss på tilskuddsida. Av i alt 5000 bruk med ammekyr i Norge, er det 600 bruk som har mer enn 30 ammekyr. Regjeringen vil kun satse på 12 prosent av alle bruk med ammeku. 

 

 

Utslag ammeku tilbud 14


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag