Si nei til framtidig konflikt!


12.06.18. Mandag kveld fikk Bondelaget og bøndene Kari Huseby og Christian Hansen 15 minutter audiens i felles gruppemøte for alle partier i Sandefjord. -Vedtar dere nye boligområder tett på aktive husdyrbruk er det det samme som å si ja til en evig konflikt med framtidige naboer om støy, lukt, fluer og store landbruksmaskiner i barns gang- og lekeområder, var den klare beskjeden til politikerne.


Tor Steinar Mathiassen ønsker velkommen og gir ordet til Vestfold Bondelag v Amund Kind rev

Sandefjord har fått mye pepper for å bygge ned matjord. Politikerne der er vant med at både landbruket og jordvernere argumenterer godt for at de ikke skal legge nye bolig- og næringsområder på dyrka og dyrkbar mark. I januar valgte kommunene å legge ut en reguleringsplan ved Dronninga ut på høring. Her er det i liten grad “tradisjonelt jordvern” som er problemet, men det at det legges opp til et boligfelt tett opp i et
av Sandefjords største husdyrbruk.

 

Dette ønsket Bondelaget og berørte nabobønder å diskutere med Sandefjords politikere. Mandag kveld fikk vi 15 minutter i et felles gruppemøte for alle pariter i Sandefjord. På bildet over ønsker Tor Steinar Mathiassen, Høyres gruppeleder, velkommen og gir ordet til Amund Kind, rådgiver i Vestfold Bondelag.

 

Kind var tydelig i sin innledning på at bøndene må drive med matproduksjon der matjorda ligger, når vær og føre tillater det og med til dels store landbruksmaskiner. Hvert år gir dette utfordringer i forhold til naboer i forbindelse med våronn og innhøsting. Fra husdyrbruk må man derimot regne med støy, lukt, fluer og transport hele året. – Hvis dere velger å tillate boligbygging tett på et stort
husdyrbruk gir det erfaringsmessig svært ofte konflikter mellom naboer og bønder som er veldig vanskelig å løse og som gir klare begrensninger for modernisering og videreutvikling av gården. Han ga deretter ordet til Christian Hansen og Kari Huseby som er store husdyrbønder og nærmeste nabo til Dronninga.

 

Christian Hansen orienterer om drifta red

-Det planlagte boligfeltet ligger rett nordøst for fjøset vårt. Dominerende vindretning står derfor rett på våre eventuelle nye naboer. Og planlagt adkomstvei og skolevei for barna der er vår driftsvei til store jordbruksområder og beiter rett nord for feltet. Her vil det fraktes dyr eller store landbruksmaskiner hver dag, til irritasjon og dessverre risiko for eventuelle barn og beboere på feltet, kunne Christian Hansen
vise på oversiktskartet.  Han kunne videre fortelle om at gården bidrar med stor verdiskaping og matproduksjon, at de både har lærlinger, samarbeid med NAV om arbeidsutprøving og at de har konkrete planer for videreutvikling som blir svært vanskelig å realisere hvis disse boligene bygges.  

 

Kari Huseby fortalte om ulempene et boligfelt vil gi og få red

Kari Huseby supplerte med eksempler på ulemper og var tydelig i sin apell; Si nei til videre utbyggingsplaner for Dronninga og dermed Ja til at vi skal få fortsette å ha fokus på utviklingen av et fremtidsrettet landbruk i området.

 

Alle gruppene minus FRP hadde møtt opp

De fremmøtte politikerne fulgte nøye med.

 

Sandar Bondelag v Hans Edvard Moe Østby avsluttet

Hans Edvard Moe Østby, lokallagsleder i Sandar Bondelag, avsluttet med å si at Bondelaget ønsker å være en konstruktiv medspiller i arealpolitikken siden det tross alt er bondelagsmedlemmer som eier en stor del av grunnen det planlegges på. Han håpet at disse 15 minuttene hadde belyst hvorfor landbruket ber politikerne si nei når det planlegges boligfelt tett på aktive husdyrbruk. -Slike boligområder, med mye støy, lukt, fluer og konflikt,
vil uansett ikke være god reklame for Sandefjord!

 

Saken om Dronninga skal behandles i slutten av mai, så gjenstår det å se hva politikerne vedtar.

 

Alle foto: Hans Huseby.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag