Satsing på korn i jordbrukets krav


24.04.15 Jordbrukets krav er levert! Økt kornproduksjon er viktig for å levere det Stortingsflertallet har bedt om; mer mat på norsk jord. Dette sier fylkesleder i Bondelaget, Thorleif Müller. Kravet er økte inntektsmuligheter på 24 200 kroner i gjennomsnitt for en drift tilsvarende en full stilling (ett årsverk). Når det er moderat lønnsvekst ellers i samfunnet, er dette en klar invitasjon til regjeringen om å redusere
inntektsavstanden til andre grupper. Jordbrukets krav er totalt på 950 millioner (såkalt ramme), der 380 mill foreslås som prisøkninger. -Ei moderat ramme, men et offensivt krav, konkluderer Thorleif Müller.


Mer matproduksjon på norsk jord 

-Norske bønder skal levere på bestillingen fra Stortingsflertallet om å produsere mer mat på den jorda vi har i Norge. Da må hele landet brukes, og alle bøndene må få mulighet til å satse, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller.  

 

Det er viktig å beholde og videreutvikle særpreget ved det norske landbruket. Det handler om hvilket landbruk Norge skal ha. Trygg mat, friske dyr og levende bygder. Vi er stolte over at norske råvarer og et vakkert kulturlandskap danner grunnlag for titusen arbeidsplasser i næringsmiddelindustri, reiseliv og andre næringer over hele landet.

 

Styrker kornøkonomien 

-Vestfoldbonden er også klar for å levere mer mat. Kornproduksjon er svært viktig for å øke matproduksjonen og sjølforsyningsgraden slik Stortinget har bedt om. Vi er glad for at korn er prioritert i årets oppgjør, sier Thorleif Müller.

 

I dag er totale kornarealet i drift nede på samme nivå som på begynnelsen av 1970-tallet. Siden den gang er vi blitt 1 million flere mennesker her til lands. 

 

– Skal produksjonen opp må økonomien styrkes. Kornprodusentene fikk knapt nok dekket kostnadsveksten i fjorårets oppgjør, sier Müller.

 

Det må produseres korn der det er naturgitte forutsetninger for det. Svak økonomi i kornproduksjonen fører til at jordene i stedet brukes til gras. Det svekker den totale matproduksjonen i landet.

 

–  Hvis Norge øker kornproduksjonen, blir vi mindre avhengig av import. Å bedre økonomien til kornbøndene bidrar til å gjøre norsk matproduksjon mer robust.

 

Fakta: 

  • I kravet styrkes kornprisen med 12 øre per kg for bygg og havre og 14 øre per kg for mathvete.
  • Kornarealet har falt med 14 prosent siden 2001 (Landbruksbarometeret 2015). Det var en betydelig nedgang i kornarealet i 2013 på grunn av vanskelig våronn, men nedgangen fortsatte under de gode vekstforholdene i 2014.
  • I kravet styrkes inntekten per årsverk for korn med 42 500 kroner. Kornbøndene har de siste årene hatt en negativ inntektsutvikling. Ser man forventet inntektsvekst over to år, gir kravet en endring i inntekt på 18 300 kroner per årsverk for kornprodusentene.  

Kornstatistikk

 

Prosentvis andel av kornbøndene fordelt etter størrelse: Et gjennomsnittlig kornbruk er på 250 daa. og 61 prosent av kornprodusentene er under 300 daa.

Kilde: Resultatkontrollen 2015.

 

Last ned hele kravet her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag