Særskilt investeringsramme for grøntsektoren


Publisert: 23.11.2019

Som avtalt i jordbruksoppgjøret vil det fra nyttår bli en særskilt investeringsramme for grøntsektoren. – Jeg håper grøntprodusenter med investeringsplaner tar kontakt med landbrukskontoret eller Innovasjon Norge allerede nå, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. – Dette er en nasjonal ramme, så det kan være lurt å søke tidlig.

 

Innovasjon Norge minner om at det i forbindelse med Jordbruksoppgjøret er avsatt 65 mill.kroner til investeringer innen grønnsaker, frukt, bær, poteter og blomster. Dette innebærer at det blant annet kan gis investeringstilskudd til vanningsanlegg, installering av lysanlegg i veksthus, tilskudd til nyplanting, tekniske investeringer i lager og sorteringsanlegg m.m. 9 mill. kroner av IBU-ordningen er øremerket til produsenter som ønsker å etablere småskalaproduksjon av grønnsaker, frukt og bær.

Eksempel på investeringer det kan gis tilskudd til:

  • Vanningsanlegg (faste investeringer), installering av lysanlegg i veksthus, tunnel og andre dekksystemer for frukt, bær-, blomster-, grønnsaks-, og potetproduksjon.
  • Tilskudd til nyplanting innen frukt- og bærdyrking.
  • Tekniske investeringer i lager og sorteringsanlegg.
  • Tiltak som gir arronderingsmessige forbedringer og bedre driftsløsninger for frukt- og bærdyrking kan inngå som en del av kostnadsoverslaget der disse kostnadene er vesentlige.
  • Støtte over IBU-ordningen til omlegging fra fossil energi til fornybar energi i veksthus må sees i sammenheng med støtte fra ENOVA.

Når det gjelder midlene om er øremerket småskalaproduksjon, kan det gis tilskudd til kostnader knyttet til etablering av dyrkingsfelt, utvikling og betjening av lokale markeder, bygging av kjøle- og lagerkapasitet, samt tilegning av kompetanse. Utvikling av bærekraftig emballasje kan også omfattes av ordningen.

Ordningen er omfattes av de samme vilkåra som ordinære IBU-midler, men dette blir nå en nasjonal ramme. Det kan søkes om investeringer i grøntsektoren gjennom hele året, fra de fylkesvise IBU-midlene, når den nasjonale rammen er disponert.

Landbrukssidene til Innovasjon Norge

(Særskilt investeringsramme for grøntsektoren blir ikke omtalt her, for vilkåra er de samme som ved vanlige investeringsmidler)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag