Revidert RPBA støttes – på visse vilkår…


14.12.18. Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) revideres nå og har vært på høring i høst. RPBA skal sørge for en effektiv og riktig bruk av arealene i Vestfold. Det er i denne planen det legges føringer for vernet av matjorda i vårt fylke. Og ikke bare vern; Vestfolds samfunnsmål nr 2 er faktisk at matjordarealet skal være økt i 2040. Her kan du lese hva Vestfold Bondelag og Jordvern
Vestfold mener om reviderte RPBA


Dag N Kristoffersen_portrett– Jordvern Vestfold gir fortsatt sin støtte til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i Vestfold, men vil understreke at planen må baseres på effektive og forpliktende virkemidler og forutsetter at den følges bedre opp av alle aktører i Vestfold, spesielt kommunene, sier Dag Nordbotten Kristoffersen,
leder i Jordvern Vestfold og peker på at gjeldende RPBA ikke har gitt et tilstrekkelig effektivt langsiktig vern av dyrket og dyrkbar jord.

 

RPBA har vært på høring i høst, med frist 3. desember. Jordvern Vestfold har behandlet planen grundig, diskutert den på flere styremøter og leverte inn en fyldig uttalelse innen fristen.

 

Styret har til og med hatt besøk av Vestfold Fylkeskommune, som redegjorde for jordvernet og nye arealgrep i et styremøte tidligere i høst

 

Fra oppsummeringen i Jordvern Vestfolds uttalelse kan vi lese:

  • Jordvern Vestfold gir fortsatt sin støtte til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i Vestfold, men vil understreke at planen må baseres på effektive og forpliktende virkemidler og forutsetter at den følges bedre opp av alle aktører i Vestfold, spesielt kommunene
  • Revidert RPBA for Vestfold må være basert på nasjonal jordvernpolitikk. Det betyr at nye mål og tiltak i den nasjonale jordvernpolitikken innarbeides i RPBA.
  • Jordvern Vestfold ser det som avgjørende for RBPAs troverdighet og robusthet at det foreligger konkrete retningslinjer som vil være grunnlag for innsigelse fra regional myndighet. Jordvern Vestfold støtter foreslåtte retningslinjer.
  • For å sikre at planen med tilhørende retningslinjer fungerer etter hensikten vurderer Jordvern Vestfold at det er behov for en bedre dokumentasjon av arealdisponeringen. Samfunnet trenger et mer operativt verktøy for å måle omdisponering av matjord enn dagens KOSTRA-rapportering.
  • Generelt vil Jordvern Vestfold peke på at Vestfold er i en særstilling innenfor arealdisponering og matproduksjon i Norge. De gunstige vilkårene for matproduksjon gjør at det må legges avgjørende vekt på jordvern, også rundt etablerte byer og tettsteder.

 Thorleif Müller Grønn Bonde_portrettLast ned hele høringsuttalelsen fra Jordvern Vestfold til revidert RPBA her

 

 

 

Hva sier så Vestfold Bondelag?

 

– Vårt anliggende er å sikre at Vestfolds matjord blir godt nok ivaretatt og at landbruksnæringa og matindustrien sikres rammevilkår for økt produksjon av mat i tråd med gjeldende jordbruksmelding og samfunnsmål 2 i RPBA, sier fylkesleder Thorleif Müller og oppsummerer uttalelsen på følgende vis:

  • Hovedutfordringen til RPBA har vært oppfølgingen av planens gode intensjoner og retningslinjer.
  • Revidert RPBA er klarere i retningslinjene enn opprinnelig RPBA. Vestfold Bondelag støtter dette. Det er bra at det nå slås fast at det å ikke følge retningslinjene i revidert RPBA er et innsigelsesgrunnlag for regionale myndigheter.
  • Vestfold Bondelag mener derfor at kommunenes ansvar for å bidra til bedre vern av matjorda i Vestfold må understrekes i det som er et eget kap 4.2 “Oppfølging av RPBA i kommunene” i høringsdokumentet.
  • Vestfold Bondelag holder også fast på at RPBA trenger et online arealregnskap for å kunne styre arealbruk og for å følge opp det som er hovedretningslinjen for jordvernet i Vestfold, R 24.
  • Vår høringsuttalelse inneholder både skryt for gode retningslinjer og signaler, men også klare forslag til justeringer slik at revidert RPBA i større grad enn opprinnelig RPBA i praksis fører til et bedre vern av matjorda i Vestfold og en oppfølging av stadig strengere nasjonal jordvernpolitikk.

Last ned hele uttalelsen fra Vestfold Bondelag til revidert RPBA

 

Revidert RPBA Illustrasjon


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag