Representantskapsmøte i Norges Bondelag


22.03.18 Onsdag og torsdag er representanter for norsk jordbruk samlet i Oslo for å enes om prioriteringer og strategier foran årets jordbruksoppgjør. Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, hadde flere innlegg i debatten. Han la vekt på bedret kornøkonomi, tollvern og markedsbalanse. Vestfold Bondelag har sendt sitt innspill til forhandlingutvalget, og Müller gjentok viktige punkter herfra og videreformidlet saker som lokallaga tok opp på
fylkets årsmøte.


I sine innlegg var Thorleif Müller blant annet innom følgende:

  • Tollvern, tollvern, tollvern – her er allianser med LO/NNN og NHO viktige
  • Berde kornøkonomi – kornpris, arealtilskudd og investeringsmidler til korntørker
  • Fondsordning er spesielt viktig for grøntprodusenter
  • Arealtilskudd til grovfôr i sone 1 må gjenninnføres
  • Innføre et jordstykketilskudd som sikrer drift av små jordstykker i hele landet
  • Endre beregningen av konsesjonsgrensene på svin
  • Tiltak for å begrense kvoteleie, viktig for bonden å eie eget produksjonsgrunnlag
  • Tillit i markedet viktig – styrke KSL og deres revisjonsarbeid

Rep skap 210318 Salen

Representantskapet samler alle fylkesledere, styret og topper fra samarbeidende organisasjoner. Her diskuteres strategien foran årets jordbruksoppgjør. Møtet gir signaler til forhandlingsutvalget om ambisjoner og prioriteringer.

 

Rep skap 210318 Hans Edvard Torp på talerstolen

Hans Edvard Torp fra Våle er leder av kornutvalget i Norges Bondelag. Han snakket naturlig nok om hvor viktig det er å styrke norsk kornproduksjon.

 

Norges Bondelags representantskap er sammensatt av:
1. Ordfører og varaordfører.
2. Styret i Norges Bondelag.
3. Lederne i fylkesbondelagene.
4. Ett medlem valgt av Norges Bygdekvinnelag.
5. Ett medlem valgt av Norges Bygdeungdomslag.
6. 16 medlemmer valgt av følgende organisasjoner:
1 fra TINE
1 fra Nortura
1 fra Norske Felleskjøp
1 fra Gartnerhallen
1 fra Hoff Norske Potetindustrier
1 fra Norges Pelsdyralslag
1
fra Norges Skogeierforbund
1 fra Norsvin
1 fra GENO
1 fra Norsk Sau og Geit
1 fra Landkreditt
1 fra TYR
1 fra Norges Birøkterlag
1 fra Norsk Fjørfelag
1 fra Norske Landbrukstenester
1 fra Norsk Landbruksrådgiving
Representanter med fulle rettigheter i Nor-ges Bondelags representantskap må være medlemmer i Norges Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag