Representantskapet i Norges Bondelag nå


Publisert: 31.03.2022

Aslak taler til representantskapet i Norges Bondelag

I går og i dag er representanter for norsk jordbruk samlet i Oslo for å enes om prioriteringer og strategier foran årets jordbruksoppgjør. Leder og nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland og Silje Eckdahl, hadde flere innlegg i debatten for å fremholde fylkeslagets innspill til jordbruksoppgjøret.

Aslak Snarteland på talerstolen i Rep.skapet til Norges Bondelag

Her er Aslak Snarteland på talerstolen. Noen hovedpunkter i innleggene fra Vestfold og Telemark:

 • Vi må få et resultat i årets jordbruksforhandlinger som skaper framtidstro og optimisme blant våre medlemmer. Vi må ta et skikkelig jafs i å tette inntektsgapet, og det forutsetter selvsagt kostnadsdekning først. Resultatet må bli minst ¼ tetting av gap.
 • Nesten 50% av lokallaga i Vestfold og Telemark mener vi må kreve mer enn kr 90.000 per årsverk.
 • Korn, ammeku og sau/lam er klare prioriteringer.
 • Melkekvoter – den aktive bonde må få hånd om og eie egen kvote.
 • Når det gjelder tak i arealtilskuddet så har vi sagt klart ifra, som Gartnerhallen, at tida ikke er inne nå. Vi må øke støtten til små og mellomstore bruk, men ikke ta fra de store.
 • Advarsler om overoppheting av norsk økonomi, renteheving kan ikke være til hinder for at vi som ligger så langt etter skal få muligheter og inntekt som andre.
 • Vi støttet innspill om å innføre et jordstykketillegg på AK-tilskuddet for å sikre drift av små jordstykker i hele landet. Dette vil ha en positiv effekt uansett vekstgruppe, og føre til bedre fordeling internt i sonene.
 • Støtte og påminnelse om at vi må huske på geita også.
 • Vestfold og Telemark er et område med stor avrenningsproblematikk. Satsene på viktige avrenningstiltak i RMP er lavere enn noen gang. Dette gir helt feil signaler og gjør det veldig vanskelig å være tillitsvalgt og fronte at landbruket skal utføre flere tiltak når satsene går i feil retning. Vi spilte inn, sammen med veldig mange andre at den nasjonale ramma til RMP må økes betraktelig. Tiltak som reduserer/hindrer avrenning må prioriteres.

Silje Eckdahl tok blant annet tak i RMP i et av sine innlegg– Vi støtter at det innføres en ny fordelingsnøkkel for RMP. Vi støtter også i hovedsak vektingen som ligger i forslaget, men andelen som går til utslipp til luft og vann må i hvert fall ikke reduseres! Vi er bekymret over at andre fylker som også har mye avrenning til Oslofjorden får redusert andel. Der er trøkket på bedre vannkvalitet veldig stor. Svaret er igjen; Den totale RMP potten må økes, understreket Silje Eckdahl, nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag.

Flere saker som så langt har blitt tatt opp fra Vestfold og Telemark Bondelag

 • Store deler i Vestfold og Telemark fylke er i sone 1 for arealtilskudd. Svært mye av det arealet som brukes til grovfôrdyrking i dette området er lite egnet til korn. Bortfall av arealtilskudd til grovfôr i sone 1 virker lite gjennomtenkt, det oppleves urettferdig og det svekker økonomien i husdyrproduksjonen. VTB mener at arealtilskuddet for grovfôr i sone 1 må gjeninnføres.
 • Vi støtter beitetilskudd til ku med kalv, men vi har så store beiteareal som ikke kan høstes maskinelt, og små fulldyrka areal inkludert i større beitelandskap, at vi mener det tilskuddet ikke må knyttes opp kun til utmarksbeite.

Representantskapet fortsetter utover dagen. Det skal vedtas resolusjoner og det vil bli innlegg og diskusjoner rundt jordbrukets klimaarbeid, arbeid med å bedre importvernet, aksjonsberedskap, prosjekt Inntektsløft og forutsetningene for årets jordbruksoppgjør.

Det var flere fra Vestfold og Telemark Bondelag som preget møtet. Elisabeth Irgens Hokstad er ordfører i representantskapet og årsmøtet, og et par tidligere fylkesledere har nå nye roller:

 

Thorleif Müller, 1.vara til styret i Norges Bondelag
Thorleif Müller, 1.vara til styret i Norges Bondelag
Hans Edvard Torp, Landkreditt
Hans Edvard Torp, Landkreditt
I tillegg til leder Aslak Snarteland og nestleder Silje Eckdahl, stilte rådgiver Amund Kind som stand in for organisasjonssjefen.
I tillegg til leder Aslak Snarteland og nestleder Silje Eckdahl, stilte rådgiver Amund Kind som stand in for organisasjonssjefen.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag