Regjeringen tilbyr meg flere titalls tusen i minus!


12.05.17. Mange bønder sitter nå og regner på hva Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør betyr for sin gård. Vestfold Bondelag er glad for konkrete tilbakemeldinger. -For oss på Tufte betyr det at vi ikke ender på den presenterte snittøkningen på +9000, men på omtrent minus kr 78.000, sier Harald Lie som er melkebonde i Våle. Han er bekymret for at Vestfolds flotte kulturlandskap vil gro igjen hvis Statens
tilbud blir stående.


Harald Lie foran nytt fjøs 081015 web str_2Harald Lie forklarer her litt nærmere hva som fører til at hans gård kommer ekstra dårlig ut i tilbudet fra regjeringen. -Vi driver med melkeproduksjon i det som heter “sone1”. Det betyr at vi ligger i det området hvor regjeringen nå foreslår å avvikle tilskudd
til arealer med grassdyrking. I tillegg vil de avvikle tilskudd for å ha dyr på beite her vi bor, men øke kraftig på utmarksbeite. Vi har ikke mulighet for å ha dyr på utmarksbeite, men liker å ha dyra våre ut i kulturlandskapet vi vedlikeholder! Det vil vi ikke få godtgjort for i statens tilbud. I sum betyr det at når vi har regnet sammen minus og pluss i tilbudet, ender vi på et tilbud på omtrent minus 44.000 kroner i tillegg til den generelle kostnadsveksten
på 2,1% som på min gård utgjør ytterligere minus 34.000 kr! 

 

Harald Lie er også nestleder i Vestfold Bondelag og forteller om bønder som har kontaktet han angående statens tilbud. De forteller om flere titalls tusen i kutt. -Det er mye leiejord i Vestfold, forteller Harald Lie, og flere han har snakket med har lange leiekontrakter med avtalte priser. -En så stor endring fra ett år til et annet vil gi store tap for enkelte, sier Lie. Han tror konsekvensen på sikt vil være at små skifter med gras vil gro igjen. -Flere forteller
at de ikke vil leie disse små lappene dersom tilskuddet kuttes.

 

Statistikken viser at så mye som 4800 av fylkets nesten 11000 jordstykker er mindre enn 10 dekar.  På disse er det grasproduksjon og husdyr som gjelder. Det er disse små og ofte inneklemte jordene som bidrar til et flott og variert kulturlandskap. Vel og merke så lenge de holdes i hevd. 

 

Stordalen og Eidem Løvaas i fjøset hos Malerød

Arne Martin Malerød er melkebonde i Hedrum og i vinter hadde han besøk av f.v. stortingsrepresentantene Morten Stordalen (FrP) og Kårstein Eidem Løvaas (H) for å vise de, som representanter for regjeringspartiene, hvordan det er å drive landbruk i indre Vestfold. Malerød driver grasproduksjon på over 60 jorder av ulik størrelse og dyrene hans bidrar sterkt til å holde kulturlandskapet i Farrisbygda åpent. -Jeg
kan frustrert konstatere at regjeringens forslag om å fjerne tilskuddet til grasproduksjon her alene vil bety et tap på 49.700 kroner for min produksjon. Det er tydelig at vårt budskap til Stordalen og Eidem Løvaas ikke har nådd inn til landbruks- og matministeren. Vil ikke regjeringen ha husdyr i Vestfold? spør Malerød. 

 

Argumentet fra regjeringen er at de vil ha mindre gras og mer korn i typiske kornområder. Bondelaget ønsker helt klart å stimulere til økt kornproduksjon i Vestfold, men er tydelige på at resepten ikke er å svekke økonomien til de som driver med grovfôr. Rett og slett fordi mye av arealene det produseres gras på ikke egner seg for kornproduksjon.

 

Dessuten vedtok Stortinget for 2 uker siden at bøndene trenger et inntektsløft for å tette inntektsgapet til andre grupper. Dette vedtok Stortinget fordi de mener det er urimelig at bønders inntekt per årsverk i snitt er 170.000,- lavere enn andre grupper i samfunnet og at et inntektsløft for alle bønder er nødvendig for å sikre rekruttering av nye matprodusenter.

 

– Regjeringens tilbud svir skikkelig for oss som er etablerte husdyrbønder i Vestfold og vil i hvert fall ikke gi økt rekruttering og framtidstro, slår Lie og Malerød fast. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag