Pass på kantsonene ved pløying og annen jordarbeiding – intensivert kontroll


09.09.19. Sørg for å ha kantsoner som er brede nok til å motvirke avrenning. Fylksmannens Landbruksavdeling melder at kommunene i Vestfold og Telemark i 2020 vil vektlegge vegetasjonssonene i sin kontroll av foretak som søker om produksjonstilskudd.  Det er et vilkår for å motta produksjonstilskudd til arealene at det er etablert gode vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring.  Det er store økonomiske konsekvenser
ved brudd på vilkåret.


Krav om vegetasjonssoner mot vassdrag – intensivert kontoll

 

Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann, og den må være minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand.  Vegetasjonssonen skal ikke jordarbeides.

 

Store økonomiske konsekvenser ved brudd på vilkåret !

 

Vegetasjonssonenes betydning for vannmiljøet har fått økt oppmerksomhet i forbindelse med arbeidet med vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer i vannområdene.  Ikke alle bønder er like bevisste og flinke til å opprettholde en god vegetasjonssone.  Det har konsekvenser. 

 

Dersom det for eksempel pløyes nærmere vannkanten enn 2 meter skal ikke foretaket motta areal- og kulturlandskapstilskudd for NOE areal på driftsenheten.

 

Dette kan utgjøre betydelige beløp for store foretak. Foretaket vil heller ikke kunne motta RMP-tilskudd for arealene, siden arealene ikke er berettiget produksjonstilskudd.

 

I 2020 kommer kommunene i Vestfold og Telemark til å vektlegge vegetasjonssonene i sin kontroll av foretak som søker om produksjonstilskudd.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag