Over 100 på spennende jordvernkonferanse


Publisert: 07.12.2019

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i samarbeid med Jordvern Vestfold, inviterte torsdag til jordvernkonferanse i Porsgrunn. Lokale politikere var målgruppa og det var gledelig nok over 100 deltakere på konferansen. De fikk høre mange spennende innlegg med jordvernfokus i alt fra reiseliv, til FNs bærekraftmål og smart arealplanlegging som kan spare kommuneøkonomien.

Ordfører Robin Kåss ønsket velkommen til Porsgrunn og Jordvernkonferansen 2019

Jordvernkonferansen 2019 var lagt til Ælvebadet i Porsgrunn. Ordfører Robin Kåss fortalte innledningsvis om hvordan de som lokalpolitikere blir stadig mer bevisste på å legge infrastruktur, boliger og næring på andre areal enn dyrka og dyrkbar mark. Ved siste kommuneplanrullering tilbakeførte kommunen ganske store areal til landbruk-, natur- og friluftsliv (LNF).

Statssekretær Widar Skogan
Statssekretær Widar Skogan
Gunnar Austrheim, NTNU
Gunnar Austrheim, NTNU

Det er lokalpolitikerne som er arealplanmyndighet. De første innleggene dreide seg derimot om nasjonale og internasjonale føringer for jordvernet. Gunnar Austrhaim fra NTNU presenterte FNs rapporter om natur og klima og hva de sier om jordvern, mens Widar Skogan, statssekretær i LMD orienterte om hva regjeringen forventer og føringer som ligger i den nasjonale jordvernstrategien.

Påtroppende fylkesordfører for Vestfold og Telemark, Terje Riis Johansen
Påtroppende fylkesordfører for Vestfold og Telemark, Terje Riis Johansen
Pål Knutsson Medhus, om jordvern og turisme
Pål Knutsson Medhus, om jordvern og turisme

Deretter fikk vi klar tale fra påtroppende fylkesordfører for Vestfold og Telemark, Terje Riis Johansen, som kunne fortelle at posisjonen i nytt Fylkesting i sin samarbeidsavtale har slått fast at vårt nye fylke skal ha nullvisjon for omdisponering av matjord.

Pål Knutsson Medhus reiser land og strand rundt med sitt Opplevelseskurs, men er også bonde i Hallingdal og en av bøndene som satser på både reiseliv og lokalost. Han klarte på en humoristisk, men tankevekkende måte, å peke på sammenhengen mellom jordvern og turisme!

Alexandria Algard, arkitekt med spennende tanker om jordvern som konsekvens av smart arealplanlegging
Alexandria Algard, arkitekt med spennende tanker om jordvern som konsekvens av smart arealplanlegging

For en lokalpolitiker er ofte arealpolitikk en krevende balansegang mellom mange hensyn. I vårt område er det heldigvis stor enighet om at det å ta vare på matjorda er ekstra viktig, siden vi har ekstra gunstige vilkår for å produsere “rett i munnen-mat”, som grønnsaker, frukt, bær og matkorn.

Alexandria Algard, anerkjent arkitekt fra Stavanger, viste at jordvern dessuten i de fleste tilfeller vil være en konsekvens av smart og ønsket arealpolitikk. Det var også mange av de fremmøtte lokalpolitikerne som rettet seg ekstra opp i stolene når de fikk høre at smart arealpolitikk kan gi store innsparinger i stramme kommunebudsjett!

Innlederne ble samlet i et panel. Debatten ble ledet av Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold.
Innlederne ble samlet i et panel. Debatten ble ledet av Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold.
Det kom mange innspill fra salen. Her er det Trond Clausen, lokalpolitiker i Sandefjord som har mikrofonen.
Det kom mange innspill fra salen. Her er det Trond Clausen, lokalpolitiker i Sandefjord som har mikrofonen.

Etter alle innledninger ble det en paneldebatt med mange gode spørsmål og svar. Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold og en dreven debattleder, loset oss gjennom. En av flere konklusjoner var at vi neppe klarer å få til smartere utvikling av “allerede asfalterte” sentrumsareal hvis lokalpolitikerne samtidig tillater nyetablering av boliger og næring i LNF-områder i randsonen av dagens byer og tettsteder. Alexandria Algard understreket også at tankene rundt smart sentrumsutvikling også kan overføres til mindre tettsteder rundt byene. Det er med andre ord ikke slik at all utvikling heretter skal skje i byene. De som ønsker å bo landlig og spredt har derimot allerede masse eneboliger å velge mellom, og undersøkelser viser at det store flertall i framtiden ønsker å bo urbant. Transformasjon og fortetting med fokus på grønne lunger og livskvalitet var derfor en klar bestilling til politikerne i salen.

Helge Nymoen, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark var dagens møteleder.
Helge Nymoen, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark var dagens møteleder.
Halvor Lesedi Tønnessen og Lars Trygve Grønstad, elever fra medielinja på Melsom vgs, hadde laget en flott film som viste sentrumsutviklingen i noen utvalgte byer i Vestfold og Telemark.
Halvor Lesedi Tønnessen og Lars Trygve Grønstad, elever fra medielinja på Melsom vgs, hadde laget en flott film som viste sentrumsutviklingen i noen utvalgte byer i Vestfold og Telemark.

Er du av de som fortviler over at du ikke fikk med deg denne konferansen? 21.januar kl 18.00 blir det nytt jordvernmøte på Gjennestad vgs i Stokke. Mer info kommer. Følg med på www.jordvern.no og her på landbruksportalen, så skal vi sørge for å gi deg oppdatert info om det arrangementet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag