Økte satser og noen nye tiltak i RMP


Publisert: 01.04.2023

Viktig informasjon før våronna om RMP-tilskudd 2023 

 

Hva er RMP-tilskudd?

Det er mulig å søke tilskudd til 34 ulike miljøtiltak i jordbruket i Vestfold og Telemark. I veiledningshefte for RMP-tilskudd finnes det en oversikt over disse tilskuddene og de foreløpige tilskuddssatsene. RMP-tilskuddet kommer i tillegg til produksjonstilskuddet, når du gjør en ekstra innsats for miljøet eller kulturlandskapet.

I fjor opplevde vi en økning i tilskuddspotten til Vestfold og Telemark. Vi kunne derfor sette opp satsene på en del miljøtiltak, særlig avrenningstiltak, og opplevde gledelig nok en god økning i gjennomføring av miljøtiltak. Allikevel er det bare rundt halvparten av fylkets bønder som søker. Potensialet for ytterligere økning er derfor til stede.

Tiltak mot avrenning (enn så lenge frivillig…)

Det er store utfordringer med vannkvaliteten i vann og vassdrag i Vestfold og nedre deler av Telemark. Tilstanden i Oslofjorden er også forverret. Tiltak som bevarer jorda og næringsstoffene på jordet er svært viktige for å bedre tilstanden i vann og vassdrag. Et av de viktigste tiltakene er å ha kornåkeren i stubb gjennom vinteren, dvs ingen jordarbeiding om høsten. Men også direktesåing, grasdekte kantsoner mot vassdrag, dråg eller grasstriper i åkeren, fangvekster m.m er viktige tiltak mot avrenning og også klimatiltak du kan søke RMP-tilskudd for å gjennomføre.

NB! I Viken er det allerede innført forskrift som krever begrenset høstpløying m.m for å bedre vannkvaliteten i både ferskvann og i Oslofjorden. Det kan komme til Vestfold også i 2025. Vi oppfordrer alle vestfoldbønder til å vise i 2023 og 2024 at vi skal klare å redusere avrenninga fra våre næringsarealer tilstrekkelig gjennom frivillige tiltak (RMP/SMIL) og god gjødselplanlegging! Så slipper vi forhåpentligvis forskriftsfestede miljøkrav.

Kulturlandskap 

Vi har et variert og verdifullt kulturlandskap i vårt fylke. Det gis derfor også RMP-tilskudd til f.eks. tilskudd til aktiv drift av bratte arealer, drift av seter og beiting, eller slått av verdifulle arealer i kulturlandskapet. Det er også egne tilskudd for å ta vare på naturmangfoldet og for å ta vare på kulturminner i jordbrukslandskapet.

Endringer for 2023

Fra 2023 gjelder en ny forskrift: noen tiltak er nye, noen har gått ut, og tiltaksklasser eller vilkår for noen tiltak kan være endret.

Eksempel på nye tiltak: Ingen jordarbeiding på flomutsatt areal, bruk av egenprodusert kompost, spredning av biokull, tiltak for å bedre hekkeområdene for viper (må forhåndsgodkjennes). I tillegg kan man nå også få tilskudd for å tilrettelegge for pollinerende insekter i tilknytning til jordet og det er mulig å søke om miljøavtale flere steder enn rundt Akersvannet.

Les veiledningsheftet nøye før du setter i gang!

Legg til rette for å gjøre miljøtiltak nå i våronna!

Se veiledningsheftet og mer info om de ulike tiltakene på Statsforvalterens nettside

Har du spørsmål?

Kontakt landbrukskontoret i din kommune. Der kan du også få utdelt veilederen i papirformat, hvis du ønsker det.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag