Offensivt ledermøte i Norges Bondelag!


Publisert: 02.07.2020

Torsdag 25. juni var fylkeslederne og sentralstyret i Norges Bondelag, sammen lederne av samvirkeorganisasjonene samlet til fysisk møte.

Formålet med møtet var først og fremst drøfting av veien videre, etter årets svært spesielle jordbruksforhandlinger og koronapandemien.

De forenklede jordbruksforhandlingene gav en forutsigbarhet som næringa trenger. Bartnes poengterte at det var svært viktig for næringa at nye målpriser ble fastsatt nå, og ikke til høsten eller neste år.

Det var et stort engasjement hos de fremmøtte. Mange tema ble tatt opp, og flere av de som tok ordet la  vekt på at jordbruksoppgjøret i 2020 og 2021 må sees i sammenheng. Flere understreket og at inntektsutviklingen må være akseptabel for alle bønder, uavhengig hvor garden ligger geografisk, og uavhengig av produksjon.

Flere av de som hadde ordet i debatten var og innom neste års stortingsvalg, og at det legges en god strategi fram mot valget.

I sitt innlegg la fylkesleder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, blant annet vekt på at landbrukspolitikken som er ført siden 2014, er lite forenlig med et landbruk over hele landet og en utnytting av gardens samlede ressurser. Snarteland gav og klart uttrykk for at dagens regjering må ta ansvar for den utvikling som nå skjer i næringa. Lederen i Telemark Bondelag er og bekymret for et høyt investeringsnivå i næringa, og et driftsomfang med svært stort arbeidsbehov.

Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller viet sitt innlegg til både årets forenklede jordbruksforhandlinger og til situasjonen for grøntnæringa. Müller gav blant annet uttrykk for at jordbruket fikk til mye i de forenklede forhandlingene, og at det var riktig å skille mellom jordbruksforhandlinger og tiltak for å bøte på følgene av koronapandemien. Thorleif Müller gav og klart uttrykk for at deler av grøntnæring har hatt , og har det krevende. Utfordringene er mange, og han håper regjeringen og statsråd Bollestad i større grad stiller opp for grøntnæringa framover, enn hva de har gjort til nå.

Jan Thorsen

Org.sjef Telemark Bondelag

Leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland på talerstolen under lederkonferansen.
Leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland på talerstolen under lederkonferansen.
Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller deltok på lederkonferansen via Skype.
Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller deltok på lederkonferansen via Skype.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag