Nytt rundskriv og søknadsskjema SMIL -sjekk endringer


16.04.15. Ny forskrift, nytt rundskriv, og nytt søknadsskjema knyttet til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ligger nå tilgjengelig på Landbruksdirektoratets hjemmesider. Det er en del endringer og Fylkesmannen i Vestfold trekker her fram noen av de. 


SMIL- Ordningen skal bidra til at det blir gjennomført miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Med miljøtiltak menes tiltak som skal ivareta natur- og kulturminneverdier og redusere forurensning. Å følge lovpålagte krav som gjelder kulturlandskap eller forurensning, regnes som en del av den ordinære jordbruksdriften, og skal ikke prioriteres for SMIL-tilskudd. Det er kommunen som vurderer og behandler SMIL-søknadene.

 Hydrotekniske anlegg hører under SMIL

 

Her kommer noen kommentarer og påminnelser fra Fylkesmannen ifm nye endringer:

 

Ny forskrift og veileder 

Rundskriv 2015-17 erstatter det gamle rundskrivet om SMIL (7/2005).

 • Aktiv drift 

  • Det er nytt at det nå stilles krav til aktiv drift for å motta SMIL-tilskudd, og det er kun foretak som er berettiget produksjonstilskudd som kan søke. Det vil for eksempel si at bønder som har leid ut all jorda si, ikke kan motta SMIL-tilskudd.
 • Om miljøkravene 

  • Forskrift om miljøplan er avviklet og det er ikke noe som heter miljøplan 1 eller 2 lenger. Men, miljøkravene gjelder fortsatt og er nå hjemlet i den nye forskriften. 
   • Søkere må ha gjødslingsplan og sprøytejournal, samt kart over alt eid og leid jordbruksareal som foretaket til enhver tid disponerer
   • En plan der miljøtiltaket beskrives og kartfestes, og der det redegjøres for målene med tiltaket/prosjektet, skal også foreligge
   • Landbruksdirektoratet anbefaler at dette skal vedlegges søknaden, og det settes som krav at dette minimum skal være tilgjengelig ved kontroll.
 • Andre regelverk og verdier 

  • Rundskrivet presiserer at krav i annet regelverk må være oppfylt før tiltak gjennomføres. Før gjennomføring av tiltaket må derfor søker gjøre seg kjent med aktuelle bestemmelser i andre lover og forskrifter, for eksempel plan- og bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven og forurensningsforskriften.

Nytt søknadsskjema 

 

Nytt søknadsskjema kan lastes ned her  

 

Skjemaet er noe endret. Det kan ikke lagres i Word-format – bare i PDF. Det må fylles ut direkte på nettet, eller for hånd på en utskrift.

 

For utfylling – se veiledning på siste side i søknadsskjemaet.

 

Endringer å merke seg:

 • Felt 3 – Opplysninger om status på området . Flere alternativer for avkryssing:
  • Hensynssoner i plan- og bygningsloven
  • Naturtyper, verneområder mv
  • Fredning etter kulturminneloven.
  • Sikringssone for automatisk fredet kulturminne
  • Prioritert for vannmiljøtiltak (hele Vestfold er prioritert – skal alltid krysses av ved «vanntiltak») 
 • Felt 4 – Kostnadsoverslag 

  • Det er nytt at det i overslaget skal skilles mellom kostnader til materialer og til arbeid.
 • Felt 5 – Finansieringsplan  

  • Dette er nytt – det skal fylles inn hvordan tiltaket totalt vil bli finansiert med egeninnsats og tilskudd fra evt. flere hold.
 • Felt 6 – Vedlegg 

  • Plan med beskrivelse og kartfesting av miljøtiltaket

  • Gjødslingsplan og sprøytejournal
  • Kart over jordbruksarealer

Steinsetting av erosjonstsatt kant. Foto hentet fra Re kommune


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag