Nytt og nyttig fra Vestfold Bondelags årsmøte


16.03.18. Vestfold Bondelag har avholdt sitt årsmøte 2018. En god leders tale og generaldebatt, friske innslag fra både Norges Bondelag og Klimasmart Landbruk, utdeling av vel fortjente priser og generell ros, resolusjon om fibergraving, samt skifte av nestleder er noen av det vi vil huske fra dette årsmøte.  


Årsmøtet 2018 ble avholdt i gymsalen på Gjennestad vgs i Stokke. Det var veldig godt oppmøte fra lokallagene og mange gjester i salen.

Årsmøte 2018 Bondesangen synges

Tradisjonen tro startet vi med å reise oss og synge “Bondesangen”!

 

Årsmøte 2018 Leders tale

Thorleif Müller ønsket velkommen og etter noen formaliteter og utdeling av EMIL-prisen til “mr biogass” Ivar Sørby holdt Müller sin Leders tale til årsmøtet.

 

Müller startet med å peke på det store engasjementet som finnes i lokallagene og blant de tillitsvalgte i Bondelaget. Og hvor bra organisasjonen fungerer. Det har vi sett i flere store kamper det siste året og han nevnte eksempler fra ny jordbruksmelding, jordbruksoppgjør og valgkampen i 2017.

 

Kommentert ble også andre saker Bondelaget har jobbet med det siste året; Åpen Gård, næringsutvikling (hvor Korn i Vestfold, solprosjektet og Grønn konkurransekraft ble nevnt spesielt), arbeid med internasjonale handelsavtaler, dyrevelferd og plantehelse, viktige prosesser og planer her i Vestfold, samt regionreformen og tilpasninger til denne.

 

-Stor aktivitet og synlighet både lokalt og sentralt er en viktig årsak til at Bondelaget også i 2017 hadde en flott medlemsvekst, slo Müller fast og takket lokallagene i Vestfold for jobben de gjør.

 

Avslutningsvis takket Müller også for veldig godt samarbeid med mange andre i Vestfold; fylkesmannen og fylkeskommunen, politikere på alle plan, NHO og LO. Han ga også ros til øvrige styremedlemmer, Norges Bondelag sentralt og fylkeskontoret for god støtte og stort engasjement i jobben som gjøres.

 

– Mat er noe av det viktigste folk spiser. I Norge spiser vi alt for mye som ikke er produsert i Norge. Det gjelder for så vidt dyra også. Mulighetene finnes. Vi kunne produsert mer mat til vår egen befolkning.  Det handler om rammebetingeler og kunnskap, forskning og utvikling. Det grønne skiftet kommer. Vi må være villige til å tenke utslipp i det vi gjør, samtidig som vi skal lage mer mat. Bøndene og myndighetene må sammen finne ut hvordan
best oppnår dette! var Müllers avsluttende oppfordring. 

 

Årsmøte 2018 Bodil Fjelltveit

Bodhild Fjelltveit, styremedlem i Norges Bondelag, orienterte fra Norges Bondelag, og fokuserte på veien mot jordbruksforhandlingene 2018. Hun kom med noen ærlige betraktninger rundt den politiske situasjonen, samt utfordringer og dilemmaer knyttet til markedssituasjonen og hva vi skal prioritere.

 

Hun er selv bonde i Bergen og vet hva driftsvansker er. -Det var flott vær under innflyvningen til Torp i dag og jeg kunne med egne øyne se at også Vestfold har mange småskifter, kommenterte hun i forhold til forslaget om småskiftetillegg som Vestfold har spilt inn til Norges Bondelag. 

 

Fjelltveit hadde noen gode refleksjoner rundt grønt og understreket viktigheten av importvernet. Hun mente forøvrig at styret i NB med fordel kunne hatt mer kompetanse fra grøntmiljøet.

 

Avslutningsvis delte hun noen tanker rundt regionreformen og hvordan Bondelaget skal tilpasse seg de nye regionene. Fokuset må være “et fortsatt kraftfullt Bondelag og medlemsnytte”!

 

Årsmøte 2018 Tony Barmann og salen

Tony Barman er prosjektleder for “Klimasmart Landbruk”. Han gjorde et nummer av at det er stor forskjell på klima og miljø, men at vi må evne å ta nødvendige hensyn til begge deler. Barman fortalte hvordan et samlet landbruk nå jobber for å redusere klimagassutslippene ved hjelp av konkrete verktøy.

 

-Det er stor forskjell på landets 41.000 gårdsbruk og det trengs 41.000 klimabeslutninger for å nå våre mål. Derfor jobber vi i prosjektet med tiltak på gårdsnivå, understreket Barman.

 

Han presenterte landbrukets nye “klimakalkulator”. -Norsk landbruk er gjennomanalysert, slo Barman fast og fortalte at disse dataene nå er lagt inn i klimakalkulatoren slik at den enkelte bonde kan få gode tall for sin gård. Rådgivningsapparatet i NLR, Tine, Nortura osv får nå opplæring i bruken av klimakalkulatoren og vil etterhvert bruke dette verktøyet aktivt inn i sin klimarådgivning til norske bønder.

 

-Gjør vi de rette tingene framover vil klimaarbeidet vårt gi preferanser hos forbrukerne. “Klima og bærekraft” skal ikke bli en unødvendig kostnad, men et konkurransefortrinn og enda en god grunn for at forbrukerne skal velge norsk, var Barmans budskap.

 

 

Årsmøte 2018 Tony Barman får spørsmål fra Karine Huseby

Barmann var også innom forholdet mellom klima og økologisk spørsmål, samt landbrukets karbonbinding. Karine Huseby, styremedlem i Vestfold Bondelag, var en av de som fulgte opp med spørsmål til Barman. Han fikk blant annet spørsmål om klimakalkulatoren klarer å fange opp at gode agronomiske tiltak gir levende matjord med mye mikroorganismer som igjen gir god klimagevinst. Han ble også utfordret på om tiltak knyttet til biogassprosjektet
her i Vestfold “godskrives” landbruket.

 

Før lunsj ble Andebu Bondelag kåret til “Årets lokallag 2017” og Silje Eckdahl presenterte sak og et resolusjonsforslag knyttet til fiberutbygging i Vestfold.

Årsmøte 2018 Generaldebatt flere innlegg

Det var mange gode innlegg i Generaldebatten som fulgte etter lunsj. På bildene over ser vi noen eksemepler; Hans Edvard Holtung fra fylkesstyret og Fon som utfordret konsesjonsregelverket på gris, Arne Martin Malerød fra Hedrum som ønsket grovfôrtilskuddet tilbake og foreslo et nybrottstilskudd, Camilla Røed fra Botne og Hillestad som fortalte om egne erfaringer med fiberprosessen, Anne Aa. Andvik fra Ramnes som fortalte om sin
flotte hverdag og ba om mer positivt fokus fra både tilsyn og oss selv, mens Petter Å Kjennerud fra Hof fokuserte på utdanning og skrøt av både fylkeslag og -kontor!

 

Årsmøte 2018 Hilsen fra flere

Det ble også åpnet opp for hilsener fra gjester. Noen av de som tok ordet var Knut Olav Omholt, ny HMS-rådgiver i NLR Viken, landbruksdirektør Olav Sandlund, fylkesvaraordfører Kåre Pettersen (V) og Jon Olav Svartdal fra Vestfold Bygdeungdomslag. Elisabeth Kværne fra Gjensidige takket for samarbeidet og ga fylkeskontoret ei bøtte med påskegodteri!

 

Årsmøte 2018 Thorleif takker av Harald Lie

Etter at regnskap, budsjett og arbeidsplan var godkjent var det tid for valg. Fylkesleder Thorleif Müller ble gjenvalgt, men får ikke lenger med seg Harald Lie som nestleder. Etter 7 år som nestleder, ytterligere et par år i fylkesstyret, og både studieleder og lokallagsleder i Våle noen år før det hadde Lie nå takket nei til gjenvalg. Thorleif Müller takket Harald Lie som dyktig og stabiliserende co-pilot,
mens Lie selv takket for tilliten gjennom så mange år.

 

-Det har til tider vært slitsomt, men aller mest veldig givende. Bondelaget vil nok alltid være en del av meg og har gitt meg viktige perpektiver knyttet til det å drive som bonde, understreket Harald Lie i sin takketale!

 

Årsmøte 2018 Nytt styre

Her ser vi det nye styret, f.v. Anne-Helene Sommerstad Bruserud, gjenvalgt leder Thorleif Müller, Arne Martin Malerød, Karine Huseby, nyvalgt nestleder Silje Eckdahl og Jon Olav Svartdal (VBU).

I tillegg er Anne Aasnæs Andvik ny 1. vara, Hans Jørgen Olsen Røren ny 2.vara og Audun Flåtten ny 3. vara. VBKs representant var ikke til stede.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag