Nå skyter jernbaneplanleggingen fart


18.01.14. Matjordinteressene var godt representert på et møte i Horten tirsdag om arbeidet med ny jernbane fra Nykirke til Barkåker. 14 mars blir høringsfrist for planprogrammet. Når planprogrammet er vedtatt, starter arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning. Dette planarbeidet vil pågå i ca. to år. Grunneiere er ikke formelle parter i saken før arbeidet med reguleringsplanene starter om et par år.


jordbruksfolkene

 

Fra venstre Jan Einar Apenes, Borre Bondelag, Ivar Andreassen, politiker og Rolf Berg, Jordvern Vestfold. Vidar P. Andresen deltok fra Vestfold Bondelag.

 

Åpent møte 

Det legges opp til et åpent møte for alle interesserte på kveldstid i uke 7. Da er høringsdokumentene for planprosessen  lagt ut med høringsfrist 14 mars. Dere kan følge saken på jernbaneverkets sider her

 

Framdrift 

Planprogram vedtatt innen sommeren 2014

Kommunedelplan starter opp i 2014 og antas ferdig i løpet av 2016-17

Reguleringsplanarbeidet i 2018 – 2019

Byggestart 2020

Ferdig dobbeltspor i 2024.

 

planprogram framdrift web

 

Kommunedelplan

Etter planprogrammet, vil Jernbaneverket starte opp kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Kommunedelplanen vil danne grunnlag for valg av endelig trase og plassering av en eventuell stasjon. I dette planarbeidet, som vil pågå i 2014-2016, utredes samfunnskonsekvenser som f.eks. trafikkgrunnlag, kostnader, og konsekvenser for miljø som f.eks. landskap, kulturminne.

Neste steg i prosessen er reguleringsplanarbeidet. En reguleringsplan detaljerer det som er vedtatt i kommunedelplanen. Jernbaneverket utarbeider et forslag til reguleringsplan, som så skal vedtas av politikerne i den aktuelle kommunen.

 

FROKOS~1

Aktiv forsamling 

Det ble bl.a. stilt spørsmål om hvordan de ulike konsekvensene som for eksempel naturvern, samfunnsutvikling, klima og miljø vektes mot hverandre? Prissatte og ikke prissatte konsekvenser sammenstilles i en samfunnsøkonomisk analyse. Metodikken er beskrevet i metodehåndbøkene som legges til grunn, hhv. Statens vegvesens håndbok 140 og  Jernbaneverkets
metodehåndbok i samfunnsøkonomiske analyser JD 205
.

 

Les mer fra møtet her

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag