Møte med rovviltnemnda i region 2


Publisert: 26.06.2024

Representanter for Telemark Bondelag har nylig gjennomført møte med medlemmene i rovviltnemnda i rovviltregion 2. Fra Bondelaget møtte leder Trude Flatland og styremedlem Anders Stensrød, samt husdyrutvalget i Telemark Bondelag. Rovviltregion 2 dekker områdene Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold.

Formålet med møtet var å drøfte rovdyrutfordringer generelt, samt at Bondelag og rovviltnemnd skulle bli litt mer kjent med hverandre. Rovviltnemnda ledes i denne fire års perioden av Anne Nora Oma Dahle. I sin innledning la Oma Dahle vekt på at det skal være lavterskel, med kort veg, både for kontakt mot rovviltmyndighetene og for erstatningssøknader ved rovdyrskader. Hun understreket også betydningen av god dialog mellom beitenæringa og myndighetene.

Leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland, la vekt på at Telemark så langt har sluppet lettere fra rovdyrutfordringer enn mange andre områder av landet, men at tap til gaupe er et problem for en del saueprodusenter. Flatland gav imidlertid uttrykk for at det er ting som tyder på at rovdyrutfordringene kan bli større også i Telemark, og hun pekte konkret på at det er konstatert forekomst av jerv sør i Langfjella, blant annet i Vinje. Det skaper bekymring i beitenæringa, ikke minst for sauebøndene. Det var enighet i møtet om at dette er situasjon hvor utviklingen må følges nøye.

I møtet ble det og gitt uttrykk for at det er viktig at funn av kadaver blir rapportert omgående til rovviltmyndighetene.

I møtet ble det og orientert om beredskapen i fylkene og vakttelefonen for rovvilthendelser. Det ble understreket at terskelen for å kontakte aktuell statsforvalter eller Statens naturoppsyn (SNO) skal være lav ved mistanke om tap av husdyr til rovvilt. Det er viktig at det blir søkt om erstatning når sau blir drept av fredet rovvilt.

Nåværende rovviltnemnd ble utnevnt i etterkant av fjorårets fylkestingsvalg, og nemnda er nå i en fase hvor de i tillegg til å utføre de oppgaver de skal gjøre, også skoleres for å kunne utføre arbeidet i nemnda på best mulig måte.

Det blir lagt opp til dialogmøte med næringa i november måned.

Statsforvalteren har en egen SMS varslingstjeneste for lisensfelling og kvotejakt rovvilt, samt informasjon om rovvilthendelser til beitebrukere og andre.

Her kan du registrere deg for denne sms tjenesten.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag