Mer om Statens tilbud


05.05.18 Fredag fikk jordbruket overlevert tilbudet fra Staten i årets forhandlinger av forhandlingsleder Leif Forsell (bildet). Tilbudet har en ramme på 1 mrd, der 670 millioner tas over budsjett.  Staten regnet dette til å være prosentvis lik inntektsvekst som andre grupper (3,5%). Jordbruket krever kronemessig lik utvikling som andre grupper pluss kr 6000 pr årsverk til reduksjon av inntektsgap (ramme på 1830 mill). Vi har samlet noen tall fra
tilbudet på de ulike produksjonen.


Last ned Statens tilbud her (154 sider)

 

Ramme: 

Kravet i parantes.

Statens tilbud har en ramme på 1000 millioner (1830) og finansieres slik:

 • Økte målpriser: 198 mill (198)
 • Budsjettmidler: 670 mill (1462)
 • Verdi jordbruksfradrag (spart skatt): 62 mill (100)
 • Ledige midler: 70 mill (70)

Forventet økning i inntektsmulighet: kr 11700 pr årsverk (25 300)

Differansen mellom markedsvurderingene i krav og tilbud utgjør 5900 kr. Dvs at tilbudet forutsetter full markedsbalanse i 2019. 

 

Hovedprioriteringer i Statens tilbud 2018 

 • Styrke den geografisk produksjonsfordelingen
 • Korn-, frukt/bær-, potet-, grøntproduksjonen
 • Velferdsordningene
 • Investeringsvirkemidler
 • Miljø og klima

Markedssituasjonen 

Jordbruket har bedt om nye og bedre verktøy for å kunne balansere markedet. I tilbudet kan vi lese følgende:

 • Statens forhandlingsutvalg påpeker at pris skal være hovedvirkemiddelet for å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel i råvaremarkedet for jordbruksprodukter. 
 • Det kan over tid ikke føres en pris- og tilskuddspolitikk som gjør at produksjonsstimulansen blir for stor
 • Statens forhandlingsutvalg foreslår å drøfte tiltak for å bedre markedssituasjonen på svin.

Bunnfradrag 

Staten foreslår å heve bunnfradraget til kroner 8000, mens jordbruket vil redusere det til 3000 kr pr foretak (er i dag kr 6000).

 

Velferdsordninger 

 • Avløsertilskudd ved sykdom- dagssatsen økes med 115 kr pr dag. 
 • Avløsertilskudd ferie/fritid økes med 6,0 %, makssats + 4500 kr
 • Tilskudd landbruksvikar økes med 12.200 kroner

Grovforproduksjon i Vestfold 2 Breidal Arne Martin Malrød

 

Driftsvansketilskudd 

Jordbruket har bedt om et tilskudd basert på teigstørrelse for å sikre drift av små jordstykker i hele landet. I Statens tilbud vil de bruke ca 250 mill på økte tilskudd i områder med med driftsvansker (ingen av disse treffer små jorder i Vestfold):

 • Øke arealtilskudd grovfôr i sone 5-7
 • Tilskudd til bratt areal (unntatt Vestfold, Østfold, Akershus og Finnmark)
 • Øke disktriktstilskudd melk og kjøtt

korn3.jpg

 

Korn og kraftfôr 

 • Målprisene for matkorn økes med 10 øre pr kg
 • Målprisene for fôrkorn økes med 8 øre. 
 • Oljevekster ingen økning
 • Arealtilskudd korn økes med 40 kr pr daa i sone 1-4
 • Det prioriteres investeringsmidler til tørke- og lageranlegg til korn
 • Kraftfôrprisen forventes å øke med 4,5 øre pr kg som følge av økte kornpriser

~Grønnsaker II.jpg

 

Grønt 

 • Målpris potet økes med 25 øre pr kg, andre målpriser med 3%
 • Økte arealtilskudd
 • Økte distriktstilskudd
 • Ikke innføre tak på arealtilskudd

Sau på beite. Foto fra Fylkesmannen.

 

Sau 

 • Reduserer lammeslaktetilskuddet med 50 kr
 • Husdyrtilskuddet reduseres med 5 kr pr dyr
 • Øke utmarksbeitetilskudd med 10 kr pr dyr
 • Øke distriktstilskudd til kjøtt i sone 2 til 5 (ikke Vestfold)
 • Øke tilskudd til grovfôr i sone 5-7 (ikke Vestfold)

 

Storfe på beite

 

 

 

Storfe 

 • Ingen endringer i driftstilskudd til ammekyr 
 • Trekk i husdyrtilskuddet på – 10 kr for flere enn 50 ammekyr og andre storfe
 • Det foreslås at kvalitetstilskudd ikke skal gis til okse. Fett skal ikke lenger være en del av kriteriene for kvalitetstilskuddet. Staten peker på at fettrekk har hatt negative konsekvenser for blant annet Angus og Hereford. 
 • Øke distriktstilskudd kjøtt i sone 2 til 5 (ikke Vestfold)
 • Øke utmarksbeitetilskudd 
 • Øke tilskudd til grovfôr i sone 5-7 (ikke Vestfold)
 • Statens forhandlingsutvalg vil ikke forsterke stimulansen av ammekuproduksjon av hensyn til faren for overproduksjon

Melk 

 • Målprisen økes med + 3 øre pr liter
 • Omlegging av husdyrtilskuddet med økt sats for 15 til 30 kyr
 • Økt distrikttilskudd i sone C til J (ikke Vestfold)
 • Ingen endringer i kvoteordningen for melk
 • Ellers som for storfe

Har du meninger eller spørsmål om jordbruksoppgjøret? Du kan kontakte ditt lokale Bondelag, fylkesstyret eller kontoret til Vestfold Bondelag.

Se Vestfold Bondelag for kontaktopplysninger


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag