Mer om jordbrukets krav i tilleggsforhandlingene


Publisert: 09.09.2021

Onsdag leverte jordbruket sitt krav i tilleggsforhandlingene. Det ligger mye god informasjon på nettsidene til Norges Bondelag, men vi vil likevel svare ut noen spørsmål her:

Hva et tilleggsforhandlinger?

Dette er en sikkerhetsventil som kun er brukt noen få ganger. Vi forhandler kun om å få kompensert noen av kostnadene som har økte vesentlig i forhold til beregningene i vår. Dette er ikke nye forhandlinger om inntektsvekst.

Hva forhandles det om?

Jordbruket ba om kompensasjon for fire element, men fikk bare “godtatt” to. Her er et forsøk på forklaring:

  1. Mineralgjødsel: Dette er med. Beregnet til kr 527 mill mer enn forutsatt.
  2. Byggekostnader: Dette er med. Er beregnet til kr 227 mill mer enn forutsatt (150 mill til vedlikehold, 77 mill til avskriving på investeringer)
  3. Strøm: Staten har ikke godtatt å forhandle om dette nå, men har godtatt at dette skal tas spesielt hensyn til i 2022. Begrunnelsen er at vi ikke vet hvordan den utvikler seg utover året.
  4. Kraftfôrkostnader: Staten har ikke godtatt å forhandle om dette. Begrunnelsen er at økningen ikke har kommen ennå. Må med i grunnlaget for 2022.

Landbruket har krevd full kompensasjon for ekstra kostnader til gjødsel og byggevarer, og at dette kompenseres med budsjettmidler. Dette er totalt 754 mill som vi krever utbetalt sammen med produksjonstilskuddet i februar 2022.

Hvordan krever vi at det utbetales?

Jordbruket krever at det plusses på eksisterende ordninger. AK-tilskudd og lavere bunnfradrag. Forhandlingsutvalget har prøvd å finne en løsning som treffer best mulig, uten at det blir komplisert. Det gjør at det ikke treffer helt presist. På side 2 og 3 i kravet, kan du se detaljer om beregningene. Se: Jordbrukets Krav 8.9.20211

Gjødselkostnader:

  • 48 kr/daa i økt kulturlandskapstilskudd (da vil også de med grovfôr i sone 1 får tillegget)
  • Andre vekstgrupper enn grovfôr vil i tillegg får et pluss på arealtilskuddet, beregnet etter hvor mye gjødsel hver produksjon bruker

Byggekostnader:

  • Kr 2000 til alle foretak (redusert bunnfradrag)
  • Pluss 16 kr/daa i økt kulturlandskapstilskudd

Jordbruket har valgt å kreve økning på eksisterende ordninger som treffer alle. Dette blir ikke presist, men vil være enkelt å administrere. Skulle vi treffe helt riktig, måtte hver bonde hatt søkt og dokumentert sine økte utgifter, noe som hadde blitt uoverkommelig. En annen side ved å legge dette på ordinære tilskudd, er at det fra jordbrukets side er tenkt som en varig økning, og at neste års forhandlinger begynner inkludert dette tillegget.

Hvorfor kommer noen bruk i minus på referansebruksberegningen?

På siste side i kravet er det en oversikt over utslag på referansebruk. I denne utregningen er det forutsatt at alle har et gjødselforbruk på gjennomsnittet for sin produksjon, og at alle har gjennomført vedlikehold og investeringer (bygg) på gjennomsnittet. Dersom alle ekstra kostnader blir kompensert, noe som er målet, vil kolonne for «utslag» være null. Målet er altså null i de siste kolonnene. Nå klarer vi ikke å treffe så presist, slik at noen vil ikke få alt kompensert. Da står det negative tall i rødt. Vi har nå lagt til en kolonne med beregnet kostnadsvekst, og beregnet kompensasjon. Dette gjør det lettere å se helheten. Se tabell under eller last ned her: Referansebruk Kravet I Tilleggsforhandlingene 2021

Eksempel: Det øverste bruket med melk, 30 årskyr:

Kostnadsvekst for gjødsel og bygg, utover det som var forutsatt, er beregnet til kr 36 200. Dersom dette blir kompensert på den måten jordbruket har krevd, vil 31 300 bli ekstra utbetalt i tilskudd i februar. Det vil si at det mangler kr 4900 på full kompensasjon.

Tilleggsforhandlinger 2021: Utslag av jordbrukets krav på referansebruk, forutsatt et gjødselforbruk, vedlikehold og investering i bygg på gjennomsnittet for sin produksjon.
Tilleggsforhandlinger 2021: Utslag av jordbrukets krav på referansebruk, forutsatt et gjødselforbruk, vedlikehold og investering i bygg på gjennomsnittet for sin produksjon.

Veien videre

Det er ikke satt en sluttdato for forhandlingene slik det er for ordinære jordbruksforhandlinger. Staten har akseptert tilleggsforhandlinger på anmodning fra jordbruket og må sluttføre disse.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag