Mer om jordbrukets krav i forhandlingene


26.04.16 I går overleverte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag årets krav i forhandlingene. Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes kaller årets oppgjør for et verdivalg for norsk landbruk. – Folk etterspør trygg mat produsert over hele landet framfor billig mat. For å ivareta dette krever jordbruket et nødvendig løft av mangfoldet i næringa, sier Bartnes som peker på at årets krav prioriterer små
og mellomstore bruk og produksjon av storfekjøtt og korn. Les mer for å se detaljer for ulike bruk.


Fakta om kravet: 

 • Ramme: 860 millioner kroner (leveste ramme på 12 år)
 • Økte priser:193 mill. kr.
 • Budsjettoverføringer: 577 mill. kr.
 • Forventet økt inntektsmulighet: kr 20 800 pr årsverk

Jordbruket krever følgende målprisendinger: 

 • Melk: 5 øre pr/l
 • Svin: 10 øre pr kg
 • Poteter: 15 øre pr kg
 • Grønnsaker og frukt: 2,5%
 • Mathvete: 10 øre pr kg
 • Fôrkorn: 9 øre pr kg

Korn tømming av tresker

Korn og kraftfôr 

Målprisen økes med:

  Mathvete  + 10 øre

  Matrug  + 2 øre

  Bygg  + 9 øre

  Havre  + 9 øre

  Oljevekster  + 9 øre

 • For å styrke økonomien på de mindre kornbruka styrkes arealtilskuddet for korn under 400 daa med + 20 kr. Over 400 daa styrkes arealtilskuddet med + 5 kr. 
 • 10 kr/daa fra kulturlandskapstilskuddet overføres korn –jfr styrke struktur.
 • Kraftfôrprisen (som følge av jordbruksoppgjøret) forventes å øke med 4,5 øre pr kg

Storfe 

Storfe Lars Petter¨

 

•Driftstilskuddet økes med 568 kr pr dyr eller 22 700 kr for foretak med flere enn 40 kyr
•Forsterket profil i satsene for husdyrtilskudd i kr pr dyr. Det foreslås å innføres tak i tilskuddene på 100 ammekyr:

  1-50 mordyr:   +253 kr

  51-100 mordyr:  -234 kr

  100+   -784 kr 

•Kvalitetstilskuddet økes med 0,40 øre pr kg 
•Utmarksbeitetilskuddet økes med 15 kr pr dyr.
•Distriktstilskuddet økes med 1 kr pr kg kjøtt i sone 3-5
•10kr/daa av kulturlandskapstilskuddet overføres tilskudd grovfôr som økes med 13 kr i sone 5-7
 
Stuktur 
Årets krav prioriterer små og mellomstore bruk.
På side 41 i kravet dette oppsummert slik:

For å snu disse negative trendene mener Jordbrukets forhandlingsutvalg at den
strukturelle innretningen på tilskuddsordningene må forsterkes. Vi foreslår derfor å:

 • Øke satsene for driftstilskudd melk og ammeku med 22.700 kroner pr foretak.
 • Øke satsene for de første enhetene for melk, ammeku, geit og sau
 • Innføre tak for husdyrtilskuddet på hhv:
  o 100 kyr
  o 500 storfe
  o 250 melkegeit
  o 400 sau over 1 år
 • Innføre tak for arealtilskuddet på hhv:
  o 400 dekar grønnsaker
  o 100 dekar frukt
  o 200 dekar bær
 • Splitte opp arealtilskuddet for korn i to intervaller, med en høyere sats for areal under
  400 dekar.
 • Omprioritere 90 mill. kroner fra kulturlandskapstilskuddet ved en satsreduksjon på 10
  kr/daa, over til tilskudd som styrker økonomien til mindre og mellomstore bruk.
Denne prioriteringen gjør at noen tilskuddssatser blir redusert. Dette gjelder dyr over en viss besetningsstørrelse og på arealer over et visst antall dekar. Økningen som legges på de første satsene vil alle få. Beregninger viser at man først får reduserte tilskudd dersom man har over henholdsvis 1350 da korn eller 125 melkekuer/ammekuer. På grunn av økte priser vil disse brukene fortsatt ha mulighet for inntektsvekst.
 
Kravet i media 

Jordbrukets krav har fått massiv omtale i mediene det siste døgnet, og ord som går igjen i artiklene er: moderat krav, 860 millioner kroner, prioriterer små og mellomstore, omkamp.

 

 

I Vestfold har foreløpig Gjengangeren og Tønsbergs Blad omtalt kravet.
 
Fylkesleder Thorleif Müller kommenterte kravet i NRK Vestfold i går. Klikk her for å høre innslaget. Velg innslag nr 12.
 

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag