Mer om Jordbrukets krav 2018


28.04.18 Årets krav har en såkalt ramme på 1830 millioner kroner. Økte budsjettmidler utgjør 1462 mill, økte målpriser 198 mill mens resten er ledige midler og skatteeffekt. De totale overføringene til landbruket er nå omtrent 1% av statsbudsjettet. Andre grupper er ventet en inntektsøkning på kr 19 300, mens landbruket krever økt inntektsmulighet på 25 300. Dette er i tråd med Stortingets mål
om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper.


Jordbrukets hovedprioriteringer 

 • Styrke små og mellomstore bruk (struktur)
 • Styrke distriktslandbruket
 • Bedre velferdsordningene
 • Styrke investeringsmidlene
 • Nye og bedre verktøy for markedsbalansering

Målpriser 

Et sterkt importvern og velfungerende markedsordninger er nødvendig for å sikre avsetning og prisuttak i det norske markedet. Økt import og overproduksjon i flere produksjoner gjør det vansleig å ta ut store prisøkninger. For varer uten målpris er det forutsatt en prisøkninh på 1,5%, og for produkter med målpris kreve jordbruket følgende prisøkninger:

 • Melk: 5,36 kr/liter (opp 3 øre)
 • Svin: 32,43 kr/kg (uendret)
 • Poteter: 4,69 kr/kg (opp 25 øre)
 • Grønnsaker og frukt: opp 3%
 • Norsk matkorn: 3,26 (opp 10 øre)

 Utdrag av hva jordbruket foreslår for de enkelte produksjoner og ordninger:

 

Kornåker KSL

Korn og kraftfôr 

 • Øke prisen på matkorn med 10 øre og for fôrkorn med 8 øre
 • Øke arealtilskudd til korn med 18 kr/daa 
 • Øke kulturlandskapstilskuddet med 7 kr/daa 
 • Gir økt kraftfôrpris med 3 øre/kg som effekt av jordbruksoppgjøret. Utover det brukes prisnedskrivingstilskudd
 • Øke matkorntilskuddet 
 • Øke frakttilskudd til kraftfôr

grønnsaker.jpg

Poteter, grønnsaker, frukt og bær   

 • Økt målpris potet 25 øre pr kg
 • Andre målpriser grønnsaker og frukt: 3%
 • Ekstra tilskudd på 2 kroner pr kg til jordbær til industri
 • Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker økes med 13 mill. kroner.
 • Tilskudd til fruktlagra økes med 1 mill. kroner

Det kreves økning i arealtilskuddet samtidig som det innføres et tak, alle tall her er sone 1:

 • Potet: Økes med kr 103 pr da, ny sats kr 183 (ikke tak)
 • Grønnsaker: Økes med kr 300 pr da, ny sats kr 850 (tak på 400 da)
 • Frukt: Økes med kr 400 pr da, ny sats kr 1100 (tak på 100 da)
 • Bær: Økes med kr 300 pr da, ny sats kr 1300 (tak på 200 da)

Smågris. Bilde fra Norsvin.

Svin 

 • Kraftfôrprisen økes med 3 øre/kg som effekt av kravet 
 • Frakttilskudd til kraftfôr og slaktedyr økes med totalt 20 mill kroner 
 • Forhandlingsutvalget krever videre at avtalepartene presiserer at det er anledning til å gjennomføre produksjonsregulerende tiltak som er regulert på purka med hensikt å regulere produksjonsomfanget av slaktegris og at produsentene gis muligheter til «svinedugnad» for å redusere produksjonen 
 • Generell styrking av velferdsordningene 
 • Settes av midler til SPF- sanering

 

storfe.jpg

 

Storfe 

 • Øke driftstilskuddet
  –55 kr/ku opp til 40 ammekyr og med 22.000 kroner pr foretak for de med mer enn 40 ammekyr i sone 1-4
  –1100 kr/ku opp til 40 ammekyr og med 44.000 kroner pr foretak for de med mer enn 40 ammekyr i sone 5-7
 • Styrke AK-tilskudd grovfôr med 3 kr/daa i sone 5-7
 • Øke kulturlandskapstilskuddet med 7 kr/daa
 • Heve innmarksbeitefaktoren fra 0,6 til 0,75
 • Styrke beitetilskuddene med 45 kr/dyr for inn- og utmark

Melkeglass

Melk 

Utmarksbeite, arealtilskudd og avløsertilskudd som for storfe. Ellers:

 • Økt målpris 3 øre pr liter
 • Sette av 285 mill. kroner til nytt tilskudd til små og mellomstore bruk
 • Styrke husdyrtilskuddet med 950 kr/dyr opp til 50 kyr

Om PU-ordningen (prisutjevningsordningen) står det i kravet:

“Jordbrukets forhandlingsutvalg mener prinsipielt at de konkurransepolitiske
virkemidlene burde vært finansiert over Statsbudsjettet. Dette ville lettet finansiering
i PU, slik at konkurranseevnen til all norsk melk, uavhengig av meieriselskap, ville
vært styrket og gitt grunnlag for økt forbruk av melkeprodukter”.

 

Sau med lam 14

Sau 

 • Klargjøre produsentenes rett til samhandling for å redusere produksjonen
 • At det ikke kan utbetales IBU-midler til investeringsprosjekt med formål om å øke produksjonskapasiteten for sau/lam
 • Øke AK-tilskudd grovfôr med 3 kr/daa i sone 5-7
 • Øke kulturlandskapstilskuddet med 7 kr/daa
 • Heve innmarksbeitefaktoren fra 0,6 til 0,75

Klima og miljø 

 • Etablere klimafond med skattefordel etter modell av skogfond. 
 • Mer midler til RMP som bidrar til redusert avrenning til vann og vassdrag, redusert utslipp til luft og sikre drift på bratt areal. Det foreslås å styrke RMP med 40 mill. kroner 
 • Øke SMIL med 20 mill kr 
 • Styrke satsingen på biogass 
 • Øke bevilgningen til skog med 20 mill

Investeringsvirkemidler 

 • Investeringsmidlene foreslås økt med 70 mill kr. 
 • For å styrke satsningen ytterligere foreslår forhandlingsutvalget å øke tilskuddsprosenten til 40 prosent. Taket på 2,0 mill. kroner videreføres, med unntak for Troms og Finnmark som i dag. 
 • Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det må legges mer vekt på lønnsomheten i den samla drifta på bruket og den optimale arealbruken, framfor lønnsomhetskalkylen til hvert enkelt investeringsprosjekt. 
 • Tilskudd til å fornye driftsapparatet i melkeproduksjon, korntørker, frukt/ grønt og gjødselhåndtering prioriteres.

Her kan du laste ned hele kravdokumentet (120 sider)

 

Her kan du laste ned vedlegg (utslag på referansebruk og fordelingsskjema) 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag