Mer om Jordbrukets Krav 2017


27.04.17 Årets krav har en såkalt ramme på 1450 millioner kroner. Økte budsjettmidler utgjør 1150 mill, økte målpriser 150 mill mens resten er ledige midler og skatteeffekt. De totale overføringene til landbruket er nå omtrent 1% av statsbudsjettet. Andre grupper er ventet en inntektsøkning på kr 16 700, mens landbruket krever økt inntektsmulighet på 31700 for å redusere noe av inntektsgapet. Dette
er i tråd med Stortingets vedtak om jordbruksmeldinga tirsdag. Les mer for å se fordeling på ulike produksjoner, landsdeler og bruksstørrelser.


Prioriterer små og mellomstore bruk 

Dette gjøres først og fremst ved å øke tilskuddene som har såkalt “struktureffekt”. Det vil si at det er høyere sats for de første enhetene eller at det er et makstak på tilskuddet.

 • Satsene for driftstilskudd melk og ammeku økes
 • Husdyrtilskuddene økes for de første enhetene
 • Innføre tak på husdyrtilskudd (100 kuer, 500 storfe, 250 melkegeit, 500 sau)
 • Innføre tak på noen arealtilskudd (400 da grønnsaker, 100 da frukt, 200 da bær)
 • Innføre struktur i arealtilskudd korn, se under
 • Redusere bunnfradraget med kr 3000 pr foretak

Styrking av vestlandet 

På vestlandet er det mange små bruk, og det har gått mye areal ut av drift. Jordbruket vil styrke melk- og storfekjøttproduksjonen her ved å ha større økninger i arealtilskudd grovfôr, driftstilskudd melk og  husdyrtilskudd til ammeku i disse områdene.

Kornåker KSL

Styrking av kornøkonomien 

Målpris på korn økes med 9 øre pr kg. Prisnedskrivingstilskuddet økes med 4,7 øre pr kg. Dette gir en forventet økning av kraftfôrprisen på 3 øre pr kg.

Arealtilskuddet korn økes med totalt 69 mill. Det innføres struktur på arealtilskudd korn. Nåværende sats er 140 kr pr da uansett areal (sone 1). Nytt forslag:

 • 0-400 da: kr 175 pr da
 • 400-800 da: kr 125 pr da
 • Over 800 da: 105 pr da

Dette vil gi en relativ styrking av de mindre kornbruka. Alle kornbruk med under omtrent 1000 da vil få økning i arealtilskuddet.

 

Storfe 

 • Økt driftstilskudd ammeku, kr 500 pr ku og maksimalt kr 20 000
 • Økt tilskudd utmarksbeite, kr 57 pr dyr (ny sats kr 485)
 • Økt arealtilskudd grovfôr, kr 13 pr da, ny sats kr 53 (sone 1)
 • Økt tilskudd til avløsning ferie/fritid, ny makssats kr 77 900

Melk 

Utmarksbeite, arealtilskudd og avløsertilskudd som for storfe. Ellers:

 • Økt målpris 3 øre pr liter
 • Økt driftstilskudd med kr 25 000 (østlandet)
 • Økt husdyrtilskudd for de første 25 kuene

 

grønnsaker.jpg

Poteter, grønnsaker, frukt og bær 

 • Økt målpris potet 15 øre pr kg
 • Andre målpriser grønnsaker og frukt: 2,1%
 • Ekstra tilskudd på 1 krone pr kg til jordbær til industri
 • Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker økes med 9,5 mill. kroner.
 • Tilskudd til fruktlagra økes med 1 mill. kroner

Det kreves økning i arealtilskuddet samtidig som det innføres et tak, alle tall her er sone 1:

 • Potet: Økes med kr 50 pr da, ny sats kr 130 (ikke tak)
 • Grønnsaker: Økes med kr 200 pr da, ny sats kr 750 (tak på 400 da)
 • Frukt: Økes med kr 400 pr da, ny sats kr 1100 (tak på 100 da)
 • Bær: Økes med kr 200 pr da, ny sats kr 1200 (tak på 200 da)

Sau med lam 14

Sau 

På grunn av overproduksjon kreves det lite tilskuddendringer. Det foreslås et nytt tilskudd for små sauebesetninger (under 126 sau inkl påsett). Med nytt forvaltningssystem skal det gis tilskudd til alle vinterfôra sau (inkludert påsett). Det gir en teknisk omlegging av husdyrtilskuddet.

 

Klima og miljø 

 • Det foreslås å doble satsene for drenering, øke ytterligere 1000 kr for arealer som må bruke graver og sette satsen pr løpemeter til 45 kr
 • Stimulering til å bygge 12 mnd lager til husdyrgjødsel
 • Arbeid med klimarådgiving på gårdsnivå foreslås videreført
 • SMIL økes med 5 millioner kroner
 • RMP midlene økes med 21 millioner kroner, tilsvarer 5% satsøkning
 • Det settes fokus på alternativer til avstandskrav til vann og vassdrag for plantevernmidler

Her kan du laste ned vedlegg til Jordbrukets krav 2017 (utslag på referansebruk og fordelingsskjema)

 

Kravet i historisk perspektiv 

Kravet omtales som ambisiøst. I forhold til andre krav siste ti år er det helt gjennomsnittlig. Nytt er at en så stor del av kravet finansieres av budsjettmidler. Dette skyldes krevende markedsmuligheter, og at budsjettmilder er nødvendig om man skal kunne prioritere små og mellomstore bruk.

Krav 2017 Ramme siste ti år

 

Krav 2017 Inntektsvekst i kr siste ti år

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag