Maler til nedlasting – Noen forhold å være oppmerksom på


04.12.13. Vestfold Bondelag   utarbeidet i 2006 et notat etter å ha innhentet informasjon fra Skatteetat, Arbeidstilsyn og Politi. Det er videre avholdt 4 møter med ovennevnte etater. Det er nå blitt foreldet. Les nå heller sjekklisten hos NHO Mat og Landbruk.  


NOEN FORHOLD  (fra notatet fra 2006)
 
– Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Forsikringen skal dekke yrkesskade og yrkessykdom, og skal gi full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden.
 
– Yrkesskade eller yrkessykdom skal meldes til trygdekontoret. Se skjemaet her. Ved alvorlige arbeidsulykker som medfører død eller alvorlig skade skal arbeidsgiver starks varsle Arbeidstilsynet og politiet. Senere skal varselet bekreftes skriftlig. Det kan gjøres på dette skjemaet her. 
 
– Det er viktig at man på Lønns – og trekkoppgavene som leveres inn påfører korrekt periode for når arbeidstakeren har jobbet for virksomheten. Videre er det viktig at korrekt D-nr påføres.

 
– Når ansatte betaler for husleie, strøm , mat , puter etc skal disse inntektene fremgå av virksomhetens regnskap. Det skal foreligge tilfredsstillende dokumentasjon for utgiftene for at fradag for utgiftene gis. Dersom dette ikke foreligger vil utgiftene kunne fastsettes skjønnsmessig. Det skal forligge oversikt som viser hva hver enkelt ansatt har betalt.
 
– Det er egne satser for verdien av fri kost og/eller losji (som skal legges til den ansattes inntekt). F.eks. er “Fri losji i et eller delt rom” satt til kr. 26,-/dag. Ta kontakt med det lokale ligningskontor for andre satser. 
 
Kontroller 

 


– Arbeidstilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med og å forvalte en rekke lover som regulerer vår virksomhet som arbeidsgivere. Det gjelder bl.a Utlendingsloven, Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og Loven
om almenngjøring av tariffer
.
 
Arbeidstilsynet har rett til å kreve “alle opplysninger som er nødvendig for å utføre tilsynet”. Skattemyndighetene har ved kontroll rett til å sjekke  arbeidstakernes identitet i forhold til skattekort, AA-registeret mv. Videre kan de anmode om innsyn i arbeidsgivers lønnsregnskap/lønnssystem.
 
Sanksjoner ved feil: 


– Utgifter kan evt fastsettes ved skjønn dersom det ikke foreligger tilfredsstillende dokumentasjon.

– Ved manglende lønnsinnberetning kan det ilegges dagsbøter med kr 10,- pr ansatt pr dag fra det tidspunkt beløpet skulle vært innberettet til myndighetene oppdager forholdet!
– For manglende innrapportering til SFU kan det ilegges bøter på kr. 150,- pr arbeidstaker pr dag.
– Hentet fra SFU sin side på www.skatteetaten.no
, søk i søkefeltet på SFU og velg deretter 4.

– Om oppdragsgivers og oppdragstakers opplysningsplikt etter ligningsloven § 6-10

Artikkel, 30. januar 2002 :

Gebyr ved for sent eller ikke leverte oppgaver (ligningsloven § 10-8)
Dersom opplysningen ikke er levert innen fristen, kan gebyr bli ilagt. Gebyret er et fast beløp per dag for hver oppgave som ikke leveres. Gebyret settes til kr 150 per dag for manglende opplysninger om oppdragstaker, begrenset til kr 75 000 for hver slik forsømmelse, og til kr 30 per dag for manglende opplysninger om arbeidstaker, begrenset til kr 15 000 for hver slik forsømmelse.

Last ned mal for timeliste her (word)

Last ned mal for lønnsslipp her – mal.(Excel fil)
Last ned mal for Branninstruks på norsk og engelsk her (word)
Last ned eksempel på Arbeidsreglement (må tilpasses forholdene og produksjonene)  på engelsk her (word)
Last ned arbeidsavtale med sikkerhet 04.06.06 (word)
Last ned skjema for dok. av opplæring på polsk og engelsk (word)

 

 

  


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag