Lærte om beiterett og gjerdeplikt


Publisert: 18.02.2020

5. februar var det fagkveld på Gjennestad i regi av Vestfold Bondelag, TINE og TYR. Tema var beiterett og gjerdeplikt.

Erlend Stabell Daling er advokat i Norges Bondelag. Han gikk igjennom lovverket og praktiske erfaringer fra rettsystemet. Det var en veldig engasjert forsamling, og det ble stilt mange gode spørsmål. Regelverket er komplisert, og til dels gammeldags. Det var likevel svært nyttig for de frammøtte å lære mer. Reglene er ulike, og de er avhengig av hva som har vært praksis fra gammelt av. Dersom man har beiterett på annenmanns grunn, kan det være lurt å få sjekke med de eldste i bygda og få skrevet ting ned.

Når det gjelder gjerdeplikt, sier loven klart at naboer som har nytte av gjeldet, har gjerdeplikt selv om de ikke har beitedyr selv. Det er nyttig å kjenne til regelverket, men de fleste var mest opptatt av å avveie dette mot å ha gode naboforhold på bygda.

De fleste saker løses best over en kaffekopp, sa Daling.

Erlend Stabell Daling holdt hovedinnlegget
Erlend Stabell Daling holdt hovedinnlegget
Bonde Per Øivin Sola fra Sande fortalte om sine erfaringer
Bonde Per Øivin Sola fra Sande fortalte om sine erfaringer

Per Øivin Sola fra Sande er med i et beitelag som har dyr på et stort område, Vestskauen. Han opplevde i 2017 at noen få dyr kom på avveie og gjorde skader på et område med ferdigplen. Han fikk et høyt erstatningskrav i posten. Saken løste seg ikke over en kaffekopp, men endte i retten. Sola ble ikke erkjent erstatningsplikt, men motparten har anket. På møtet fortalte Sola om de faktiske og juridiske sidene av saken, men han la også vekt på hvordan han som menneske opplevde situasjonen. Det er godt å vite at man har beiterett og at samfunnet ønsker at beiteressursene skal utnyttes.

I tilfeller der dyr på avveie gjør materielle skader, er det uansett viktig at man har forsikring. I mange tilfeller kan dyreeier bli erstatningsansvarlig og det kan dreie seg om store beløp. Vanlig ansvarsforsikring i landbruket dekker dette, så sant man har registrert at man har beitedyr, og man ikke har vært grovt uaktsom.

Nestleder i Vestfold Bondelag, Silje Eckdahl, var møteleder. Hun fortalte også om hvordan det er å drive med beitedyr tett på bybefolkning. Det var stor enighet om at det er viktig å ha dyr på beite, og at vi må tilby hjelp og ta imot hjelp hvis vi får dyr på avveie.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag