KrF sikrer bærebjelkene i den norske landbruksmodellen


18.01.19 I går ble FrP, Høyre, Venstre og KrF enige om en ny regjeringsplattform. – Jeg er glad den tydelig understreker at vi skal beholde alle de fire bærebjelkene i landbrukspolitikken, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. – Et velfungerende importvern, årlige jordbruksforhandlinger, mulighet for markedsbalansering og en uendret konsesjonslov er avgjørende. Nå unngår vi omkamper, men jeg skulle gjerne sett en mer offensiv satsing,
sier Müller.


Thorleif Müller profil utsnitt

Stor forståelse for importvernet i Vestfold 

– I Vestfold opplever vi at alle partier forstår at vår råvareproduksjon og næringsmiddelindustri er avhengig av et fungerende importvern, sier Thorleif Müller. – I produksjoner som henter mesteparten av inntektene i markedet, betyr prisen for produktene alt. Uten et fungerende importvern, må bonden redusere prisen og dermed få lavere inntekt, eller kutte ut produksjonen. Tollvernet er nødvendig for å få råvarer til norsk matindustri. Foredling
i Norge på utenlandske råvarer vil ikke være lønnsomt. Da vil arbeidsplasser falle bort. – Jeg er fornøyd med at regjeringsplattformen har tollvernet på topp!

 

Bevaring – savner satsing 

Bondelaget er fornøyd med at regjeringen ikke vil gjennomføre en ytterligere liberalisering av eiendomsregelverket i landbruket. Konsesjonsloven skal ikke endres! I tillegg vil grensene for mye svinekjøtt og fjørfekjøtt som kan produseres på et gårdsbruk ligge fast.  Regjeringen sier også at den vil legge til rette for små og store bruk i hele landet.

-Dette er klart bedre enn Jeløya-plattformen og viderefører de viktigste virkemidlene i norsk landbrukspolitikk, sier Thorleif Müller. – Vi savner likevel et klart mål for utvikling, spesielt siden regjeringen er opptatt av omstilling og det grønne skiftet. Landbruket er en del av denne løsningen!

 

Ofrer pelsdyrbøndene 

Vestfold Bondelag er skuffet over at den nye regjeringen vil forby hold av pelsdyr. Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringa innen 2025, som Venstre fikk gjennomslag for i Jeløya-plattformen, ble sendt på høring like før jul. Kort tid etter at Stortinget vedtok en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa, foreslo regjeringa å avvikle denne eksportnæringa. – Dette er ikke forutsigbart for næringslivet og rammer næringsdrivende og deres
familier svært hardt, sier Müller -Vi hadde et håp om at KrF skulle klare å få omgjort beslutningen, men registrerer at det ikke blir gjort. Saken er juridisk bestridt, og er med dette ikke avgjort. Det er ingen tegn i plattformen på at regjeringa er villige til å erstatte de reelle tapene bøndene vil få.

 

Støtte fra politikere 

Bønder er selvstendig næringsdrivende. Likevel er det mange av rammebetingelsene som er politisk bestemt. -Det er nesten naturstridig å opprettholde matproduksjonen i et kaldt høykostland langt mot nord, sier Müller. -Vi har landbruk i hele landet fordi samfunnet vil at vi skal produsere trygg mat til egen befolkning. Vi sier derfor at vi er ei politisk næring. Som fylkesleder snakker jeg med mange politikere om landbruk. Denne gangen er det spesielt KrF som fortjener ros
for å ha stått på for landbruket i regjeringsforhandlingene, sier Müller som understreker at han møter står forståelse for bærebjelkene i norsk landbrukspolitikk fra mange vestfoldpolitikerne.

 

Bærebjelker

Bærebjelkene i norsk landbrukspolitikk


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag