Krav om mer midler til grøfting


28.01.15 I 2014 ble Vestfold tildelt 6,2 mill til tilskudd til grøfting. Fylkesleder i Vestfold Bondelag er svært fornøyd med at det ved nyttår bare sto igjen 200.000 kr. -Høy aktivitet på drenering er viktig for å synliggjøre behovet, sier Torp. Situasjonen er en helt annen i mange andre fylker der mye av midlene er ubenyttet. Er det bare kapasiteten hos entreprenører som er for liten? Er satsen på kr 1000,- pr daa er for
lav? Bør det diffresieres etter om det brukes grøftehjul eller gravemaskin? Dette kan bli et tema i årets jordbruksforhandlinger. Har du meninger om dette?


Statistikk grøfting 2014

Vestfold best på bruk av grøftetilskudd 

Stitistikken viser at Vestfold er det eneste av kornfylkene som “bruker opp” grøftetilskuddet. De røde prikkene er innvilgene midler. og søylene viser bruk i 2013 og 2014. På landsbasis ble 55 % av tilskuddet til drenering innvilget i 2013 og 62% i 2014.

 

Årsaker  

Vi vet ikke eksakt hvorfor det er slike ulikheter. Det blir pekt på liten kapasitet blant entreprenører. I Vestfold har Fylkesmannens landbruksavdleing og landbrukskontorene vært spesielt serviceinnstilt og bistått søkerne. I Vestfold har vi også vært tydelig på at det er viktig å søke for å synliggjøre behovet, selv om man må vente litt før entreprenøren har tid. En har tre års frist for å gjennomføre
dreneringstiltaka.

 

En annen utfordring er at kostnadene er høye tiltross for tilskudd. Det er grunn til å tro at de områdene som er minst kostbare, og som kan grøftes med grøftehjul, er drenert først. Denne andelen kan også være høyere i Vestfold enn i en del andre fylker.

 

Hva må til? 

Krav om mer midler til grøfting kan bli en sak i årets jordbruksoppgjør. Skal Bondelaget kreve større pott, høyere sats pr daa eller diffrensiering etter grøftemetode? Har du meninger om dette? Ta kontakt med lokallaget ditt! Alle lokallag er oppfordret til å gi innspill innen 20. februar.

 

Skal du grøfte? 

Les mer om tilskudd til drenering hos Fylkesmannen i Vestfold

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag