Krav om betydelig inntektsvekst


Publisert: 25.03.2021

Leder Aslak Snarteland, nestleder Thorleif Müller og org sjef Elin Røed deltok i representantskapet fra Bø Hotell
Leder Aslak Snarteland, nestleder Thorleif Müller og org sjef Elin Røed deltok i representantskapet fra Bø Hotell

Resolusjonen fra representantskapet i Norges Bondelag er vedtatt. Forhandlingsutvalget får med seg et offensivt krav fra medlemmene

Representantskapet samler alle fylkesledere, nestledere i sammenslåtte fylkeslag, styret og topper fra samarbeidende organisasjoner. Hovedoppgaven er å vedta en resolusjon som gir retning for forhandlingsutvalget i årets jordbruksoppgjør. Møtet ble gjennomført digitalt onsdag og torsdag denne uka.

Innlegg fra Vestfold og Telemark Bondelag

Tidligere Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag har sendt hvert sitt skriftlige innspill til jordbruksforhandlingene. Fylkesleder Aslak Snarteland la i sitt innlegg vekt på det som er felles i disse. Han var innom viktige punkt som:

  • Det er STORE forventninger. Stortinget har anerkjent at det er et inntektsgap – dette må reduseres betydelig! Vi forhandler om kroner, og må ha betydelig større kronemessig inntektsvekst enn andre grupper.
  • Samhold er utfordrende i koronatider. Derfor må ikke forhandlingsutvalget foreslå, eller godta, grep som oppfattes som OMFORDELING!
  • Vi tror innføring av TAK på areal vil bli oppfattet som omfordeling. En slik forandring trenger mer modningstid i Bondelaget, og bør ikke kreves i år.
  • Vi støtter å innføre TRAPPETRINN, dersom en øker satsene på det laveste trinnet med FRISKE midler, – ingen omfordeling.
  • KANALISERINGSPOLITIKKEN er en forutsetning for et landbruk over hele landet. Det viktigste virkemiddelet er god økonomi i kornproduksjonen.
  • Vi må ha tiltak som øker MATKORN-produksjonen i de deler av landet som er egnet til dette.
  • Vi støtter løsdriftskrav og mosjonskrav – men dette krever en INVESTERINGSPAKKE i tillegg til ordinære IBU-midler

Aslak Snarteland fortalte om at Vestfold og Telemark Bondelag på sitt årsmøte behandlet sak om endring av grunnlagsmaterialet. Forslag om å sette et ultimatum for årets oppgjør ble nedstemt i årsmøtet, men han la vekt på at engasjementet må tas på alvor. Systemet kan justeres i takt med utviklinga, men for årets oppgjør må ikke diskusjonen om hvordan vi skal måle inntekta ta fokus bort fra at den er for lav og den må økes!

Snarteland avsluttet sitt innlegg med å slå fast at det i år må det bli en god avtale – eller ingen!

Nestleder Thorleif Müller advarte mot å innføre tak på arealtilskudd i årets oppgjør. Vi ønsker trappetrinn der vi legger økning på det laveste trinnet. Vi har vedtatt i Næringspolitisk program at vi skal starte en prosess med mål om å innføre tak og trappetrinn. -Å innføre det i år er ingen prosess, selv om det ikke har virkning før i 2022, uttalte Müller. Dette er spesielt aktuelt for grønnsaker. Müller forklarte hvilken vanskelig situasjon grønnsaksbøndene er i med hensyn til arbeidskraft, og pekte på at det er et dårlig tidspunkt å innføre et tak på arealtilskuddet som rammer de største.

Forslaget til Thorleif Müller ble stemt over, og falt i representantskapet. Ordlyden som ble vedtatt er «Representantskapet ber forhandlingsutvalget starte en prosess med mål om å innføre tak og trappetrinn i flere tilskudd». Leder og nestleder håper likevel at de fikk oppmerksomhet rundt grøntprodusentenes vanskelige situasjon i år, og at eventuelle endringer ikke fører til store omfordelinger.

Les hele den vedtatte resolusjonen her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag