Kort om tilskudd og erstatninger i årets tørkesommer


02.08.18. Nye prognoser tyder på at det bare blir mellom 40 og 50 % av normale gras- og kornavlinger i Vestfold og at tørke og langvarig varme også reduserer Vestfolds frukt-, grønnsak- og bæravlinger betydelig på tross av mye vanning. Fylkesmannens landbruksavdeling har akkurat sendt ut en epost til bønder i Vestfold med nyttig info om avklaringer og tilpasninger i tilskudds- og erstatningsordningene
som følge av den ekstreme tørken. Tirsdag åpnet Landbruksdirektoratet sine søknadssystemer for avlingsskadeerstatning og med mulighet for å søke om inntil 70 % forskuddsutbetaling .  


tørke Foto Norges Bondelag

Avlingsskadeerstatning 

 

Landbruksdirektoratet åpnet tirsdag fagsystemene for å legge inn søknader om avlingsskadeerstatning. Fylkesmannen har i etterkant av informasjonsmailen sett at det er greit å presisere følgende:

  • Klimaprosenten skal i år settes til 100 % etter føringer fra LMD/Landbruksdirektoratet. Tørken er den opplagte årsaken til avlingssvikten på Østlandet i år.
  • Bøndene må skrive at de søker om forskuddsutbetaling hvis de ønsker det. Det kan skrives i feltet «Beskrivelse av skadeårsaken» i det elektroniske søknadsskjemaet i Altinn.

Det er mulig å søke om forskuddsutbetaling av inntil 70% av omsøkt avlingsskadeerstatning og det er signalisert at utbetalingene vil kunne starte fra mandag 6. august. Norges Bondelag har laget en egen sak på hvordan du går fram for å søke om forskuddsutbetaling av avlingsskadeerstatning.

 

Generell informasjon om avlingsskadeordningen finner du hos Landbruksdirektoratet.

 

 

I informasjonsmailen fra Fylkesmannen i Vestfold står det følgende om avlingsskadeerstatning og øvrige ekstraordinære tiltak som er satt i verk som følge av sommerens tørke: 

 

Tørken rammer dessverre alle produksjoner i hele fylket og store deler av Østlandet. I år er det derfor ikke nødvendig å dokumentere at avlingssvikten er klimabetinget med klimadata. Klimaprosenten skal i år settes til 100 % etter føringer fra LMD/Landbruksdirektoratet. Tørken er den opplagte årsaken til avlingssvikten på Østlandet i år.

 

Arealer som ikke høstes, må godkjennes av kommunen for å kunne tas med i erstatningsberegningen.

 

Vekstgruppe korn omfatter oljevekster, åkerbønner, erter til modning, engfrø, konserveserter og konservesbønner i tillegg til korn. Det er bare vekstene som er dyrket i skadeåret, som tas med i erstatningsberegningen. Foretakets gjennomsnittsavlinger siste 5 år brukes i beregning av erstatningen. Ett av de 5 årene kan erstattes med året før 5-årsperioden, uavhengig av om det er gitt erstatning noen
av årene.
 

 

Erstatning for avlingssvikt i grovfôr beregnes for fulldyrka og overflatedyrka jord (ikke innmarksbeite og utmarksbeite). Foretaket må registrere overliggende grovfôr fra fjoråret, innkjøpt grovfôr, korn høstet som grønnfôr, fôr høstet av fangvekster/grønngjødsling, antall beitedager på fulldyrka og overflatedyrka jord og hvor mye av det høsta grovfôret som er brukt av dyra i løpet av vekstsesongen
(innefôring og tilleggsfôring på beite).

 

Kommunen registrerer fôrbeholdningen ved innsett av dyra på høsten. Den enkelte kommunes gjennomsnittsavling i sats- og beregningsforskriften brukes i stedet for foretakets gjennomsnittsavling. Ta kontakt med kommunen da grovfôrsøknadene kan være vanskelige! Søknader med grovfôr for salg uten husdyr er enklere.

 

Det er åpnet for innsending av elektroniske søknader i Altinn. Erstatning kan utbetales når årets avling er solgt og dokumentert med oppgjørsbrev eller lignende. Selv om det fortsatt kan søkes på papir, bør det søkes i Altinn. Det gir raskest saksbehandling og utbetaling. Det er viktig at arealene er riktige og i samsvar med arealene det søkes produksjonstilskudd for i oktober. Ellers må foretaket
betale tilbake for mye utbetalt erstatning eller kan gå glipp av erstatning.
 

 

Det er mulig å søke om inntil 70 % forskudd på grunnlag av anslåtte avlinger. Det er åpnet for å søke om forskudd i Altinn nå. Fra 6. august kan Fylkesmannen saksbehandle og utbetale forskudd. Bøndene må skrive at de søker om forskuddsutbetaling hvis de ønsker det. Det kan skrives i feltet «Beskrivelse av skadeårsaken» i det elektroniske søknadsskjemaet i Altinn.

Husk å sende inn søknaden!

 

Søknadsfristen for erstatning avlingssvikt er 31. oktober. Søknader etter søknadsfristen skal ifølge forskriften avvises.

 

  

Korn slått til grovfôr (grønnfôr)

Det kan søkes produksjonstilskudd til korn for kornareal slått til grovfôr. Søker må disponere arealet 1. august. Når søker selger grovfôret og ikke har høsteutstyr for grovfôr, må høsting leies inn og faktureres. Det vil i mange tilfeller være mest praktisk at fôrkjøper høster fôret siden de har høsteutstyr. Da må fôrkjøper fakturere høstingen, ellers kan det anses
som avling solgt på rot og bortleie av arealet.

Konsekvensen kan være at fôrkjøper anses å disponere arealet 1. august.

 

Det kan søkes erstatning avlingssvikt i vekstgruppe korn for slikt areal.

Grovfôravlingen må måles i antall rundballer eller volum i silo. Avlingen i antall fôrenheter blir regnet som avling i kg korn i erstatningsberegningen. I sats- og beregningsforskriften er normen 144 fôrenheter per rundballe á 750 kg. Vi vil bruke denne normen. Lavere fôrverdi må dokumenteres med fôranalyser for at en lavere fôrverdi kan brukes i beregningen. Ved salg vil faktura med angitt mengde være god dokumentasjon for avlingen. Rundballer
av korn må merkes eller holdes adskilt fra andre rundballer hvis foretaket også søker erstatning for avlingssvikt i grovfôr. Kommunen behøver ikke foreta befaring og telle rundballer/måle avlingen på alle kornarealer slått til grovfôr.

 

Beitetilskudd

Tørken har ført til svært dårlige beiter, kortere beitetid og stort behov for tilleggsfôring. For generelt beitetilskudd har Landbruksdirektoratet gitt dispensasjon fra kravet om at minst 50 % av grovfôropptaket skal komme fra beitet. Men for utmarksbeitetilskudd må fortsatt minst 50 % av grovfôropptaket komme fra utmarksbeitet i 5 uker.

 

Fylkesmannen kan dispensere fra kravet om minst 16 uker på beite. Det enkelte foretak må søke dispensasjon.

 

Økologisk produksjon 

Kriseparagrafen gir muligheter for å bruke konvensjonelt grovfôr og høyere kraftfôrandel. Det må søkes til Debio. Landbruksdirektoratet har gitt generell dispensasjon for at økologisk grønngjødsling kan brukes til fôr eller beite i år.

  

Psykisk helse 

Tørken er en stor belasting for mange. Søk hjelp i tide! Mental helses hjelpetelefon: 116 123. Norsk Landbruksrådgiving har et aktuelt HMS-tilbud https://hms.nlr.no/krisebistand/ 

 

Mer informasjon 

Du finner mer oppdatert informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt 

 

Norges Bondelag har en egen nettside med nyttig informasjon om avlingssvikt https://www.bondelaget.no/nyttig-informasjon-om-avlingssvikt/category8627.html 

 

Vestfold Bondelag legger ut aktuell informasjon på Grønt Fagsenter www.grontfagsenter.no fortløpende.

 

Landbrukskontoret i kommunen eller landbruksavdelingen hos Fylkesmannen kan svare på spørsmål.

  

Kontaktperson hos Fylkesmannen: 

Jon Randby

Tlf: 33 37 23 65

Epost: fmvejra@fylkesmannen.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag