Kornøkonomi viktig for Vestfold Bondelag


25.03.14 Fylkesleder Hans Edvard Torp la i sin tale til årsmøtet vekt på at bedre økonomi i kornproduksjonen er et viktig krav fra Vestfold inn til jordbruksforhandlingene. Tollvern og markedsordninger er dessuten avgjørende for å kunne ta ut priser på produktene. Andre element i Vestfold Bondelags uttalelse til jordbruksforhandlingene er innføring av fondsordning, vekt på kompetanse og forskning, og lønnsomhet og forutsigbarhet
ved investeringer. 


Innspill fra lokallag og referansegrupper 

Hele 12 av 19 lokallag har sendt skriftlig innspill til forhandlingene. Mange har hatt egne medlemsmøter om landbrukspolitikk. Vestfold Bondelag har også fått innspill fra referansegruppene for grønt, korn og husdyr. Styret har lest alle innspill og tatt med seg signalene i diskusjonen på styremøtet som var 4. mars.

 

Årsmøte 2014 Leders tale v Hans Edvard Torp2

Leders tale til årsmøtet

 

Mål og ramme 

Stortinget og regjeringen har mål om økt matproduksjon i Norge. Stortingsmeldinga om Mat og Landbruk gjelder fortsatt. – Regjeringen har flere tiltak de mener vil bidra til økt lønnsomhet, sa Torp i sin tale. – Men det er på sikt og vil ikke gi økte inntekter allerede i 2014. Derfor må kravet minst dekke kostnadsveksten og gi kronemessig lik utvikling som andre grupper. Torp slo fast: – Kutt i årets oppgjør kan ikke aksepteres!

 

Hovedprioriteringer fra Vestfold 

Uttalelsen fra Vestfold Bondelag framhever at økte priser på produktene er viktig og den enkleste måten å stimulere til økt produksjon. Så med unntak av svin, der det er overproduksjon, bør prisene økes. Men muligheter for å ta ut priser er avhengig av tollvern og gode markedsordninger. De mest prioriterte sakene for Vestfold Bondelag er:

 

·         Bedre økonomi i kornproduksjon 

·         Innføring av fondsordning 

·         Forutsigbarhet og lønnsomhet ved investering 

·         Kompetanse 

 

Mål om økt produksjon 

Vi må tufte våre krav til regjerningens mål om økt produksjon. Da er det avgjørende at vi utnytter alle arealer i hele landet, også beiteressursene, og at produksjonen foregår på bruk av ulik størrelse. I innspillene fra lokallaga var det tydelig støtte til distriktstilskudd og fraktordninger.

Hans%20Edvard

Torp på talerstolen på fjorårets repskap

 

Fylkeslederne samles i representantskapet denne uka 

Fylkeslederne, styret i Norges Bondelag og representanter fra samvirkeorganisasjonene samles denne uka for å diskutere jordbruksforhandlingene. Hans Edvard Torp vil ta opp vår bekymring for kornøkonomien, noe som har ført til at kornarealet i Vestfold har gått drastisk ned, hele 14%, de siste ti åra. På dette møtet skal innspill fra hele landet samordnes og repskapet skal gi forhandlingsutvalget “masj-ordre”.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag