Konkret klimakonferanse!


25.11.16. Klima og Det grønne skifte har vært tema i mange festtaler det siste året… Konferansen Klimasmart Landbruk hadde derfor som mål å være konkret på nødvendige klimatilpasninger og fornuftige klimatiltak. I salen satt både bønder og forvaltning og de virket fornøyde; landbruket er en del av løsningen! 


Landbruksdirektør Olav Sandlund ønsket velkommen

Klimakonferansen var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune og Vestfold Bondelag. Det var landbruksdirektør Olav Sandlund som ønsket velkommen.

 

Solrun Figenschau Skjellum fra Miljødirektoratet dro de store klimalinjene

Solrun Figenschau Skjellum fra Miljødirektoratet var første innleder ut og dro de overordnede linjene om klimaendringer og hvordan det er forventet å påvirke jordbruket i Norge.

Hun kunne forsikre oss om at myndighetene ønsker å ta hensyn til at vi skal ha økt matproduksjon i landet, men at også landbruket må redusere sine klimautslipp gjennom bedre utnyttelse av jordbruksarealene og at restavling og husdyrgjødsel går til f.eks energiproduksjon.

 

Anders Skalleberg med innlegg fra NVE

Vi må regne med mer flomvannføring, skred og erosjon i framtida. Anders Skalleberg fra NVE gikk i gjennom konkrete tiltak landbruket kan gjøre for å møte flom og unngå skred og erosjon.

 

Over 100 deltakere og fullsatt sal

Det ble åpnet opp for spørsmål etter hver innleder og Kari Lise J. Breivik var en av mange som utfordret innlederne.

 

Egil Samnøy fra Jarlsberg hovedgård om effektene av grøfting og grøfterensk

Mange av bøndene i salen fulgte ekstra nøye med når Egil Samnøy fra Jarlsberg Hovedgård delte sine erfaringer med grøfting. -Grøfting skal lønne seg, noe det gjør fordi avlingene blir mye større, men det gir også planter i god vekst og er et godt klimatiltak. Samnøy kunne dokumentere dette med hovedgårdens egen kartlegging av avlingene før og etter grøfting.   

 

Innlederne fikk Gourmetpotet fra Sandholt og Eftedal

Her overrekker møteleder Elin Røed gourmetpoteter fra Sandholt og Eftedal til Lars Kjuus, rådgiver i NLR Øst etter hans innlegg om vanskeligere innhøstingsforhold og vurderinger knyttet til korntørker og lager på gårdsnivå.

 

Innledninger fra NIBIO Trebruk og Treklyngen

Før lunsj fikk vi også gode råd fra NIBIO v/ Lillian Øygarden (øverst til venstre) og Gunnhild Sørgård (øverst til høyre). De snakket om henholdsvis muligheter for økt matproduksjon og klimatilpasninger i skogbruket for å utnytte et varmere klima.

 

Skog i vekst binder mye CO2. Ved å bruke skogsvirke også ved bygging bidrar vi til å holde ytterligere på karbonet. Bjørn Lier, daglig leder i Trebruk AS (nederst til venstre på bildet over), kunne fortelle at bruken av massivtre endelig begynte å “ta av”. Det gir en klar klimagevinst, men viser seg nå i tillegg å være minst like lønnsomt som å bygge med stål og betong!

 

Det er viktig for skogbruket å finne nye forretningsmuligheter slik at mer av verdiskapinga tas tilbake til Norge. Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen AS (nederst til høyre) pekte på ny teknologi og at trevirke har et stort klimapotensiale blant annet ved at biokull vil erstatte mange kullkraft i Europa og at etanol brukes som biodrivstoff. Han kunne videre fortelle at Vestfoldbønder må se på muligheten til å utnytte solenergien, som nå er billigere
enn vannkraft. 

 

Andreas Gillund med sine 5 KUer fra Greve Biogass

Andreas Gillund er daglig leder i Greve Biogass og fortalte mer enn gjerne om “vestfoldlandbrukets klimaflaggskip”, nemlig biogassproduksjonen på Den Magiske Fabrikken og hvordan husdyrgjødsel spiller en nøkkelrolle i denne prosessen. 

 

Korsæth om presisjonslandbruk og klimagevinster

Presisjonslandbruket gir oss uante muligheter, ikke minst et mer klimatilpasset landbruk. Audun Kårsæth fra NIBIO viste oss 3 eksempler; presisjonskalking, unngå humusreduksjon og mer presis gjødsling.

 

Avsluttende paneldebatt

Klimakonferansen ble avsluttet med en paneldebatt hvor alle deltakerne ble utfordret på hvordan de konkret skal følge opp klimaarbeidet. F.v møteleder og ordstyrer i debatten Elin Røed, deretter Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag, Anne Kristine Rossebø, prosjektleder “Klimarådgiving på gårdsnivå” i Norsk landbruksrådgiving (NLR), landbruksdirektør Olav Sandlund, Thorleif Müller, leder Vestfold Bondelag, Ole Chr
Thorkildsen, leder Vestfold Bonde- og Småbrukarlag og Olav Bjella, organisasjonssjef Viken Skog.

 

Alle kunne bedyre at de ønsket å ha hånden på rattet i videre klimaarbeid og bidra til gjennomføringen av de gode klimatiltakene og tilpasningene vi hadde fått presentert!

 

Alle presentasjoner fra klimakonferansen kan lastes ned i egen sak


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag