Jordvernet står sterkt i revidert RPBA


29.06.19. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold ble revidert i 2018, men måtte ut på ny høringsrunde i vår etter til dels kraftig kritikk fra mange instanser om for lite fokus på vekst. Vestfoldsamfunnet virker derimot skjønt enige om at matjorda må ha et sterkt vern i fylket vårt. -Svært gledelig, understreker både Jordvern Vestfold og Vestfold Bondelag i sine høringsuttalelser.


RPBA var på høring i fjor høst og skapte stort engasjement. Mange av de 46 innspillene som kom var kritiske til at det var for mange og detaljerte retningslinjer som i for stor grad griper inn i kommunens handlingsrom, skriver fylkesrådmannen i sin begrunnelse for at deler av planen ble sendt ut på ny høring.

 

Fylkesrådmannen slår derimot også fast følgende etter å ha lest alle innspillene;

Det synes å være stor grad av enighet blant høringsinstansene om at det er behov for å styrke jordvernet!

 

Retningslinje 10 i høringsforslaget omhandler jordvern og er derfor tydelig:


Utenfor langsiktige utviklingsgrenser tillates ikke formålsendring av dyrka og dyrkbar mark til bolig, næring og offentlige formål.

 

Innenfor langsiktig utviklingsgrense skal fortetting/transformasjon og andre arealer egnet for utbygging, tas i bruk før det åpnes for formålsendring av dyrka og dyrkbar mark.

 

Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark skal skje så sent som mulig i planperioden.

 

Ved lokalisering og utforming av bane, veg (inkludert gang- og sykkelveg) skal beslaget av matjord begrenses til et minimum. Ved beslag av dyrka eller dyrkbar mark skal kompenserende tiltak planlegges.

 

Både Jordvern Vestfold og Vestfold Bondelag har sendt inn høringsuttalelser.

 

Jordvern logo med vestfold i stripe under til Facebook

Under kan du lese Jordvern Vestfolds innspill:

Jordvern Vestfold ønsker innledningsvis å berømme Vestfold Fylkeskommune og de mange som har gitt innspill i revisjonsarbeidet med RPBA; det er som fylkesrådmannen påpeker i sin saksinnstilling slik at det er gledelig stor enighet om at vernet av matjorda i Vestfold må være strengt! 

    

I høringsdokumentet beskrives fortsatt utfordringene rundt jordvern godt;

  • Vi har et særlig ansvar for å produsere mat i Vestfold fordi vi har naturgitte og klimatiske forhold for å produsere «rett i munnen»-mat her i fylket og derfor en ekstra verdifull matjord.
  • Byer og tettsteder ligger midt i matfatet
  • Det er ønske om mer vekst, samtidig er det tydelig innstramming i nasjonal jordvernpolitikk.

 

Høringsdokumentet får også på en god måte fram, f.eks i kap 4 Hovedgrep, at god by- og tettstedsutvikling gir bedre vern av omkringliggende matjord.

    

Jordvern Vestfold har hele tiden etterlyst et online arealbudsjett og -regnskap som viser hvordan kommunene faktisk husholderer med matjorda. Vi holder fast på at dette er nødvendig for å få «husholderingsgrepet» i RPBA til å fungere og hadde håpet dere hadde pekt på hvordan det skulle løses i denne runden. Vi ber om at dette blir en del av nevnte Byregnskap.

 

En stor boligreserve er nevnt i kap 2.5. Det er derfor bra at det under retningslinje 5 oppfordres til å ta ut de boligreservene som ligger på dyrka og dyrkbar mark. Hvis det er juridisk belegg i plan og bygningsloven for å være enda tydeligere, ber vi om at denne endres fra en anbefaling til en retningslinje.

 

Vi registrerer at Torp Øst fortsatt defineres som et regionalt næringsområde, under visse forutsetninger. Jordvern Vestfold mener denne forutsetningen i enda tydeligere grad har vært at jernbanestasjonen havner på østsiden av Torp flyplass og ber fylkeskommunen ta ut dette området fra planen, eventuelt tydeliggjøre dette. Det er et område som berører masse dyrka og dyrkbar mark og som vil kunne være et viktig område for nydyrking
ifm ny InterCity. Sandefjord kommune er også den kommunen med størst arealreserver på dyrka og dyrkbar mark allerede.

 

Avslutningsvis støtter vi at Retningslinje 10 som omhandler jordvern beholder en ordlyd, med bruk av ordet «skal», som både er et tydelig signal, samt dekkende for de innspillene som har kommet inn i prosessen; Vestfolds matjord skal tas vare på.

 

For øvrig viser vi til vår uttalelse i forbindelse med opprinnelig revisjonshøring og ønsker dere lykke til med avslutning på en spennende revisjonsprosess!

 

VESTFOLD BONDELAG

Vestfold Bondelag nøyde seg med å sende inn følgende innspill denne gangen:

Vestfold Bondelag har diskutert revisjonen av RPBA i forrige styremøte og vil berømme vestfoldsamfunnet for å vise stadig større forståelse for at matjorda, våre næringsarealer, ikke skal bygges ned til andre formål.

 

Vi støtter derfor en fortsatt klar ordlyd i retningslinje 10 som omhandler jordvern og rekkefølgebestemmelse, men ber om at det gjøres enda tydeligere grep i forhold til de store boligarealene og næringsarealene som ligger matjord inne i gjeldende kommuneplaner. Disse arealreservene må ut og må følges opp tettere (jfr tidligere innspill om online arealregnskap). Et arealregnskap vil dessuten kunne virke som en positiv «gulrot», da det
vil kunne komme tydelig fram hvis kommunene tilbakefører framtidige bolig- og næringsarealer på matjord til LNF.
 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag