Jordvern Vestfold og de lokale bondelagene har uttalt seg til Sandefjord


07.04.19. Sandefjord kommune har akkurat hatt forslag til ny kommuneplan ute på høring. Både Jordvern Vestfold og Bondelagene i Stokke, Andebu og Sandefjord har uttalt seg. Her kan du se om de mener kommunen tar vare på matjorda og legger til rette for fortsatt stor verdiskaping fra landbruket i kommunen.


Nye Sandefjord kommune er Vestfolds største landbrukskommune og har et særlig ansvar for å drive en arealpolitikk hvor matjorda også i fremtiden skal brukes til matproduksjon. Dessuten er det i kommuneplanen viktig at kommunen legger en del av premissene for hvordan bøndene skal få drive sin næringsvirksomhet.

 

Jordvern logo med vestfold i stripe under til Facebook

Jordvern Vestfold gir Sandefjord honnør for at jordvern får stadig større fokus i kommunen og at de gir tydelige signaler om at det ikke er ønskelig med ny boligbygging på matjord i kommunen. Jordvern Vestfold ber derimot politikerne i kommunen virkelig om å stille seg spørsmålet om de følger opp egne intensjoner når over 400 dekar av boligreserven ligger på dyrka mark og tilsvarende areal på dyrkbar mark! Og hvorfor
presiserer kommunen at boligbygging på dyrkbar mark er greit, når denne matjordreserven har samme vernet som dyrka mark i jordlova?

 

Les hele uttalelsen fra Jordvern Vestfold til kommuneplanen i Sandefjord her

 

 

Neket

Bondelagene Sandar, Stokke og Andebu stiller seg bak Jordvern Vestfolds høringsuttalelse når det gjelder bevaring av matjorda, bondens næringsarealer!


Når det gjelder forholdet mellom bøndenes næringsutøvelse og annen utbygging er viser bondelagene til særlig to av retningslinjene i kommuneplanen og kommenterer disse:

  • Avstandskravet mellom nye utbyggingsområder og dyrka mark er viktig. 10 meter til dyrka mark er i mange tilfeller for lite for å hindre støv, støy og lukt, så «minst 10 meter» må vurderes konkret i hvert tilfelle. Ikke minst i forhold til hva som er dominerende vindretning.
  • Det med minst 200 meters avstand til eksisterende gårdstun og frittstående driftsbygninger fikk vi jo aktualisert i forbindelse med behandling av utbygging av Dronninga i fjor. Dette er viktig for å forhindre framtidige konflikter mellom oss som jobber på for å produsere mat og villaeiere som i stadig mindre grad har kunnskap om hva som må til for å produsere maten.
    Vi vil derfor understreke viktigheten av at kommunen følger opp disse retningslinjene
    når det kommer til vurdering av konkrete saker.
  • Vi mener at de samme retningslinjene gir gode argumenter for å fjerne flere av områdene i tabell 5, noe også Jordvern Vestfold påpeker, da de enten ligger innenfor 200 metersona til aktive landbrukseiendommer eller så tett på dyrka mark at det som blir lite areal igjen etter at nødvendig buffersone mot dyrka mark er lagt inn.
  • Vi foreslår også at det føyes til en ordlyd i retningslinje 3.1 at det i tilfeller hvor det gis dispensasjon skal kreves at utbygger tinglyser en tekst på hver ny eiendom om fare for støy, støv og lukt fra tilgrensende landbruksvirksomhet, slik det ble satt krav om ved Dronninga.

Du kan lese uttalelsen fra de lokale bondelagene i Sandefjord her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag