Jordbruksavtalen inngått


15.05.16. Norges Bondelag har i dag inngått avtale med Staten. -Budsjettmidlene vi har forhandla fram bruker vi på tiltak som særlig kommer de små og mellomstore gårdsbrukene til gode. Dette var ikke regjeringens utgangspunkt, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. –Spesielt er jeg glad for at vi har fått gjennomslag for å styrke kornproduksjonen og klimatiltak, samt at hele arealtilskuddet til gras i Vestfold (sone 1) allikevel
ikke fjernes.


I en pressemelding skriver Vestfold Bondelag:

 

Norges Bondelag har i dag inngått avtale med staten om jordbruksoppgjøret. 

– Vi gikk inn i dette med et ønske om å få til en avtale til det beste for bonden og norsk matproduksjon. Vi er opptatt av å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Årets avtale bringer oss ikke helt i mål, men vi har fått regjeringa med på å jevne ut inntektsmulighetene mellom for eksempel små og store melkebruk. Det betyr i praksis at vi har klart å bremse opp den ensrettinga regjeringa så langt har stått for, sier Thorleif Müller,
leder i Vestfold Bondelag.

 

Norges Bondelag har forhandla seg fram til ei total ramme på 350 millioner kroner. For bøndene innebærer dette en mulighet til å øke inntektene med 10.700 kroner pr. årsverk i 2017.  Det er 5900 kroner mer enn hva staten tilbød. Budsjettoverføringene økes med 100 millioner kroner, som er 170 millioner mer enn i statens tilbud.  Bondelaget har fått gjennomslag for å styrke kornproduksjon, storfekjøtt og klimatiltak. 

 

– Budsjettmidlene vi har forhandla fram bruker vi på tiltak som særlig kommer de små og mellomstore gårdsbrukene til gode. Dette var ikke regjeringens utgangspunkt, sier Müller. –Spesielt er jeg glad for at vi har fått gjennomslag for å styrke kornproduksjonen og klimatiltak. Staten foreslo i sitt tilbud å fjerne arealtilskudd til grovfõr i Vestfold (sone 1). Det blir redusert med 35 kr/daa, men ved brudd ville hele tilskuddet på
75 kr/daa blitt fjernet.

 

Arbeidet for et mangfoldig landbruk fortsetter 

Norges Bondelag vil fortsette jobben for mangfoldet i norsk landbruk, og at det følges opp i landbrukspolitikken.

 -Det er svært krevende å forhandle med noen som har et helt annet syn på hvordan landbruket bør utvikles framover. Vi mener likevel at vi har fått til et akseptabelt resultat innenfor det handlingsrommet vi har hatt. Vårt arbeid med å styrke mangfoldet i norsk landbruk vil fortsette, sier Müller.

 

Ikke bare for bonden 

– Vi hadde store forventninger om at regjeringen ville satse på landets største landbaserte verdikjede, sier Müller. – Ikke på grunn av bonden, men fordi Norge trenger økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. Vi har fått gjennomslag for noen viktige prinsipp, og unngått kutt i overføringer til en næring som sysselsetter 90 000 personer i landbruk og næringsmiddelindustri.  

 

Les mer om detaljer rundt avtalen og regn på konsekvensen for ditt bruk hos Norges Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag